Header

 

PRIVATE EQUITY 2.0
GERENOMMEERD PRIVATE EQUITY INSTITUUT GAAT GROOTSCHALIG IN GROENE ENERGIE

Na de beleidsbeslissing vorig jaar om met een aantal internationaal bekende partijen definitief in te zetten op duurzame (renewable) energie is dit instituut thans in een fase gekomen om versneld tractie te maken voor een substantieel grotere sprong voorwaarts.

Vorig jaar werd reeds met partijen als NUON, Begreen Energy en Ennatuurlijk met diens belangrijkste partner PGGM een nieuwe groep gevormd om een flinke aandeel te verwerven in de energietransitie met name in Nederland  

Door thans een nieuwe strategische samenwerking aan te gaan met één der grootste fossiele producenten ter wereld specifiek gericht op de productie van BioFuel vindt er opnieuw een schaalvergroting plaats met ongekende toekomstperspectieven wereldwijd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gepatenteerde technologie en geavanceerde kennis van een snel groeiende dochtermaatschappij in Engeland.

De nieuwe partij, waarmee thans een strategische samenwerking is aangegaan, geldt als nummer #1 op het terrein van hernieuwbare energie, met een strategisch focus op BioFuel op basis van biomassa. De naam van deze nieuwe partij kan vooralsnog niet worden vrijgegeven daar er in deze fase verder wordt onderhandeld over de verdere inhoud van de samenwerking in dit project.

Als ‘private equity house’ met een grote staat van dienst werd en wordt de professionele/ institutionele investeerder de mogelijkheid geboden om direct te participeren in en voorts te anticiperen op de onomkeerbare marktontwikkelingen op het vlak van de energietransitie. Dit instituut verkeert hiermee in een positie waarbij het niet alleen gaat om het bezit, beheer en uitbouw van productiefaciliteiten maar tevens om de distributie alsmede de levering aan grote afnemers zoals nutsbedrijven e.a. zowel op nationale als internationale schaal.

Het verdienmodel is gericht op een continue consistente cashflow generatie voortvloeiend uit het voorzien in deze snel in transitie verkerende basisbehoeften. Voor de investeerder betekent dit dat middels een nieuw op te richten fonds opnieuw kan worden geparticipeerd in een buitengewoon kansrijk project met uitstekende groeivooruitzichten met een relatief laag risico, buitengewoon geschikt voor pensioenvorming.

Gelet op de fase van de ontwikkelingen op dit terrein die niet alleen een bron van innovatie op weg naar een volwassen groene energiesector vormen maar tevens nieuwe initiatieven voortbrengen, is er sprake van grote sprong voorwaarts.

Hiertoe werd een nieuwe groep opgericht waarvan de investeringen worden ondergebracht in een apart fonds. Naar verwachting wordt vanuit dit fonds de komende jaren voor EUR50 tot EUR150 miljoen in dit project geïnvesteerd dat de gehele keten van productie tot en met de afzet omvat.

Voor de  investeerder is het goed te weten dat er al in het aanvangstraject van dit fonds voor een aanzienlijk deel met eigen middelen dus zonder bankfinanciering is voorgegaan, voor de mede-investeerders een veilig signaal en een sterk punt! Het bestuur geeft hiermee aan zelf zeer nauw betrokken te zijn bij dit project zoals dat ook bij andere projecten het geval is.

Voor de investeerder is het belangrijk te weten dat deze te allen tijde de preferente crediteur blijft. De eerste investeerders hebben de keuze via een Convertible Bond te opteren voor een actief aandeel in dit fonds na ca. 12 maanden.

PRIVATE EQUITY 2.0 – SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN

 

< uitstekend management

 

< uitstekend track record

 

< hoge gemiddelde jaarrendementen

 

< bestuur houdt altijd een controlerend belang

 

< preventief risicomanagement

 

< bescherming van het intellectuele eigendom (patenten)

 

< geen bankfinanciering

 

< grote mate van transparantie

 

< zeer korte communicatielijnen

 

< regelmatige rapportage middels presentaties

 

< meer dan de helft van de investeerders herinvesteert de opbrengsten


EN VOORTS:
 

1)
 
de investeerder/deelnemer is nagenoeg gevrijwaard van negatieve macro economische (beurs)ontwikkelingen
2)
 
het centrale thema van een investering is te allen tijde gericht op onderwaardering en waardecreatie in niet ter beurze genoteerde bedrijven
3)
 
de investeerder/deelnemer voelt zich gesterkt door de wetenschap dat door het bestuur nagenoeg altijd een controlerend belang in elk afzonderlijk project wordt genomen
4) de investeerder blijft altijd primair crediteur
5) op elk terrein is sprake van een hoge mate van in-house als ook externe expertise
6) intekening alleen mogelijk na een persoonlijke invitatie en presentatie
7) kennismaking met andere (eerdere) investeerders altijd mogelijk na een presentatie
8) directe persoonlijke betrokkenheid van bestuurszijde

NB. bij aanmelding (voor de Portefeuille) via
info@robertbroncel.com worden tevens de eerste twee laag risico-dragende investeringsmogelijkheden mee verzonden; aanmelding voor de Portefeuille is niet noodzakelijk. U kunt deze informatie desgewenst ook separaat aanvragen en/of door een aanvraag in te dienen voor een uitnodiging voor een presentatie 
 
 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2017 © Robert Broncel