Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

DE ‘KLEINE’ OMZWAAI
(09 september 2009)
 

De OESO oordeelde vorige week dat de recessie weer voorbij is. Da’s mooi, zou je zeggen maar wel met een paar kanttekeningen. In de eerste plaats vangt een recessie pas aan na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei of krimp. De omzwaai naar nieuwe groei ‘kost’ kennelijk slechts één kwartaal. Voorts deed de organisatie van 28 landen nauwelijks of geen uitspraken over de rest van het jaar. Dat deed de Fed intussen wel, bevestigd door analisten met een groei van maar liefst 3% tot 4% gedurende het lopende kwartaal. Deze aanmerkelijke groei zou vooral het gevolg zijn van bedrijfsinvesteringen.

 

Betekenen deze uitspraken nu dat we de (niet gerealiseerde) omslag intussen weer achter ons hebben gelaten? Gegeven de onderliggende fundamentele oorzaken is er toch nog weinig reden voor een positieve stemming ondanks deze positieve boventoon.

 

De ‘positieve’ ontwikkeling

De belangrijkste positieve ontwikkeling voor dit moment is de zojuist genoemde groei in de belangrijkste OESO-landen. Dat gaf extra voedsel aan de onversaagd opgaande beurstrend. Waardoor is deze groei tot stand gekomen? Doordat de consument meer ging consumeren als gevolg waarvan de producent meer ging produceren? Doordat de banken meer geld gingen uitlenen? Doordat de werkloosheid daalde (laatste cijfer was 35 miljoen Amerikanen die van de zgn. food stamps moeten zien rond te komen, terwijl de werkloosheid in Europa eveneens snel oploopt)? Doordat de wereldhandel weer toenam (meer export, meer import)? Meer transport? Allemaal neens!

 

Het vooropgezette plan van de centrale overheden was om de economieën zodanig te stimuleren dat op z’n minst de krimp tot een minimum beperkt zou blijven! De enorme kapitalen die daartoe werden aangewend, kwamen regelrecht uit de geldpers gerold, terwijl de schulden al een schier abstracte omvang hebben aangenomen. Het sentiment diende hoe dan ook positief te worden beïnvloed, ongeacht de enorme begrotingstekorten die daarvan het gevolg zijn. Tegelijk werd er geen aandacht besteed aan een andere uitspraak van de OESO, waarin werd verwacht dat de wereldhandel dit jaar met 16% zou terugvallen. Je zou juist zeggen dat deze uitspraak in tegenspraak is met de positieve uitspraken.

 

Vervlogen hoop

In een tv-interview op deze gedenkwaardige 9/11 oreerde Alan Greenspan dat de menselijke aard (human nature) een nieuwe mondiale financiële crisis onvermijdelijk maakt. Dit heeft volgens hem te maken met de unquenchable capability of human beings when confronted with long periods of prosperity to presume it will continue (de onblusbare neiging van de mens ten tijde van een lange periode van vooruitgang te veronderstellen dat deze zich hoe dan ook voortzet). ‘Juist dit geloof zette de mens aan tot speculatieve excessen met gevolgen die de wereld reeds sinds de 18e eeuw hebben getekend’. Voorts zei hij dat een vrije handel niet mogelijk is met ‘highly restrictive, regulated domestic markets’. Doelde hij hierop de machinaties en manipulaties van de markten? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Nieuwe hoop

Los van Greenspan’s uitspraken is de hoop nu gevestigd op het overnemen van het stokje door de private sector, in casu de consument en de producent, verder gestimuleerd door overnames en de nagenoeg onverminderde groei in Azië. Maar ook in China zijn er opeens 20 miljoen geregistreerde werklozen bijgekomen en zijn er intussen ook een kleine 200.000 bedrijven belly up gegaan. Tegelijk zijn 275 nieuwe (voornamelijk infrastructurele) projecten opgestart. Natuurlijk, het Aziatische continent is onvergelijkbaar sterker geworden vergeleken met de V.S. en Europa. Echter, juist door de immense dollarreserves en de risico’s die daaraan kleven, begint ment zich aldaar wel meer te bezinnen en te oriënteren op de ontwikkeling van de eigen markten. Dat betekent bijvoorbeeld meer appetijt voor overnames met name in de grondstoffensector en minder appetijt voor de opname van buitenlands (lees Amerikaans) schuldpapier.

 

Wat evenmin onvermeld mag blijven is dat er nog meer dan $9.000 miljard aan de zijlijn geparkeerd staat om (opnieuw) te worden belegd. Uit de hoogte van deze som spreken op zich al voldoende vraagtekens ten aanzien van de huidige beleggingsperspectieven.

 

Nieuwe risico’s

In de V.S. heerst er intussen een toenemende angst voor een nieuwe ‘tidal wave’ nu op de commerciële vastgoedmarkt (kantoorgebouwen, shopping malls, hotels en industrieel vastgoed). Het gaat vooralsnog om een slordige $100 miljard die niet meer financierbaar is uit hoofde van de gedaalde huurinkomsten, leegstand en gedaalde marktwaarde. Ook in deze sector zijn de leningen leuk verknipt, verpakt en verkocht aan banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere beleggingsinstituten. Opnieuw dreigt  de overheid te worden geconfronteerd met ‘to-big-to-fail’ situaties.

 

Voorts luidt de verwachting volgens Bank United (deze zit er kennelijk niet bij!) dat er nog minstens 1.000 banken op de nominatie staan om om te vallen, omdat ze geen staatssteun krijgen zoals de grootbanken. Het gaat voorlopig ‘slechts’ om het verdampen van nog eens een slordige $300 miljard. Het betreft vooral kleinere en middelgrote banken die vooral het midden- en kleinbedrijf bedien(d)en.

 

Grootste risico

Het meest fnuikend zou een verder wegvallende dollar zijn die moet leiden tot een hogere rente en direct zal leiden tot een verdere terugval van de Amerikaanse economie. Het terug schroeven van de grootschalige aankoop van Amerikaans staatspapier door China zou daartoe de bekende druppel kunnen zijn. De Chinezen hebben reeds op meerdere gelegenheden aangegeven de quantative easing (draaien van de geldpers) spuugzat te zijn. Daar komt nu  het nieuws bij dat de V.S. intussen aan buitenlandse banken ‘een faciliteit’ hebben geboden om Amerikaanse staatsschuld te kopen met hen uit de geldpers aangereikte dollars. Het zou in eerste instantie om ongeveer $500 miljard gaan. Idioter moet het toch echt niet worden! 

 

De gold bullion banks doen er intussen alles aan om middels shorts de goudprijs onder druk te houden en daarmee de dollar ‘op niveau’ te houden. Het een noch het ander lijkt te lukken. De dollar zakt en bijgevolg het spiegelbeeld goud stijgt en heeft de door de autoriteiten gestelde bovengrens van $1.000 weer bereikt. Gezien het absurde manipulatieve overheidsbeleid wordt thans openlijk gesproken van organized crime syndicats, die doen denken aan de instituten binnen de voormalige Sovjet-Unie. Een gezonde economie kan het nu eenmaal nooit stellen zonder gezonde fundamentals.

 

Papieren tijger

Het huidige herstel duidt op niet meer dan een door bankpapier ingezet herstel waarbij alleen slechts sprake is van schuldstapeling, waarvoor de belastingbetaler straks het gelag betaalt.

 

Intussen weten we ook dat de economische groei van de afgelopen 25 jaar voornamelijk het gevolg is geweest van de kunstmatig laag gehouden rente, waardoor de risicoperceptie uit het oog werd verloren. Dat heeft de grote aanzet tot de kredietgroei gegeven als gevolg waarvan de consumptie sterk werd gestimuleerd. Derhalve waande men zich voor lange tijd rijk. Echter, als je het krediet uit het circuit haalt, zou er afgezien van de wetenschappelijke alsmede de technologische vorderingen sinds 1980 nauwelijks sprake geweest kunnen zijn van enige welvaartsstijging. Het krediet vormde het absolute vliegwiel voor de groei gedurende de afgelopen 25 jaar. 

 

Nu de banken weliswaar geholpen door de centrale overheid weer over voldoende middelen beschikken, zijn ze nog niet van hun schuld af. Gegeven het uiterst fragiele economisch herstel staan de banken allerminst te dringen om weer geld uit te lenen. Ze zetten het liever weer uit bij de centrale bank, al is het maar tegen een minimale rente, of nog beter ze lossen deze verschotten weer af om boetebetalingen te voorkomen. Daarmee is de groei allerminst  gediend.

 

Twee kwaden

Voorts dringt zich bij de centrale banken het moment steeds meer op om de stimuleringen af te bouwen gezien de zeer sterk oplopende tekorten en daarmee ook de staatsschuld. Die zou dus blijven doorgroeien zonder dat hier enige dekking tegenover staat, al was het maar de dekking van een aantrekkende economie. Zodra deze echter aantrekt, dreigt de rente weer omhoog te moeten om het inflatiegevaar de kop in te drukken. Nog nooit is het inflatiegevaar zó groot geweest! Daarmee zou dan een dubbele dip in gang worden gezet.

 

Het verschil

Omdat de huidige situatie volstrekt onvergelijkbaar is met die van de jaren ‘30. Ja, ook toen was er een groot schuldprobleem en ook toen was er sprake van een lage economische groei. Maar die lage economische groei gold destijds wereldwijd en dat is nu niet het geval. De grote trekkers China en India met samen al één derde van de wereldbevolking deden toen nog niet mee. Dat is nu beduidend anders. Met hun schuldvrije reserveposities kunnen ze hun groei blijven stimuleren zonder grote tekorten te veroorzaken. Het financieel ‘uitgewoonde’ Westen kan hier weinig tegenover stellen dan kennis aan te leveren. Dit maakt nu het verschil. Hopen op een beter scenario voor het Westen lijkt bijzonder ijdel. De enorme schuldenberg is een te grote handicap om een gezonde groei mogelijk te maken. Kortom, de groei geldt vooral de niet-Westerse regio!

 

Robert Broncel

copyright 9 september 2009

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel