Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

MET HET OOG OP DE TOEKOMST
(11 november 2009)
 

De meest prangende vraag is wat ons in deze systeemcrisis in de nabije en wat verdere toekomst te wachten staat. Te midden van allerhande uitspraken van  analisten, goeroes, economen, bankiers en andere beleidsmakers raak je als belegger het zicht behoorlijk kwijt. Juist waar de meningen allesbehalve eensluidend zijn, wordt besluiteloosheid een slechte raadgever. Vooral tegenspraak geeft aan hoe groot de vertwijfeling in deze financieel/economische wereld is. Dat alles in een tijdsbestek waarin geen van ons zich ooit eerder heeft bevonden. We kunnen slechts refereren aan de jaren ’30 en aan Kondratieffs golftheorie en meer niet!

 

Lering

Wat we uit die periode hebben kunnen leren is dat de beleidsmakers destijds net zo min wisten wat wijsheid was als heden ten dage. De enige lering die men thans uit die tijd heeft getrokken is dat niet dezelfde ‘fout’ – het dichtdraaien van de geldkraan – opnieuw moest worden gemaakt. Dus gebeurt nu precies het omgekeerde (Keynes). De beleidsmakers zien geen alternatief voor het in stand houden van wat we hebben en dat niet wensen op te geven. De  consequenties van de torenhoge schulden worden gemakshalve doorgeschoven naar volgende generaties. Complicatie is dat de komende klimaatcrisis hier dwars doorheen speelt. 

 

Essentiële vraag

De vraag is wil je een en ander lijdzaam afwachten zoals de meesten onder ons lijken te doen, omdat de materie te diffuus lijkt? Of zouden we zouden we toch wel graag financieel resistent willen zijn tegen het naderende onheil? We moeten dan wel weten op welke wijze op de gevolgen te kunnen inspelen? Van alle tijden is dat de beste kansen zich voordoen ten tijde van een omslag (crisis).

 

De beste kansen

Gedurende een crisis is er doorgaans sprake van heftige financieel/economische turbulenties. Immers, dan zie je enerzijds bestaande waarden verschrompelen en wat later nieuwe aanzwellen. Je kunt dat een beetje vergelijken met een aanstormende tsunami zoals ik die zelf van zeer nabij heb mogen meemaken. Met een goede surfplank maak je  gebruik van de aanzwellende golf en land je veilig achter de watermassa. Zonder plank ben je reddeloos verloren.

 

Middelen om te overleven

Eén van de middelen om te overleven is geld, niet waar? Dat kun je verdienen, sparen, beleggen of naar believen uitgeven. Maar wat nu als blijkt dat de waarde van het geld of beter je koopkracht daalt bijvoorbeeld door kostenstijging en/of nog erger door afname van je geldelijke inkomsten (incl. pensioen). Er zijn meerdere signalen die daarop wijzen, ongeacht de nog lage inflatie. Bovendien doen de centrale banken je geloven dat alles middels hun geldinjecties weer goed komt. In dat geval zouden we ons geen zorgen moeten maken en niet hoeven denken aan de gevleugelde Britse uitspraak: ‘to be or not to be’. Maar dit credo doet nu meer opgeld dan sinds vele decennia!

 

Uiteraard wil iedereen bij die eerste categorie behoren. Dat is een klipp-und-klare motivatie. Daarop anticiperen zou je bijna vanzelf bij de juiste ‘surfplank’ moeten brengen. Alleen moet je wel weten hoe je hiermee adequaat om te gaan om straks veilig te kunnen landen. Echter, je dient er wel voor waken dat er straks geen surfplanken meer te koop zijn en dan wordt het alleen nog maar zwemmen!

 

Koopkracht

Om de trends te ontdekken, hoef je slechts om je heen te kijken en op je koopkracht te blijven letten. Hierbij dien je jezelf de volgende vragen te stellen:

 

 • kan ik leven met een lager inkomen, indien ik niet meer full-time kan werken of

   werkloos wordt?

 • kan ik mijn hypotheek blijven bekostigen?

 • kan ik mijn niet dalende zorgpremies blijven betalen?

 • kan ik mijn kinderen straks nog wel laten studeren?

 • kan ik in mijn oude dag blijven voorzien?

 • heb ik voldoende reserves voor vervanging (op termijn) van apparatuur thuis?

 • kan ik een reservefonds aanleggen voor calamiteiten of dat in stand houden?

 

Dit zijn een aantal vragen waarvan velen van ons zich de laatste tijd meer en meer bewust zijn geworden.

 

Trends

Voor een stabiele koopkracht heb je stabiele marktprijzen en op z’n minst een stabiel inkomen nodig. Wil je die behouden dan blijkt een vaste baan noch het inkomen opeens niet meer zo zeker te zijn. Dat zelfde geldt voor spaargeld, je pensioen alsmede voor de meeste andere beleggingsvormen. De hamvraag is hoe je je koopkracht in stand kunt houden, ongeacht wat er straks op je af komt. Je zult je dan moeten instellen op ontwikkelingen die onafwendbaar lijken, zoals:

 

 • een stijgende energieprijs (volgens het IEA stijgt de vraag met 40% in 20 jaar!)

 • een stijgende zorgprijs

 • een indalend zorgstelsel

 • een stijgende onderwijsprijs

 • een niet stijgend inkomen

 • samengevat een dalende koopkracht

 

Of de overheid dit wenst te vertalen in een dalende koopkracht is in wezen irrelevant. Nogmaals, je koopkracht wordt niet alleen naar kosten maar ook naar inkomen gemeten. Dus als je financiële plaatje tendeert tot minder spankracht, moet je anderzijds zorgen voor tegenwicht. Tegenwicht creëer je door juist op trends in te spelen. De centrale trend is stijgende prijzen bij dalende inkomens. Let wel, dit is bijna het omgekeerde van de trend zoals wij die sinds WO II hebben leren kennen, waarbij de koopkracht de inflatie nagenoeg kon bijbenen. Vast staat dat de ongelovigen gaan boeten en de trendvolgers zich vrij zullen spelen. Dat was al zo in de bijbel alsmede in de jaren ’30 en dat zal nu niet anders zijn. Het kenmerk van de kudde is niet alleen de bepaling van het gedrag maar vooral de richting!

 

 

Hoogste tijd voor de ontkoppeling

Door de huidige waardepatronen en referentiepunten zoals wij die vanaf de oorlog hebben meegekregen, los te koppelen kun je beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals die zich thans zeer scherp beginnen af te tekenen.

 

Zo zal er sprake zijn van de volgende ‘issues’:

 

 1. een door schuld opgeblazen geldcircuit verliest het vertrouwen met als resultaat een terugkeer naar een nieuwe monetaire basis met een hoofdrol voor het edelmetaal

 2. een door schuld ondergesneeuwde economie in de westerse wereld

 3. een door pure reserves gedreven groeieconomie in de oosterse wereld

 4. een groeiende wereldbevolking met steeds meer dorst naar welvaart, water, energie en andere hulpbronnen

 5. naarmate die vraag groeit, stijgen de prijzen die ‘zij’ wel en ‘wij’ op termijn niet meer kunnen betalen

 6. in steeds meer landen (w.o. Duitsland) gaan stemmen op om de munt te devalueren, vertaald in hogere invoerprijzen en een hogere edelmetaalprijs

 7. hollende inflatie die de schuld doet verdampen en/of rentestijging op termijn om de inflatie te stoppen maar in dat geval economisch herstel in de weg staat.

 8. toenemende schade als gevolg van niet meer te stuiten klimatologische rampspoed.

 

Als gevolg van een en ander zullen monetaire en geopolitieke spanningen te beginnen met economische protectiemaatregelen toenemen, hetgeen het internationale gistingsproces bevordert en versnelt. De ervaring leert dat historische ontwikkelingen zich in het algemeen traag voortbewegen totdat de druk op de ketel te groot wordt. Voorbeelden uit de vorige eeuw: WO I, WO II, de val van de muur. Niemand kan voorspellen wanneer een dergelijk culminatiepunt zich opnieuw aandient, maar je kunt je er wel tegen wapenen door vooral te anticiperen op wat men in Azië nodig heeft om vooruit te komen en….. meest belangrijk: de middelen daartoe heeft, inclusief een gigantisch kennis- en goedkoop arbeidspotentieel!

 

De derivatencrisis, waarvoor ik al heb gewaarschuwd in mijn column van 28 november 2006 onder de titel ‘Olifant in de Pels’, liggen met een veel te hoge waardering nog steeds als een steen op de maag van de banken. Dit vormde de grondoorzaak van alle problemen als gevolg waarvan het Amerikaanse overheidstekort in het fiscale jaar eindigend op 30 september naar liefst $1.420 miljard is opgelopen. De intussen stijgende werkloosheid vraagt ook om meer stimulering. Het is als oude kankercellen bestrijden met nieuwe. Doorgaan hiermee verergert de kwaal. Het mag dan enig uitstel brengen maar je gaat er niettemin wel aan ten onder!

 

Handreikingen

1.  door afscheid te nemen van westers waardepapier: obligaties, aandelen en belangen in

     vastgoed voor zover je dat al niet hebt gedaan

2.  vanuit de Aziatische groeivraag investeren in water, grondstoffen en (groene)

     energie

3.  door last but not least in edelmetaal te beleggen, waarvan de waardestijging nog lang niet

     ten einde is*), sterker: de vooruitzichten zijn nog nooit zó gunstig geweest!

 

*)  uit een recent onderzoek in de V.S. is gebleken dat gemiddeld nog niet 1% van alle 

     burgers en nog geen 4% van alle ‘ingewijden’ in goud en/of zilver doet (zie ook mijn

     column ‘De Meest Verguisde Valuta’ van 22 september j.l. en de column van 8 januari 

     2004), maar ja, ook niemand geloofde dat de banken zouden kunnen springen en ziedaar!

 

Deze handreikingen zullen blijken je beste levensverzekering te zijn! Dat moet je niet meer aan de overheid, de bank, pensioenfonds of beleggingsfonds overlaten maar zelf doen. Hoe langer je dit uitstelt, hoe duurder de instap!

 

Robert Broncel                                                                          

 

copyright 11 november 2009

 
 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel