Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

DEFLATIE vs. INFLATIE
(24 juli 2009)
 

De discussie over deflatie of (hyper)inflatie laait steeds weer op. Beleggers willen weten welk scenario zich straks gaat ontvouwen. Zet de prijsdaling door (deflatie) of komt er een kentering en zullen de prijzen gaan stijgen (inflatie)?

 

De Amerikaanse centrale bank bevindt zich in een buitengewoon lastig parket, maar is niet de enige. Met de economische terugval en tegelijkertijd de aanzwellende schuldgroei in het Verenigd Koninkrijk en Ierland met tekorten oplopend tot 15% van het BBP zijn daar de centrale bankiers evenmin te benijden. Maar ook landen als Spanje, Italië, de Baltische staten, Ukraïne, Hongarije en Japan staan aan de rand van een fiscale ruïne.

 

Centrale banken kunnen in wezen niets goeds meer doen. Als de geldpers te snel wordt teruggedraaid zou hiermee de economische activiteit opnieuw een opdoffer krijgen. Anderzijds, als de centrale bank uit angst hiervoor de geldpers te lang laat doordraaien, kan de economie snel oververhit raken met een onafwendbare inflatie tot gevolg. Als daarop het rentewapen in stelling wordt gebracht, wordt de hoop op economisch herstel eveneens de grond ingeboord. Er zijn intussen tekenen die wijzen in de richting van een minder snel

draaiende geldpers. Hoe vertaalt zich het een en ander?
 

Zolang de commerciële banken hun ‘toxic assets’ niet afbouwen en de van de centrale bank verkregen pecunia in de kluis aanhouden, de consument spaart in plaats van spendeert,  het bedrijfsleven in de kosten blijft snijden, de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, China en India) groeien zonder een grootschalig beroep op grondstoffen te hoeven doen én de centrale banken op spitsroeden kunnen blijven lopen, wordt het inflatiegevaar vooralsnog op afstand gehouden. Gezien de immense sommen geld die in het circuit zijn gepompt, kan deze tijdbom evenwel niet onschadelijk worden gemaakt*.

 

* In zijn boek ‘Money Mischief’ beschrijft Nobelprijswinnaar Milton Friedman, die geldt als één der belangrijkste economen in de 20e eeuw (hij overleed in 2006), profetisch en in detail op welke wijze de dollar om zeep wordt gebracht. Hij schetst hierin het scenario dat de U.S. Government een punt bereikt waarop de geldpers dramatisch zal versnellen, reden waarom het buitenland niet meer geneigd zal zijn de Amerikaanse schuld op te kopen, zodat de Fed de eigen schuld moet overnemen met als gevolg ‘a massive inflation’. Hij geeft eveneens aan dat ‘officials’ zullen claimen dat inflatie geen probleem hoeft te vormen. In zijn boek zegt hij verder: ‘the fate of a country is inseparable from the fate of its currency’ (het lot van een land is onafscheidelijk verbonden met het lot van haar munt). Woorden die voor zich spreken.

 

Wat heeft de centrale bankpolitiek in de V.S. tot dusver opgeleverd?

  1. de grootste federale tekorten in meer dan 200 jaar

  2. de grootste commerciële banken liggen nog steeds bedolven onder de toxic assets;
    door de Bank of International Settlements recent getaxeerd op ruim 200.000 miljard dollar in de V.S. en wereldwijd op bijna 600.000 miljard dollar(!)

  1. het aantal werklozen is sinds de jaren ‘50 niet meer zo hoog geweest

  2. de industriële productie daalt twee maal zo snel als in de 30-er jaren

  3. kortom een groeiende malaise, waarin ook de afzonderlijke staten groeiend mee delen.


Beangstigend perspectief

In wezen is er dus sinds 2007 nagenoeg niets verbeterd maar juist verslechterd doordat de problemen middels de geldpers alleen maar zijn vooruitgeschoven, er in resulterend dat de schuldenberg ontoelaatbaar is gegroeid. Het beangstigende daarbij is dat de omvang van de uitstaande derivaten tot in geen verhouding staat van de daaraan geparenteerde schuld. Nog beangstigender is dat op zeker moment deze schuldenmassa in z’n totaliteit onhoudbaar wordt en als een lawine dreigt neer te dalen. Hyperinflatie is dan‘the last resort’ die de uitstaande schuld zal doen verdampen. ‘Probleem opgelost’ met slechts een schare wenende debiteuren.

 

Aangezien we ons in unchartered territory bevinden en er geen echte exit strategy bestaat, zijn de centrale banken hier en daar overgegaan tot quantative tightening of wel de geldpers wordt nu een beetje teruggedraaid. Dat laat onverlet dat de schulden daardoor niet afnemen maar onverkort blijven toenemen. Zo wordt bijvoorbeeld voor Japan (al sinds 1989 in de problemen!) verwacht dat de bruto schuld in 2014 het niveau van 240% van het BBP zal hebben bereikt. Dat valt fiscaal eigenlijk al niet meer te repareren en zal de Japanse obligatiemarkt totaal opblazen. Ook hier blijkt de remedie de wortel van het probleem te zijn. Je kunt alleen maar hopen dat Obama niet door een dergelijke ontwikkeling wordt ingehaald. Immers, hij heeft het financiële beleid onder Bush nog krachtiger voortgezet. Zo wordt hij in de wandelgangen al aangeduid met ‘Bushama’. In Europa blijft het intussen angstvallig stil.

 

Complicatie op complicatie

Een andere complicatie voor met name de professionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen etc.) is dat zij vanwege hun  rendementsdoelstellingen op de een of andere wijze belegd dienen te zijn. Er is maar één beleggingscategorie waarin het neerwaarts risico het geringst is, tevens het beste uitzicht op koopkrachtbehoud levert en zowel bestand is tegen een deflatie- als een inflatiescenario.

Dat is edelmetaal met strategische grondstoffen als olie, kobalt en potasch in de slipstream. Echter, stel dat de institutionele beleggers zich en masse met de particuliere belegger in het kielzog op deze categorie storten dan wordt er weer een nieuwe bubble gecreëerd.

 

Soberheid en somberheid troef

Wensen we in het Westen aan (hyper)inflatie te ontkomen dan zullen we jaar op jaar systematisch in onze verworvenheden moeten snijden. Evenmin een prettig vooruitzicht.

Het Congressional Budget Office (CBO) gaf in haar jongste rapport ‘U.S. Debt at Danger Level’ aan dat de Federale schuld over de langere termijn veel harder groeit dan de economie!

 

Vandaar de verwachting van econoom Robert Reich, voormalig minister van arbeid, professor aan de universiteit van Berkely/Californië en vooral bekend van zijn boek ‘Supercapitalism’, dat er geen sprake kan zijn van een economische verbetering, mede gezien de oplopende consumentenschulden en de dalende koopkracht. De Amerikaanse consument bepaalt voor meer dan tweederde de loop van de economie en telt bovendien (nog!) voor bijna een kwart mee op het wereldtoneel. In dit kader wist vice-president Joe Biden onlangs niet anders dan het cryptische advies mee te geven:‘we have to go spend money in order to keep from going bankrupt’. Dit geeft wel aan hoe groot de verwarring aan de top ondertussen is.

 

Verder moeten we hopen dat Irak volgend jaar in rustiger vaarwater belandt, de oorlog in Afghanistan snel afloopt, Israël niet op de ‘atoomparaplu’ van Iran duikt en dat we tijdig het milieuprobleem onder controle weten te brengen. Kortom, aan uitdagingen geen gebrek!                            

 

Robert Broncel

 

copyright 24 juli 2009

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel