Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

ONZE TOEKOMST of  FATA MORGANA?
(25 maart 2009)
 

Een crisis (omslagpunt) leidt tot prikkels en nieuwe kansen, terwijl denkers hierdoor geïnspireerd raken. Technologische innovatie (ballpen, raket, tv, radar, radiotelescoop, etc. uit de jaren ‘30) blijkt dan dikwijls een opvallender rol te spelen, maar zou wellicht thans ook een impuls kunnen geven aan de herinrichting van ons financieel/economisch bestel (inclusief toezicht op de toezichthouders!). Waar de supertanker van het tijdsdenken doorgaans maar langzaam van richting weet te veranderen, blijkt zulks onder moeilijker omstandigheden toch gemakkelijker te kunnen.

 

Daarbij bevinden we ons in een veld van steeds sneller veranderende omgevingsfactoren:

  • de klimaatcrisis met enerzijds afnemende zoetwater reserves en anderzijds een rapper stijgend zeeniveau

  • de voedselcrisis als gevolg van steeds veelvuldiger optredende weerturbulenties (droogte, overstromingen, stormen), in samenhang met een aanzwellende wereldbevolking

  • de energiecrisis als gevolg van steeds moeilijker exploiteerbare fossiele voorkomens

  • en alsof dat alles bijeen niet genoeg is, een wereldwijde financiële systeemcrisis waarbij alleen al in de VS een bedrag van bijna 13.000 miljard is verdampt en thans - erger dan erg - een crisis in de Treasury Bond sector dreigt

  • een positieve factor is de economische opkomst van Azië.

 

In een crisis grijpt men doorgaans eerst terug naar oplossingen vanuit bekende disciplines en patronen die uiteraard het meest voor de hand liggen, zoals:

 

<  Om de weergoden gunstiger te stemmen, proberen we onze CO2-uitstoot te reduceren maar  

    dat gebeurt tot op heden met te weinig inzet en daardoor in een veel te traag tempo, terwijl

    de enige natuurlijke CO2 opvangcapaciteit als gevolg van ontbossing afneemt

<  Aan de voedselcrisis wordt hoegenaamd nog niets anders gedaan dan rantsoenen

    aan de meest hongerigen verstrekken

<  Hoewel alternatieve energie een ‘hot item’ is, meent men met zonne- en windenergie al

    een heel eind te kunnen komen zonder te beseffen dat het net iets meer is dan een druppel

    op een gloeiende plaat (niet meer dan 16% van alle geproduceerde energie is alternatief

    inclusief kernenergie, implicerend dat 84%  nog op fossiele brandstoffen draait)

<  De financiële crisis denken we op te lossen door heel veel lucht ‘in een lekke band te

    pompen’ om deze vervolgens om de horens van de koe te hangen zonder deze direct aan te

    pakken.

 

De huidige crisis kent echter mondiale afmetingen en verlangt deswege een adequate mondiale aanpak. Intussen valt af te leiden dat de ernst van de situatie nog bij veel te weinig beleidsmakers is doorgedrongen. Het lijkt dat zich eerst een regelrechte ramp moet voltrekken voordat versneld voortschrijdend inzicht wordt verkregen. Bovendien kan worden vastgesteld dat de meeste landen vooralsnog een ad hoc oplossing voorstaan, meestal ingegeven door partijpolitiek belang. Zulke oplossingen zijn gedoemd te verzanden in ontoereikendheid, incoherentie en ondoeltreffendheid. Grote problemen vragen nu eenmaal om een grootse aanpak die beter buiten de bestaande politieke partijkaders gezocht zou moeten worden.

 

De komende G-20 meeting staat voor de allergrootste uitdagingen uit de geschiedenis van ons bestaan. Indien mocht blijken dat het nationale belang prevaleert, uitmondend in een vorm van protectionisme, dan zal niet alleen de teleurstelling maar zullen ook de gevolgen groot zijn. Zo willen de Chinezen en de Russen naar een nieuwe reservevaluta in de vorm van Special Drawing Rights, waarin de dollar voor 44%, de euro voor 34%, het Britse pond voor 11% en de yen ook voor 11% participeert. Gordon Brown zoekt het bij voorkeur in een Bretton Woods II met een nieuwe (goud?)koppeling . De Amerikanen daarentegen zijn er bij gebaat dat ze op kosten van de hele wereld kunnen blijven potverteren.

 

Het komt nu aan op een deltaplan van aanpak reikend tot ver in deze eeuw en niet langer gestoeld op korte termijnprojecties die politici doorgaans voorstaan. Sterker, politici zouden er beter aan doen de huidige problematiek in deelsegmenten te delegeren aan onafhankelijke internationale ‘denktanks’ bestaande uit onbevooroordeelde specialisten, elk met hun eigen kritische massa à la de Club van Rome 40 jaar geleden. Echter, met dit verschil dat de uitkomsten – hoe onprettig ook – als redelijk bindend verklaard zouden moeten kunnen worden.  

 

Een en ander zal tevens op een voldoende mondiaal draagvlak moeten kunnen rekenen zodanig dat de lasten naar draagvermogen worden geaccommodeerd. De tijd van lobbies en deelbelangen (olieboeren, autofabrikanten, de wapenindustrie, kartels, monopolies en wat dies meer zij) dient ongeacht het economisch ‘belang’ uitgebannen te worden! Ook het tijdperk van deregulatie, privatisering en aandeelhouderskapitalisme (Reagan, Thatcher en ons eigen VVD-tje) is gedateerd. Het huidige tijdsbestek laat geen ruimte meer voor opportuniteiten.

 

De grootste uitdaging ligt in de aanscherping van een te renoveren financieel systeem dat zich niet langer voortsleept van de ene naar de andere crisis (twee oliecrises, vastgoedcrisis, drie valutacrises, ‘teck wreck’ en thans ten derde male een systeemcrisis). De continuïteit van het voortbestaan van onze ‘moeder’ Aarde met alles wat daarop leeft, groeit en bloeit is daarbij alles overheersend. Alleen met een dergelijk vizier dienen de echte oplossingen te worden aangedragen! Dit zal de huidige leiders nadrukkelijk moeten worden voorgehouden. Krijgen ze dat licht niet dan wordt het de hoogste tijd dat er met spoed nieuwe leiders met voldoende  visie opstaan.

 

Gezien de verwevenheid van onze economieën in samenhang met de eerder genoemde grondproblemen zullen alle vormen van symptoombestrijding c.q deeloplossingen tot sociale en mogelijk zelfs tot geopolitieke spanningen kunnen leiden, waarbij geweld in de (nabije) toekomst niet kan worden uitgesloten. Geweld kent daarbij doorgaans geen winnaars.

 

Buiten een rigoreuze schuldsanering zal onze fysieke energie gericht dienen te zijn op onderwijs, onderwijs en onderwijs alsmede onderzoek, onderzoek en onderzoek alsmede innovatie, innovatie en innovatie. Het gaat immers om onze blijvende levenskwaliteit! Dat vereist veel inzet van alle weldenkenden maar draagt ook bij tot solidariteit geschraagd door een gemeenschappelijk doel en belang. Dat zou dé ‘zending’ van deze tijd moeten zijn. Bij succes kunnen we dan pas met recht van een echte ‘global village’ spreken.

 

Robert Broncel

 


copyright 25 maart 2009

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel