Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

DREIGENDE MONETAIRE CRISIS
(31 juli 2009)
 

De ontwikkelingen en gebeurtenissen volgen elkaar in een steeds rapper tempo op. Nog geen 4 weken na mijn column ‘China’s Delicate Dilemma’ heeft premier Jen Jiabao intussen de toon gezet. Dat moest ook wel om drie redenen:

  • als gevolg van de fabelachtige schuldgroei in de V.S. intussen resulterend in ruim $15 biljoen (met 12 nullen) waarvan meer dan een derde in het buitenland uitstaat, in combinatie met de biljoenen garanties en de op volle toeren draaiende geldpers wordt de koopkracht van de dollar te veel ondermijnd en daardoor niet meer als houdbaar ervaren

  • doordat China thans veel minder naar het Westen exporteert dan de laatste jaren het geval was, kan het land ook veel minder nieuw Amerikaans schuldpapier opkopen

  • als gevolg daarvan zal de Fed naar alle waarschijnlijkheid in toenemende mate overheidsschuld uit de markt moeten nemen, hetgeen technisch het monetariseren van de schuld betekent of anders: de witte vlag uithangen.

Hoe dieper de V.S. in het schuldmoeras verzinkt en tegelijkertijd met nieuw ongedekt papier uit dit moeras hoopt te ontsnappen, hoe sterker de intrinsieke waarde van de dollar afkalft. Dit wordt duidelijk aan de hand van de Money Supply (de geldhoeveelheid). Nu zult u zeggen dat deze cijfers vanaf voorjaar 2006 niet meer bekend worden gemaakt. Dat is juist. De Fed heeft  dat nagelaten, omdat dit niet langer ‘relevant’ zou zijn. Op zich natuurlijk al een bijzonder veeg teken, terwijl niemand zich hierover heeft druk gemaakt! In ieder geval weten we nog dat de Money Supply toen in de orde van grootte van $10 biljoen lag.

 

De geldschepping

Zoals u intussen weet is de geldschepping voor bijna twee eeuwen gedekt geweest door de aangelegde goudvoorraden bij de centrale bank. Uitgaande van de officieel opgegeven goudvoorraad van 8.180 ton = 261.7 miljoen ounces in Fort Knox zou dat bij de piekprijs van $850 in januari 1980 ongeveer een equivalent van $1.8 biljoen hebben opgeleverd of omgerekend voor elke ounce stond er een cash bedrag uit van $6.878. Let wel, dit was bij een prijs van $850 per troy ounce, dus zeg maar in de verhouding van ruim één op acht (800%).

 

Uitgaande van de getaxeerde Money Supply (M3) ad $10 biljoen in 2006 (geschat wordt dat deze thans minstens het dubbele moet zijn!) stond er voor elke ounce goud (gerekend naar $850) een bedrag uit van $38.211 er van uitgaande dat die 8.180 ton nog in de kluizen zat. Bij een terugkoppeling van het goud aan de geldcirculatie zal deze berekening als uitgangspunt moeten dienen. Op basis van het cijfer van 2006 zou de goudprijs dan met ca. 3.800% moeten worden bijgesteld! Deze bijstelling is gebaseerd op een 100% terugkoppeling en dat zal stellig niet gebeuren. Anderzijds houdt een gedeeltelijke koppeling in principe nog altijd een zeker inflatierisico in. Zou dat een min of meer gecontroleerde inflatie van 2% op jaarbasis zijn dan zal daar niemand van wakker liggen. Doch de verleidingen zijn groot, zo leert ons het verleden.

 

China heeft het wel gehad

Obama maakt zich terecht zeer grote zorgen. Hij heeft voor het eerst een G-2 bijeengeroepen en de uitspraak gedaan dat de relatie tussen China en de V.S. de ontwikkelingen in de 21ste eeuw zal markeren. Daarmee heeft hij de Chinezen als verreweg de grootste opkoper van het Amerikaanse schuldpapier bepaald niet tegen gesproken. De Chinezen op hun beurt zijn altijd goed geweest in het vinden van metaforische uitdrukkingen en gezegden en hebben een nieuwe mee naar Washington genomen: ‘flooding the market with money is like burning your furniture to keep warm!’ Vertaald: de markt overspoelen met ongedekt geld is als het opstoken van je eigen meubilair om warm te blijven.

 

Het was premier Wen Jiabao himself, die als schot voor de boeg via een interview met de Financial Times vorige week liet weten dat: ‘Beijng will use its foreign exchange reserves (de grootste in de wereld met meer dan $2.1 biljoen) to support and accelerate overseas expansion and acquisitions by Chinese companies’. Hij liet erop volgen: ‘We should hasten the implementation of our going out strategy and combine the utilisation of foreign exchange reserves with the going out of our enterprises’. De Chinese draak kennende, zal hij niettemin met zoveel dollars in de buidel in z’n eigen staart willen bijten en dus proberen de dollar zo lang mogelijk ‘in z’n waarde te laten’. Tijd is onder de huidige omstandigheden ook voor China een schone zaak. Opmerkelijk dat zowel China als de V.S. om tegengestelde redenen tijd kopen. Maar daarmee zijn de problemen geenszins opgelost! 

 

Accent op grondstoffen

Hoe dan ook, ongebruikelijk klare taal die er op neer komt dat China minder afhankelijk wil worden van de dollar en haar dollarreserves bij voorkeur (in plaats van Amerikaans schuldpapier) wil inzetten bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven door Chinese bedrijven. Het accent zal hierbij liggen op acquisities in de grondstoffensector. Immers, de groei dient met name door de overheid middels de verder uit te bouwen infrastructuur voortgezet te worden. Vooral nu de beurswaarde van veel internationale (grondstoffen gerelateerde) bedrijven nog lang niet op het oude niveau ligt, vormt dit voor China een mooie gelegenheid om ‘op koopjesjacht te gaan’!

 

Aanleiding

De aanleiding van Wen’s uitlatingen zal ongetwijfeld zijn geweest het bekend maken van nieuwe veilingen van Amerikaans schatkistpapier ter grootte van bijna $250 miljard. Onbekend is of China hierin nog zal ‘participeren’ en evenmin voor hoeveel. Hieruit kun je afleiden dat de V.S. zich in feite straks alleen nog maar ‘uit hun schuld kunnen infleren’, n.l. door het permanent open laten staan van de geldpers. Immers, het zal bij deze veiling niet blijven. Er zullen er nog diverse volgen om banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en ook de individuele staten te ondersteunen. Dit creëert weliswaar een schijngevoel van verbetering: minder krimp (zie eerste schatting van het tweede kwartaal met slechts min 1%) en bijgevolg hogere beurskoersen. Tevens kan dit ook voor andere landen het signaal zijn zich juist verder uit de dollarsfeer terug te trekken. Dan ligt de weg wagenwijd open voor een mondiale monetaire crisis. Zodra dit omslagpunt is bereikt, is er geen weg meer terug!

 

Fort Knox, Fort Hocks of Fort Shocks*

Voorts bestaan er grote twijfels over de concrete goudvoorraad in de V.S., omdat er al in meer dan 50 jaar geen ‘audit’ meer heeft plaats gevonden. De Fed heeft als reden bedacht dat de kosten van een dergelijk onderzoek (paar miljoen dollar!) te hoog zouden zijn. Als je alle taxaties van de uitgevoerde gold leases door de Fed in rekening neemt, dan moet er minder dan de helft over zijn. Ook dit zet een stempel op de monetaire sterkte van de green back. Gezien de volstrekte onduidelijkheid rond de Amerikaanse goudvoorraad wordt er intussen gesproken van Fort Knox dan wel Fort Hocks (het goud ligt in het pandjeshuis) of Fort Shocks (het meeste goud is pleite!).

 

Daar komt bij dat het zgn. Gold Cartel – JP Morgan, Citigroup, HSBC – vrolijk doorgaat met het Gold Suppression Scheme, waarbij op het moment van schrijven 19.5 miljoen ounces ‘short’ staan op de COMEX. Dat betekent het niet hebben van $950 maal 19.500.000 = $1.850.000.000.000. Mocht de beurs klappen dan dienen deze ounces of dit betreffende bedrag geleverd te worden. Die zijn er noch van links noch van rechts, maar omdat de geldpers toch open staat, ‘hoeft dat ook al weer geen probleem te zijn’.

 

U herinnert zich nog de woorden van Paul Samualson in mijn vorige column ‘Deflatie vs. Inflatie: ‘the fate of a country is inseparable from its currency’. Je moet je als Amerikaan in alle ernst afvragen of het ethisch nog wel verantwoord is om belasting te blijven betalen nu de schuldketen zo zwaar om de hals wordt gelegd. Kennelijk is dit nog niet tot de perceptie

doorgedrongen. Zolang de overheid de zaken van de zonnige zijde blijft voorstellen, blijven  protesten uit en kan Washington tijd blijven kopen maar ook niet meer dan dat! 

 

‘Arme’ consument

Dat de staat bankroet is wisten we al maar dat geldt natuurlijk ook voor de consument, die niet alleen de staatsschuld (inclusief herfinanciering) een keer moet terugbetalen maar ook de rente - óf via de belasting óf via inflatie. Daarbij is de particuliere schuld thans opgelopen naar $37.3 biljoen dollar of dik 350% van het BBP of anders gezegd: de Amerikaanse consument heeft een totale schuld uitstaan van meer dan 3½ keer het Bruto Binnenlands Produkt. M.a.w. de terugbetalingsratio van de consument is nagenoeg even belabberd als die van de staat zelf. Kortom, als de belasting c.q. de inflatie omhoog gaat, wordt de consument de dupe met wellicht slechts de ‘camping’ nog in het verschiet.

 

‘What economy? There is nothing left!

Oud-onderminister van Financiën onder Ronald Reagan, Paul Craig Roberts refereerde aan de huidige fin/economisch toestand in zijn land in een artikel in CounterPunch, één van de meest gelezen politieke nieuwsbrieven onder de titel ‘What economy? There is nothing left!’ Deze nieuwsbrief komt ook onder de ogen van leden van het Congres. Hij hekelde hierin o.m. het gekunstelde beleid van de Fed in de afgelopen tien jaar dat het bankroet van de economie heeft ingeleid met de ene bubble na de andere en ‘financial gangsters’ (banksters) heeft voortgebracht met allerhande frauduleuze praktijken. De consument werd verleid de overwaarde van z’n huis te spenderen, z’n credit cards op te blazen en z’n besparingen in schuld om te zetten. Dit alles ten faveure van het hoogste goed: de consumptie. Daarmee is de financieringsruimte tot het absolute nulpunt gereduceerd. Dit alles volgens de lezing van de heer Roberts.

 

Obama’s grootste zorg

Bernanke heeft verklaard dat inflatie in geen velden of wegen te bespeuren valt gezien de oplopende werkloosheid met meer dan 500.000 per maand en een terugval van de industriële productie met meer dan 30%. Maar het inflatierisico ligt wel op de loer als de dollar verder mocht wegzakken. De import met olie voorop wordt hierdoor direct geraakt. Hoewel hieraan in de pers weinig aandacht is geschonken, heeft de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) een hearing georganiseerd inzake speculatie in commodities ‘of finite supply’

 

Je zou denken dat het om goud en zilver met een ‘finite supply’ zou gaan. Neen, die ‘zitten al in de tas’, maar olie blijkt kennelijk tot dusver nog onvoldoende binnen de invloedssfeer van Washington te liggen! Zoals uit het verleden blijkt, lopen de meeste grondstoffen min of meer ‘in de maat’ met de olieprijs, hetgeen voor Amerika bij een stijging onder de huidige omstandigheden te veel van het goede zou zijn. Dus naast het edelmetaal, de rente en de beurs dient ook olie ‘aan de ketting’ te liggen. Lang leve de vrije marktvorming! Vreemd dat beleggers aan al deze signalen voorbij gaan en hoop tot de supreme beleggingsstrategie hebben verheven. De jaren ’30 met eveneens bear market rallies liggen te ver achter ons maar wie teruggrijpt op Kondratieff begrijpt het.

 

Ter meerdere gemoedsrust

Om de Chinezen positief te stemmen kwam minister van Financiën Geithner op de G-2 met de verklaring dat er volgend jaar weer sprake van enige groei zou zijn en een ‘sustainable deficit’ zou worden bereikt in het jaar 2013. Hij zei er alleen niet bij hoe het een en ander zou kunnen worden gerealiseerd. Dat zou voor de Chinezen dan toch nog vier jaar stevig tanden knarsen worden. Ongetwijfeld laten ze het daarop niet aankomen. Het leed is dus nog lang niet geleden, waarbij Amerika’s rol als ‘King of Finance’ ongetwijfeld straks door China zal worden overgenomen. Dat is dan niet de ‘change’ waarop Obama doelde tijdens zijn verkiezingscampagne.                                               

 

Robert Broncel

 

copyright 31 juli 2009

 

*Goudvoorraad andere landen

Waar de autoriteiten aanvankelijk nog vasthielden aan de goudvoorraad zoals in 1960 vastgesteld, hebben vele landen volgens de World Gold Council hun voorraden sinds 1980 al flink ‘afgebrand’. Zo blijkt bijvoorbeeld ons land op min 55% te zitten, België op min 79%, Australië op min 68%, de U.K. op ‘slechts’ min 47% maar Canada op min 99,5% (daar zit nog genoeg in de bodem!) en Noorwegen zelfs op min 100% (aangewend voor de olie- en gas exploratie). De Europese bank met min 33% steekt hier nog ‘gunstig’ bij af. Om die reden is het erg onaannemelijk dat Amerika sinds die tijd geen ounce de deur uit heeft gedaan en het daarom niet hoeft te laten controleren? Ze weten daar wel beter!

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel