Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

‘GOUD, MINST RENDEREND!’?
(25 juni 2010)
 

Na een periode van 20 jaar waarin de grondstoffensector met goud voorop zich in de ‘doldrums’ bevond, was het geduld bij meerdere centrale bankiers op. Dat gold ook voor toenmalig president Duisenberg van de Nederlandse Bank. Het was tijd vond hij om het “minst renderende onderdeel” op de balans tegen bodemprijzen (vanaf  $260 per troy ounce) van de hand te doen. Hij was destijds trouwens niet de enige bankpresident die op die manier meende de staatskas te moeten “spekken”. Al dan niet voor deze “wijsheid” beloond, werd hij vervolgens benoemd tot eerste bankpresident van de ECB om vervolgens de euro te introduceren. Hoe het daarmee zal aflopen laat zich nog slechts raden.

 

“Veilige haven”

Maar ook thans zijn er nog “coryfeeën” die hun neus voor het edelmetaal ophalen of twijfelen, omdat men domweg “de tand des tijds” niet verstaat of niet wenst te verstaan. Zo stond er in de Financiële Telegraaf van 9 dezer een artikel met de kop “Op zoek naar een veilige haven” waarin economen zich hardop afvragen of er niet een nieuwe zeepbel in goud is ontstaan. De schrijver van het stuk Giel ten Bosch was evenmin in staat verder te kijken dan de andere in dit artikel niet nader genoemde economen. Alleen Alfred Kleinknecht (TU Delft) werd bij name aangehaald met de woorden “nooit een gram goud te hebben gekocht en dat ook nooit zou doen”. Voorts stond te lezen dat “deze veilige haven” ook maar een tijdelijke zou zijn. Immers, elke zeepbel wordt opgeblazen. Het zouden bovendien niet de grote institutionele beleggers maar de angstige particuliere beleggertjes zijn die voor deze zeepbel hebben gezorgd. Al met een klinkt dat “buitengewoon geloofwaardig”!

 

Bernanke

Een andere “oude bekende” is de heer Bernanke die zoals reeds opgemerkt in de vorige column “Hoe Verder” hoogst puzzled was waarom het edelmetaal “tegen de stroom” in blijft stijgen en nieuwe hoogtepunten weet te bereiken, terwijl de meeste andere commodities zijn gedaald. Stijging van de goudprijs zou wijzen op inflatie terwijl er “helemaal geen sprake van inflatie” is. Ja, dat is dankzij de geflatteerde CPI cijfers. Bernanke ging zelfs zover door te zeggen dat ‘evidence suggests that markets expect about 2 percent inflation over the next 10 years’ (volgens verwachting van de markt(!) zou er voor de komende 10 jaar niet meer dan 2% inflatie inzitten). Wishful thinking! Wie kan er ueberhaupt zolang vooruit kijken? Tenslotte zegt hij dat ‘deflation is now more of a threat’. Let op het woordje ‘now’, waar hyperinflatie met de nieuwste intenties het balanstotaal van $2.400 miljard naar bijna $5.000 miljard op te blazen op de loer ligt. Per slot dient een double dip te worden voorkomen.

 

Onder de huidige omstandigheden kan hij ook moeilijk anders beweren, omdat elke renteverhoging elke vorm van herstel zou wegvagen. Maar het zou ook een dolkstoot zijn in de rug van de staatsschuld. De V.S. heeft intussen een schuld uitstaan van een slordige 85% van het BBP, waarmee de dollar al “aardig onwaardig” wordt. We hebben het dan slechts over dit moment, omdat de staatsschuld voortdurend verder aanzwelt, naar verwachting zelfs naar $4 à $5 biljoen in de komende vijf tot 10 jaar. Alleen met groeipercentages à la China zou er zicht kunnen zijn op een langzame afbouw van de staatsschuld (vooropgesteld dat aan de groei hiervan een halt zou worden toegeroepen), daarbij de toekomstige pensioen- en zorgverplichtingen niet meegerekend.


Warren Buffett

Twee weken terug wist de Wall Street Journal, het meest gezaghebbende financiële dagblad, te melden dat Warren Buffett - ’s werelds meest succesvolle belegger aller tijden – evenmin een gat in het goud zag. In dit artikel werd hij aangehaald met de woorden: ‘gold gets dug out of the grond in Africa or someplace, then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it’ (goud wordt ergens in Afrika uit de grond gehaald, daarna gesmolten om dan weer in een ander gat te worden begraven, bewaakt door mensen die er voor worden betaald). Voorts werd goud hierin omschreven als volatiel (de S&P bleek de afgelopen jaren evenwel volatieler te zijn geweest), moeilijk om te waarderen (terwijl juist de waarde van de uitstaande “fiat”schuld moeilijk is te meten) en geen inkomsten genereert*). Goud zou niet meer zijn dan een “substituut” geldmiddel, jawel! Hij verzuimde te melden dat goud bij uitstek de tegenhanger is van de valutazeepbel!

 

*)  Het Amerikaanse Legacy Coin & Capital suggereerde dat je als bezitter van bullion via je deposit bij de bank dit bezit aan de bank kunt uitlenen die het weer uitleent aan speculanten om er hun short posities mee te kunnen afdekken. De bank betaalt hierop rente. Je moet dan wel minstens 100 ounces goud of 50 ounces platinum of 5.000 ounces zilver bezitten. Je blijft te allen tijde eigenaar maar wel afhankelijk van de bank die momenteel slechts 2% rente betaalt. Er worden daarbij geen opslagkosten in rekening gebracht. In mijn Strategische Portefeuille treft u zonder bijkomende risico’s een veel beter alternatief!

 

In het zelfde artikel stond dat de marktvraag in de periode vanaf 2002 (toen het goud begon aan te trekken) tot nu toe ‘slechts’ 22.500 ton heeft bedragen terwijl voor 29.000 ton aan de markt werd toegevoegd (productie + scrab + aanbod van westerse centrale banken). Een opvallend gegeven omdat de goudprijs in diezelfde periode in dollars ruim verviervoudigde en in euro’s verdrievoudigde. Beleggers en verzamelaars zouden het verschil hebben gemaakt. Hoewel aannemelijk vatten critici dit argument op als niet sustainable of van speculatieve aard. Maar men realiseert zich echter niet dat het mondiale beleggingstotaal nog nauwelijks  voor 1% in edelmetaal is belegd, terwijl 25% veel realistischer zou zijn. Zou dit percentage al naar 2% oplopen dan zou dat al een geweldige boost voor het edelmetaal betekenen. Er is dus absoluut nog lang geen sprake van een euforie.

 

Elliott Wave

Over euforie gesproken! Een ander “sterk” geluid kwam er van Bob Prechter van Elliott Wave die meent dat de goudprijs zou terugvallen naar een niveau van $600. Hij verwijst hierbij naar de gevoeligheid van edelmetaal alsmede naar de andere commodities ten tijde van de crash in 2008. Echter, hier was sprake van het doorrollen van schuld waarvoor geen ruimte meer was ten tijde van het uiteenspatten van de credit bubble. Om aan liquiditeit te komen werd binnen een zeer kort tijdsbestek van alle beleggingscategorieën afscheid genomen. Dat risico zou nu veel kleiner moeten zijn, hoewel een paniekreactie niet uit te sluiten valt.

 

In Reuters Investment Outlook baseert Prechter zich op de sentimentsindex die nu op 98% ligt, de hoogste stand ooit gemeten. Hij voegt er aan toe: ‘I still feel that gold is not going to the moon’. ‘Feel’ heeft met gevoel te maken. Die 98% zou immers betekenen dat nagenoeg alle beleggers wereldwijd hun vizier op goud zouden hebben staan. Voorts dient de vraag te worden gesteld waardoor een dergelijke daling zou kunnen worden veroorzaakt. De meest voor de hand liggende is dat de negatieve rente van nu (rentevoet minus inflatie) straks positief zou worden (rente hoger dan inflatie). Dat kan alleen middels renteverhogingen waarmee op slag zelfs de geringste groei om zeep zou worden geholpen.

 

Nout Wellink

Eind november vorig jaar, al weer ruim een half jaar geleden, heeft “onze” bankpresident mijn column getiteld “Viva la Restauration” ontvangen bedoeld “om zijn inzichten te verruimen”. Buiten een ontvangstbevestiging is hierop nooit enig enkel taal noch teken gevolgd. Dat zou ook niet kunnen omdat het deficit van het beleid van de centrale bank en dat van zijn internationale “medemakkers” nooit zou kunnen worden toegegeven. Anderzijds een nalatigheid en in wezen een hoogst strafbare zaak omdat de man in de straat in de toekomst steeds meer van zijn koopkracht zal worden beroofd zonder dat hem dat ooit kenbaar zal worden gemaakt. Naar mijn beste weten valt het onderwerp “beroving” nog steeds onder het Wetboek van Strafrecht, ook al lijkt het “van onderaf” onzichtbaar.

 

Duitsland

In Duitsland bestaat er evenwel veel meer oog voor de gespannen monetaire ontwikkeling, hetgeen zich vertaalde in een sterk aantrekkende vraag naar het edelmetaal. Dit houdt verband met het recente besluit tot monetaire verruiming binnen de eurozone ten einde in de eerste plaats de Griekse staatsschuld “te accommoderen”. Ook worden vooralsnog landen als Spanje en Portugal middels de recent beschikbaar gestelde middelen (out of thin air) uit de wind gehouden. De Duitsers zien daarmee juist een nieuw “Weimar” (hyperinflatie!) opdoemen.

 

China

Een zelfde tendens zie je in Azië met China voorop. Hier geldt het goud al sinds mensenheugenis als ‘hedge’ tegen slechtere tijden. Tot de loskoppeling van het goud in 1971 deelden China en India nog slechts voor 1% in het mondiale bruto product. Intussen is dat al meer dan 10%. Deze landen met een economische groei van drie maal die van het Westen vertegenwoordigen maar liefst 38% van de wereldbevolking. Veel tekenen wijzen intussen op een verschuiving van het epicentrum van de economische macht naar het rijkere Oosten zónder schulden.

 

Als gevolg van de aantrekkende economische groei aldaar komt de trek van het platteland naar de steden goed op gang. Deze trek creëert een continu toenemende vraag naar grondstoffen, infrastructuur (wegen, gebouwen, energie- en telecommunicatienetwerken) en diensten. Hoewel nog pril begint zich een steeds bredere welvaart te ontwikkelen. Een sociaal vangnet is evenwel (nog) ondenkbaar. Voor de Chinese leiders is sociale rust anderzijds de hoogste prioriteit. Vandaar dat de consument wordt aangeraden (op eigen kosten) in edelmetaal te gaan dat intussen overal te koop is. In India zelfs via het postkantoor. De World Gold Council (orgaan van de belangrijkste goudproducenten) bevestigt de voortdurend stijgende vraag naar het edelmetaal vanuit deze regio, buiten de vraag van centrale banken als die in het Midden-Oosten (Saudi-Arabië), Venezuela, Vietnam, Rusland e.a.

 

Tegelijkertijd kun je je afvragen waarom de Chinese overheid zelf geen goud koopt, zelfs niet van het IMF. Daarvoor zijn twee duidelijke redenen aan te geven:

1)  De Indiase aankoop in november vorig jaar heeft aangetoond hoe gevoelig de markt daarop in de vorm van een sterk stijgende goudprijs reageert; deze aankoop op een niveau van $1.046 per ounce heeft een zware bodem gelegd

2)  China heeft zelf voldoende goud in de bodem waarmee de goudvoorraad doorlopend kan worden aangevuld zonder dit aan de buitenwacht kennis te hoeven geven; er vindt bijgevolg nagenoeg geen export van “het gouden goedje” plaats.

 

Leading indicator

Aan de hand van de monetaire ontwikkelingen is al eeuwenlang duidelijk dat goud (de antivaluta) als de enige monetaire barometer van het financieel bestel geldt. Dat wordt tijdens de colleges in macro-economie veel te weinig benadrukt. Je zou bijna denken dat dit te maken heeft met de ruimte binnen de politieke kaders die beleidsmakers zich wensen voor te behouden. Immers, om de kiezer gunstig te stemmen, moeten er leuke dingen voor de mensen kunnen worden gedaan. Dat dit uitloopt in tekorten is van later zorg. Tekorten blijken uiteindelijk allemaal sigaren uit eigen doos en kunnen doorgeschoven worden naar ons nageslacht.

 

Onder allerlei omstandigheden leidt dat er toe dat er veel te weinig wordt gedaan om die tekorten te beteugelen. Deze worden vervolgens bij de staatsschuld opgeteld die telkens hun plafond zien opgehoogd. Nu dreigt op goed moment de (her)financieringsvraag zo groot te  dat straks aan een hogere rente niet valt te ontkomen.

 

Financieel moeras

Na de banken krijgen we de zgn. souvereign debts, landen die niet meer aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen. Hoe nijpend de situatie ook buiten de soevereine staat van Amerika is, werd o.m. duidelijk in de staat New York. Deze heeft geen middelen meer om de donaties aan het pensioenfonds te voldoen. Oplossing: van “hogerhand” werd aanbevolen om maar te lenen bij het pensioenfonds. Stel je voor, je hebt geen geld om je bankschuld af te betalen dus dan maar de bank die je de afbetalingen moet voorschieten zodat de bank er twee maal bij inschiet. Hier loopt de nood volstrekt uit het zicht van het gezonde verstand.

 

Voorts - hoewel zwaar onderbelicht in de pers - zullen er dit jaar 48 staten voor een gezamenlijk geschat totaal van $300 miljard in default te gaan, waaronder Californië, Florida, New York en Illinois met meer dan 20% van het BBP! Zet dat bijvoorbeeld af tegen Griekenland met een percentage van 13,6% dan is dit land nog redelijk “goed af”. Uiteindelijk zal de Fed wel weer bijspringen zoals dat ook met de banken is gebeurd. Dit bijspringen vraagt op termijn steeds grotere offers. Amerika is het bezuinigingsstadium al lang voorbij! Het financiële moeras diept zich daarmee steeds verder uit.

 

In weerwil van dit alles is de dollar nog steeds voor bijna 80% de spil in de wereldhandel. De waardeontwikkeling van het edelmetaal maakt intussen pijnlijk duidelijk dat het vertrouwen in de dollar maar ook in de euro en het pond intussen duidelijk “sluimerend” afnemend is. Op enige termijn zul je dit verder terugzien in de prijsontwikkeling binnen de gehele commoditysector.

 

NB. ‘settlement’ staat voor omwisseling tegen goud, mogelijk tot augustus 1971.

 

Adrian Ash, uitgever van Gold News heeft berekend dat de goudprijs op basis van de totale uitstaande schulden binnen de eurozone al op het 20-voudige van het huidige niveau van ca. €1.000 per ounce zou moeten liggen. Voor de schuld in dollars ligt deze al bijna op de factor 35 maal bij de huidige goudprijs van $1.250 per ounce. Dus over welke zeepbel hebben we het nogmaals?

 

Uitgaande van een geschatte totale gedolven hoeveelheid goud ad 166.000 ton zou dat op basis van de huidige prijs ad $1.250 per ounce nog altijd niet meer dan $6.500 biljoen opleveren terwijl volgens een schatting van BMO Research de opgetelde waarde van alle beurs- en fixed income fondsen thans op ca. $125.000 biljoen ligt. Hier ligt de factor eveneens op bijna 20. Overigens hierbij aangetekend dat maar een fractie van die 166.000 ton aan de markt verschijnt.

 


 

Overlevingskansen

Als deze factoren straks voor slechts 10% vat krijgen op alle uitstaande schulden dan ligt de

gehele wereldeconomie goeddeels op z’n gat. Beleidsmakers zullen zo lang mogelijk trachten ons een dergelijke ‘hard crash’ te besparen. Zij bevinden zich als piloot immers in het zelfde vliegtuig. De turbulenties zullen niettemin steeds heftiger worden en de cabin service als gevolg daarvan gaandeweg minder. Alleen met een ‘golden life jacket’ voorzien van hard asset koordjes heb je als “passagier” straks voldoende overlevings-(koopkracht)kansen!

Op de komende G-20 top in Toronto komen deze onderwerpen ongetwijfeld aan de orde maar zullen zoveel mogelijk binnenskamers worden gehouden. Naar buiten toe dient er geen bull of uncertainty bulletin te worden uitgebracht zodat we “rustig kunnen blijven slapen”!  

 

Robert Broncel                                                                                              

 

Copyright, 25 juni 2010

 
 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel