Header

Columns 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Count Down
(22 juni 2011)
 

Zowel in de V.S. als binnen de EU liggen er thans onmogelijke beslissingen in het verschiet. De hoedanigheid van deze beslissingen is in feite al niet meer relevant. Politici en centrale bankiers wringen zich nog wel in even onmogelijke bochten om te redden wat er nog te redden valt, terwijl ‘the point of no return’ reeds is gepasseerd.

Alsof je de paus hoort zeggen dat de hemel niet heilig is, liet ‘Uncle’ Ben zich vorige week ontvallen dat de ‘monetary policy cannot be a panacea’ (de monetaire politiek is geen wondermiddel). Met andere woorden, toegeven dat zijn beleid op onderstaande punten domweg heeft gefaald:

 

 • de economische groei is ondanks een injectie van $2.300 miljard in 2 jaar zelfs terug gevallen van 2,8% in 2010 naar 1,8% in het eerste kwartaal 2011

 • de banken zijn nauwelijks of niet tot kredietverstrekking te bewegen

 • de vastgoedmarkt verkeert nog steeds “in de afdaling” (op een landelijk gemiddelde thans van min 33% sinds 2006, volgens de Case-Shiller Index)

 • de werkloosheid beweegt “officieel” boven de 9% en in werkelijkheid boven de 16% (ShadowStats) onder een nettoverlies van 7 miljoen banen sinds 2008

 • de inflatie ligt zogenaamd op 3,2%  (jaarbasis) maar volgens ShadowStats ligt deze tussen 7% en 8%, terwijl de deur voor hyperinflatie is opengezet

 • de Fed is nu de grootste crediteur van de V.S., ruim twee maal groter dan China dat al heeft gewezen op catastrophic consequences’ (uitspraak van Public Bank of China!)

 • terwijl de staatsschuld als gevolg van de oplopende tekorten (federaal dit jaar op 10,7% exclusief de tekorten op stedelijk, county- en statenterrein) in procenten van het BBP volgens het IMF in 2016 zal oplopen naar 112% ofwel wijst op insolventie

 • de verkwanseling van de dollar als reservevaluta 

 

 

Berichten die in de richting van stagflatie (economische stagnatie in combinatie met inflatie) wijzen. Slogans als “Obama bakt er niets” en “riots are in the cards” onder verwijzing naar plaatjes van de rellen in Griekenland, doen inmiddels opgang.

Europa
In Europa is het beeld beslist niet aanlokkelijker. Wat onze lieve Heer verhoede is dat het advies van “onze” Nout het Euro Stabilisatiefonds (zo schijnt dat te heten) met nog eens een slordige €750 miljard (mede door de PIIGS gegarandeerd!) uit te bouwen, wordt opgevolgd. ‘This stupidy MUST stop’. Door het Griekse probleem met meer schuld “op te lossen” zoals dat op soortgelijke wijze met de ‘banks too big fail’ gebeurde, wordt juist het bestaan van de munt nog verder ondergraven!  Nota bene precies datgene waartoe “onze” centrale bankiers ter bescherming van onze koopkracht nu net niet waren benoemd!

Bovendien heeft de ECB volgens een gepubliceerd rapport van de hier te lande niet erg bekende maar niettemin gerenommeerde Engelse denk-tank “Open Europe” al voor meer dan €400 miljard aan problematische schulden op de balans staan. Dit is tegen alle ECB-regels in als gevolg van politieke druk vanuit Frankrijk, reden waarom Merkel boos was op Sarkozy. Dat “vuiltje” diende afgelopen weekend te worden weggewerkt.
 

Met een leverage van bijna 25% (er hoeft maar 4% niet meer afgelost te worden om onderuit te gaan) staat de ECB er bijna even beroerd voor als Lehman met 30% leverage in 2008. Als de helft van de Griekse schuld zou worden afgestempeld, raakt de ECB al redelijk uit zicht en is het met de euro gedaan. Een en ander zou reden zijn voor grote commotie. Een ‘spillover’ naar de andere PIIGS met misschien zelfs Frankrijk en België in het kielzorg zal bloot leggen met hoe weinig ‘checks and balances’ het akkoord van Maastricht destijds “met veel enthousiasme” in elkaar is geknutseld.

Maar ook Amerikaanse banken zitten met een aanzienlijke voorraad aan allerlei Europees “rommelpapier” in hun maag. Voorts stond er in de Wall Street Journal (altijd scheutiger met Europese “schandaaltjes”), dat Moody’s heeft gedreigd met een afwaardering van de kredietwaardigheid van drie grote Franse banken: BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale. Wie volgt en ook Italië staat voor afwaardering op de nominatie. Vreemd niettemin dat de rating bureaus nu intussen wel alert zijn.

Vuur
Het IMF bij monde van Jose Vinals bracht te berde dat ‘Washington and European debt-ridden countries are playing with fire unless they take immediate steps to reduce their budget deficits’. En voorts: ‘we have now entered very clearly into a new phase, which is I would say, the political phase of the crisis’. Woorden die er bepaald niet om liegen en voor een half verstaander al niet mis te verstaan zijn. Van de Europese en Amerikaanse groeicijfers hoeven we bovendien geen verwachtingen te koesteren ter zake van aantrekkende werkgelegenheid en hogere lonen om zodoende de geldpers een beetje met rust te kunnen laten.
 

Reële scenario’s
De financiële toekomst van de V.S., Europa en Japan hangt nog slechts aan een zijden draadje, want wie wil nog langer in nagenoeg waardeloos staatspapier zitten dan alleen de staatsbank zelf? Intussen is het voor beleggers interessant na te gaan welke scenario’s zich vervolgens kunnen ontplooien. Laten we eerst de euro bij de kop nemen. De implosie hiervan kan al worden ingeleid na afwijzing van de door de Griekse regering voorgestelde ongehoord zware bezuinigingsmaatregelen in het parlement volgende week. Er zal ongetwijfeld rekening worden gehouden met een mogelijke volksopstand en een dreigende werkloosheid van ca. 20%! De Griekse “tragedie” houdt de volgende ontwikkelingen in:
 

 1. Griekenland gaat op de fles, stapt uit de euro en zal hoe dan ook wonden moeten gaan likken; de Grieken zelf zijn niet dom, halen intussen hun geld van de bank en gaan en masse voor goud

 2. de ‘center point’ van de schuldencrisis verplaatst zich naar de overige zwakke broeders

 3. “Maastricht” komt op z’n gat te liggen

 4. de rest van Europa zal ook wonden moeten likken want Griekenland in de uitverkoop leidt ongetwijfeld tot nog meer spanningen

 5. de essentie van de opzet van de euro (wegnemen van de Franse angst voor een “wederopstanding” van een verenigd Duitsland in 1990) komt eveneens onder zware druk te staan

 6. Nederland zou met Duitsland en enkele andere relatief “gezonde” landen onder aanzienlijk stringentere voorwaarden een “neuro” kunnen starten

 7. het ophogen van het schuldenplafond in de V.S. zal onder nog grotere druk komen te staan

 8. internationaal zal de in euro’s gestelde schuld in het luchtledige komen te hangen met een zeer reële kans van een ‘bond’ explosie met sterk klimmende rentes

 9. een double-dip recessie aan beide zijden van de oceaan is dan een eufemisme

 10. de beurzen zullen zich hieraan niet kunnen onttrekken

 11. de dollar en euro houden op waardepapier te zijn (door Chinees president Hu Jintao intussen bestempeld tot “producten van het verleden”) met als gevolg een veel grotere volatiliteit op de internationale financiële markten totdat een nieuw ruilmiddel (goud, zilver eventueel in een mandje gemengd met olie en/of andere grondstoffen) voor enige rust zal zorgen

 12. teneinde de hoog opgelopen schulden in edelmetaal c.q. andere grondstoffen te kunnen “accommoderen” zal aan alle tangible assets een heel ander koopkrachtplaatje komen te hangen.


Als we uitgaan van een uitstelproces in Europa en het officieel stoppen van quantitative easing in de V.S. per 30 juni a.s. wat zijn dan de gevolgen? Waar de geldpers tot dusver de economie op een zacht pitje wist te houden, lijkt het voor de hand te liggen dat het stopzetten van de QE2 waarmee maandelijks $75 miljard aan staatsleningen werd overgenomen leidt tot:
 

 • tijdelijke stijging van de dollar

 • tijdelijke daling van alle in dollars genoteerde grondstoffen inclusief olie (belangrijk i.v.m. de inflatiedreiging in de V.S.)

 • stijging van de rente

 • stevige beurscorrectie

 • afnemende economische bedrijvigheid

 • beleggers gaan over tot cash voor wat het dan nog waard is.

 

Ook dan ligt de tweede “dip” voor “het oprapen”, een eventuele overeenstemming inzake ophoging van het schuldplafond in de V.S. buiten beschouwing latend. Zonder ophoging dreigt er een levensgrote default. maar die dreigde al vanaf 2008

Geen uitweg meer
In Europa is met hulp aan Griekenland het probleem niet opgelost zomin Q3 vermag om erger in de V.S. te voorkomen. Volgens professor “Doem” Roubini zal de Fed nog vóór het eind van dit jaar de geldpers weer “officieel” aanslingeren. Krijgen we dan het omgekeerde scenario? Wel, in de eerste plaats zal duidelijk worden dat de dollar als laatste speelkaart volledig zal worden zoek gespeeld en crediteuren naar hun dollarkoopkracht kunnen fluiten. Dat impliceert tevens de ineenstorting van de Treasuries en tegelijk een stevige rentestijging.

Voorts zal de beurs met Q3 vermoedelijk wel weer wat opveren maar niet meer de huidige niveaus weten te bereiken. Dat geldt niet voor de commodities met edelmetaal voorop die dan meer en meer de mondiale monetaire rol gaan opeisen. Tegelijkertijd zullen de V.S., Europa en Japan dank zij de opgebouwde “schuldcomplexen” in een economisch/politieke bijrol worden gedrongen. De totale schuld in de V.S. ligt thans op bijna vier maal het BBP, vooropgesteld dat de rente op stand “nul” blijft staan. Ruim 60% van de uitstaande Amerikaanse schuld dient binnen vier jaar geherfinancierd c.q. afgelost te zijn. In dit bestek is geen rekening gehouden met de oplopende budgettaire tekorten. Voor Europa valt deze optelsom nog niet te berekenen, mede hangende de ontwikkelingen binnen de PIIGS met België en Frankrijk op de wip zal dit een even weinig verheffend beeld laten zien.

 

Intussen gaan er allerlei geruchten dat de QE3 kaart al is getrokken en op een andere manier zal worden afgespeeld dan de voorgaande QE’s (een verslaafde krijg je immers moeilijk meer op eigen benen) zoals het opgelegd onderbrengen van nieuw staatspapier bij professionele partijen als verzekeraars en pensioenfondsen. Daar kan ook nog wel wat “rommel” bij.

Heftige volatiliteit in het verschiet

Bij dit alles dient tevens rekening te worden gehouden met heftige schommelingen op diverse markten die vooral zullen worden veroorzaakt door zgn. high frequency trades van de grote handelshuizen, waarmee duizenden zgn. short bet transacties binnen enkele seconden kunnen worden uitgevoerd met onbegrijpelijke uitslagen tot gevolg. Naarmate de software op dit terrein verbetert, zullen steeds agressievere strategieën worden toegepast. Dit heeft niets meer te maken met de wet van vraag en aanbod maar rust uitsluitend op ultrakort handelen van op seconden verkregen voorkennis van ingebrachte beursorders. Een “fout” voorproefje hiervan zagen we een jaar geleden toen New York op één dag “zo maar” 8% daalde. Zolang er met andermans geld wordt gewerkt is het risico natuurlijk “nul”! Ook op de New Yorkse COMEX ging het als gevolg van dit frauduleuze handelen al een keer fout met olie.

Ondanks alle “prettige” vooruitzichten verandert de macro picture niet:
 

 • de bevolkingsexplosie vordert gestaag met nu ruim 70 miljoen per jaar

 • de snelle groei van de middenklasse in Azië en in sommige landen in Zuid-Amerika

 • de verder toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen (water, voedsel, energie, (edel)metalen etc.)

 • de geleidelijke maar onvermijdelijke shift van “fossiel” naar “groen”

 • de onvermijdelijke shift van “papier” naar hard assets – dat kan “hard” gaan (!)

 • de vergrijzing in het Westen en Japan die de schuldenpositie bemoeilijkt

 • een versneld optredende daling van de koopkracht door hogere lasten en inflatie.

 

Door optimaal te anticiperen op bovengeschetste ontwikkelingen kan de count down rustig worden afgewacht. Alleen de timing van de ontwikkelingen vormt de enige onbekende schakel. Daling van de S&P beneden het niveau van 1250 punten zou een vingerwijzing kunnen zijn.


In tegenstelling tot de lancering van QE1 en 2 zal bij 3 geen sprake meer zijn van een “wederopstanding” van de beurs. Op onderstaande chart is goed te zien wanneer QE1 ophield en QE2 werd gelanceerd. 
 

Robert Broncel (met kopie aan bankpresident Nout Wellink)

Copyright, 22 juni 2011

 
 

<< vorige

volgende >>

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel