Header

Columns 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

“ILLUSTERE” ONTRAFELING
(22 september 2011)
 

Afgezien van de inleiding is dit geen gebruikelijke column maar een enigszins ingekorte vertaalde neerslag van  GATA’s (Gold Anti-Trust Action Committee) lezing van afgelopen weekend op een groot beleggersforum in Hong Kong.


Pas nu worden de contouren duidelijk van de wijze waarop wij allen in de rest van de wereld al sinds het “goudakkoord” (Bretton Woods, 1944) door de centrale banken en regeringsleiders onder “orkestratie van Washington” bij de neus zijn en worden genomen. Niets meer en niets minder verschafte dit akkoord de V.S. een pure vrijbrief om de financiële markten naar haar hand te zetten.

 

Immers, vanaf die tijd kon je (alleen centrale banken) altijd dollars tegen goud inwisselen. Hiervan had Amerika “genoeg” sinds de confiscatie hiervan door Roosevelt in 1933. Naarmate echter de Vietnam oorlog in de jaren ’60 haar financiële tol begon te eisen, daalde het vertrouwen in de dollar zodanig dat diverse landen waaronder Frankrijk ten tijde van  president De Gaulle dollars tegen goud begonnen aan te bieden. Bijgevolg begon de goudvoorraad in Fort Knox flink te slinken, hetgeen voormalig president Nixon overstag deed gaan om “het goudloket” op 15 augustus 1971 te sluiten. Tot die tijd waren de Westerse valuta’s tegen een vaste koers gekoppeld aan de dollar. Die stond toen nog op fl. 3,60. Omgerekend zou de dollar thans ca. fl. 1,60 doen.

 

De dollar was inmiddels wereldwijd omarmd als ’s werelds reservevaluta en de economische groei in de V.S. stond min of meer borg voor een groeiende welvaart in de rest van de wereld. Behalve natuurlijk in het communistisch blok dat in die tijd misschien wel model stond op welke wijze je een valuta zonder noemenswaardige repercussies (zij het dat die valuta inconvertibel of niet omwisselbaar waren) kon “verkankelemienen”. De dollar gold in die tijd als de sterkste valuta ter wereld.

 

Na de loskoppeling van het goud bestond er in de V.S. geen enkele rem meer zich middels een gratis import te verrijken ten koste van de rest van de wereld, terwijl tevens een gigantisch militair apparaat kon worden opgebouwd. Hieraan dankt de V.S. haar “imperiale” macht. Immers, alle import werd gefinancierd uit bijgedrukte dollars terwijl het goud veilig “opgebaard” bleef. De hieruit voortvloeiende negatieve Amerikaanse handelsbalans heeft vreemd genoeg niemand echt wakker geschud, althans niemand lag er wakker van.

 

Vraag

Op het 18e CLSA beleggersforum in Hong Kong maakte GATA (Gold Anti-Trust Action Committee) bekend wat er zich in wezen achter de coulissen van de centrale banken heeft afgespeeld en nog steeds afspeelt. GATA zet zich al jaren in voor een volledige markttransparantie in plaats van manipulatie. Hieronder volgt het relaas startend met de vraag “waarom Westerse centrale banken de goudmarkt (en ook de zilvermarkt) manipuleren”.

 

Antwoord

De goudmarkt wordt gemanipuleerd omdat goud de enige valuta is die het brutally kan opnemen tegen papiergeld en die niet alleen de feitelijke waarde van de munt weet te bepalen maar ook de rentestand en de waarde van het staatspapier. Dit niettegenstaande het feit dat de Fed voorzitter nog vorige maand het goud slechts afdeed als niet meer dan “een traditie” (‘barberic relic’ bleef achterwege).

 

Voorts werd gerefereerd aan een academische studie van de hand van Harvard econoom professor Lawrence Summers (onder president Clinton minister van Financiën) en professor Robert Barsky van de Universiteit van Michigan, daterend uit 1988. Zij kwamen daarin tot de conclusie dat er een “inverse” (omgekeerd evenredige) relatie bestond tussen de goudprijs (in feite de waarde van het papiergeld uitgedrukt in goud) en de reële rente (rente minus inflatie). Deze studie impliceerde dat als een regering de controle over de goudmarkt zou hebben dit tegelijkertijd ook controle over de rentevoet zou impliceren. Als minister van Financiën wist hij destijds als geen ander met “welke bekwaamheid” de markten konden worden bespeeld.

 

Volgende vraag

Hoe wordt de goudprijs gemanipuleerd en door wie? Naar blijkt, vond manipulatie al sinds  de jaren ’60 (Vietnam oorlog!) plaats door de Westerse centrale banken, ook wel aangeduid als de London Gold Pool. Dat ging surreptitiously (heimelijk) via directe goudverkopen dan wel middels het “uitlenen” van goud c.q  swaps of het innemen van short posities of andere afgeleiden via door de centrale banken gesteunde zgn. bullion banks (w.o. JP Morgan, HSBC en Deutsche Bank).   

 

GATA heeft deze manipulaties nu vanuit officiële bron bevestigd gekregen. Deze informatie is samengebracht in een speciale ‘Documentation Section” op het internet te vinden via deze link.

 

De ‘gold price suppression scheme’ dient niet te worden gezien in het kader van een samenzweringstheorie, omdat er intussen wel een bepaalde openheid in is verkregen.

Deze openheid (als je je daarin verdiept) blijkt o.m. uit:

 

 • openbare verklaringen door de Fed of andere centrale Westerse banken alsmede het IMF

 • vrijgegeven geheime stukken van CIA memoranda (ja, ja!)

 • verslagen van de Federal Reserve Open Market Committee (FOMC)

 • verslagen en verklaringen uit drie processen aangaande het beteugelen van de goudprijs in de V.S. inclusief gelekte telegrammen van het State Department

 • statistische studies door marktonderzoekers als Adrian Douglas in de V.S. en Dimitri Speck in Duitsland

 • een getuigenverhoor omtrent de ontwikkelingen op de edelmetaalmarkt ondernomen door de toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC), waarin o.m. een ‘massive silver price rigging lawsuit’ tegen JP Morgan aan de orde werd gesteld door de U.S. District Court for the Southern District of New York, zichtbaar gemaakt op deze link.

 

Voorts is een nogal belastend document te vinden op de internet site van de Federal Reserve Bank of St. Louis (die als kritisch te boek staat van het gevoerde beleid door Ben Bernanke). Dit document blijkt te gaan om een gedetailleerd plan dat stamt uit april 1961 van de hand van de langst zittende Fed president ooit William McChesney Martin, waarin op de wereldwijde surreptitiuos rigging of the currency and gold markets wordt ingegaan. In dit plan werd voorgesteld over te gaan tot alteration, falisification, or withdrawal from publication of U.S. government financial reports that otherwise would be incriminating (wijziging, verdraaiing of het onttrekken aan publicatie van financiële rapporten van de Amerikaanse regering die mogelijk belastend zouden kunnen zijn – dit doet denken aan Lenin’s woorden dat alle middelen gewettigd waren om het kapitalisme te verslaan inclusief de bovenstaande, RB), zichtbaar gemaakt via deze link.

 

Reeds twee jaar geleden richtte GATA – gebruik makend van de Federal Freedom of Information Act – het verzoek aan de Fed toegang te verlenen tot its gold records, in het bijzonder waar het ging om de zgn. swaps. Swaps zijn niets anders dan “goudhandeltjes” tussen centrale banken om te kunnen interveniëren op de goudmarkt op verzoek van een partij ter ene zijde om zodoende de vingerafdrukken van de partij uit de boeken te houden. Deze swaps worden beschouwd als een primary mechanism of the gold price suppression scheme.

 

De Fed weigerde het achterste van de tong te laten zien maar gaf volgens GATA waarschijnlijk per ongeluk toch een soort onthulling ten beste. Zo kon het verkeren dat een lid van de Fed’s Board of Governors de ontkenning tot toegang tot het onderhavige dossier bevestigde. Deze bevestiging is af te lezen op deze link.

 

GATA liet het hierbij niet zitten en dagvaardde de Fed voor het District Court for the District of Columbia (DC), doch de Fed wist te verklaren dat er “geen stukken waren te vinden die wezen op goudinterventies”. Op 3 februari 2010 verklaarde de rechter dat de Fed het recht had alle hierop betrekking hebbende documenten geheim te houden behalve één dat binnen twee weken openbaar diende te worden gemaakt. Al met al duurde dit tot 18 februari van dit jaar. Het betrof het verslag van de G-10 meeting samen met de Foreign Exchange Comittee in april 1997 showing that central bank officials from around the world conspiring in secret to coordinate their gold market policies (aantonend dat centrale banken overal ter wereld samenspanden om hun goudmarktbeleid te coördineren).

 

Zie deze link.

 

Er blijken dus nog diverse andere “goudgeheimen” bestaan. Het feit dat de Fed werd verordonneerd toch dat ene geheim prijs te geven was voldoende om GATA door de Fed voor de gerechtskosten ad $2.870 schadeloos te stellen.

 

Tegelijkertijd zond een adviseur van GATA, Rob Kirby van Kirby Analytics in Toronto, een brief aan de Duitse Bundesbank om een rapport te bevestigen dat het meeste Duitse goud zich buiten Duitsland zou bevinden en wel voornamelijk in New York “onder beheer” van de NewYork Fed (waar Timothy Geithner de scepter zwaaide voordat hij minister van Financiën werd, RB). De Bundesbank gaf als antwoord:

 

Zie deze link.

 

“De Bundesbank houdt een belangrijk deel van haar goudvoorraad in Duitsland aan terwijl een deel daarvan zich bij centrale banken in de belangrijkste goudhandelscentra bevindt. Dit heeft historische en markt gerelateerde redenen. De Bundesbank dient goud aan te houden op verschillende handelscentra teneinde haar activiteiten op dit terrein te kunnen uitvoeren”. De vraag luidt dan vervolgens welke activiteiten?

 

Eind vorig jaar stelde de Duitse journalist Lars Schall een 13-tal vragen aan de Bundesbank die daarop antwoordde met (zie hier).

 

“Het beheer van buitenlandse reserves behoort tot één van de gemandateerde taken van de Bundesbank als integraal onderdeel van het Europese Systeem van Centrale Banken. U zult begrijpen dat we niet kunnen ingaan op het verstrekken van verdere informatie aangaande deze activiteit. In het bijzonder vanwege de confidentiële aard van deze informatie zijn we niet in staat nadere gegevens te verstrekken omtrent de locaties en de hoeveelheden van het opgeslagen goud. Evenmin kunnen we nadere informatie verstrekken inzake goudtransacties”.

 

Ook Republikeins afgevaardigde Ron Paul liep zich te pletter op de onbereidwilligheid van de Fed om nadere gegevens te verstrekken omtrent de aanwezige goudreserves in de V.S.

 

Evenzo overkwam dit GATA drie jaar geleden bij het IMF met de vraag: waar bevindt zich uw goud en is dit fysiek in bezit of gaat het slechts om een claim op deze goudreserve van één van uw lidstaten? Het instituut bleek bepaald geen trek te hebben in het geven van een antwoord en liet het bij een totale radiostilte.

 

GATA concludeert dat de meest officiële informatie vanuit deze “bronnen” over goud niet meer is dan desinformatie.

 

“Dank zij Wikileaks weten we intussen dat de Chinese regering volledig instemt met de bevindingen van GATA dat de Westerse centrale banken de goudprijs proberen te onderdrukken ten faveure van hun eigen valuta. De westerse landen hopen hiermee te bereiken dat andere landen zich niet tot het goud keren in plaats van de dollar of de euro. Hiermee wordt het bestaan van de dollar als reservevaluta geflankeerd door de euro “het beste gediend”. Vandaar dat met name Aziatische landen met China en India voorop naarstig doende zijn om hun goudreserves verder op te hogen om straks juist niet meer afhankelijk te hoeven zijn van volledige verwaterde valuta’s als de dollar en de euro”.

 

GATA vult verder aan dat centrale banken weten dat goud allesbehalve antiquiteitswaarde heeft en veeleer de waarde van alle andere (papieren) valuta’s bepaalt. Bijgevolg stelt ze dat de beschikking over de nationale goudreserves een gevoeliger en machtiger wapen is dan een nucleair wapen. Het is een cruciaal wapen in een valuta oorlog zoals deze nu zichtbaar is middels het bewust laag houden van de rente waardoor de valuta intrinsiek daalt of stijgt, zoals Zwitserland dat haar valutaire onafhankelijkheid moest opgeven om de export (bijna letterlijk) te zien ondersneeuwen. Derhalve vormt goud het grootste “geheime wapen” in de financial universe. Waar met nucleaire wapens afpersing kan worden afgedwongen, bereik je met valutamanipulaties hetzelfde doel.

 

De V.S. met hun reservevaluta oefenen een geweldige economische macht uit op de rest van de wereld ongeacht of landen een eigen munt bezitten, simpel omdat ze buitenlandse reserves in dollars aanhouden.

 

Tot dusver kwam de meeste kritiek uit China, Rusland (Putin noemde de V.S. een parasiet op de rest van de wereld gegeven de internationale dominantie maar tegelijkertijd vanwege de steeds verder in koopkracht dalende dollar), Brazilië en Venezuela.

 

GATA stelt vast dat het gold suppression scheme niets meer dan een dollar support scheme is. Dat dit al zo lang speelt komt doordat:

 

a)  centrale bankiers weigeren openheid van zaken te geven

b)  de financiële journalistiek er te weinig oog voor heeft en er niet vol induikt.

 

Verder kon dit actieschema zo lang voortduren omdat met behulp van de Westerse centrale bankiers de Westerse in goud handelende bullion banks een fractionele reserve gold banking system hanteerden. Hiermee konden ze veel meer goud verkopen dan er ligt opgeslagen, omdat de meeste goudkopers – financiële instituten en grote beleggers – nooit om levering vragen. Ze nemen genoegen met een depository receipt zoals je te onzent bij de bank een goudrekening kunt openen zonder dit goud daadwerkelijk in handen te krijgen. Dit systeem is vorig jaar tijdens een hearing van de CFTC aan de orde geweest. Zie deze link.

 

Maar zegt GATA “dit is aan het veranderen”. Er wordt meer en meer goud onttrokken aan “de schuilkelders” in Londen en New York. De Russen begonnen hiermee al in Augustus 2005 toen vermoedelijk daardoor de prijs van het goud omhoog sprong. De Aziaten zijn al geruime tijd via derden kanalen doende (RB) en laatstleden heeft “onze vriend” Hugo Chavez van Venezuela eveneens z’n goud opgeëist. Je ziet thans dan ook de goudvoorraden in de Westerse wereld afnemen en juist groeien in de landen die in ontwikkeling zijn.

 

Wat volgens GATA nodig is om aan deze goudfraude een eind te maken, is wereldwijde publiciteit. Aan de kaak dient te worden gesteld:

 

 • dat er geen officiële goudreserve rapporten zijn inzake lease of swap transacties

 • dat er plotseling grote veranderingen optreden in de officiële goudreserve totalen

 • de conflicts of interest die zijn ingebouwd in de belangrijkste goud- en zilver ETF’s sinds de uitbrengers (banken) van deze ETF’s ook weer ’s werelds grootste goud en zilver shorters zijn.

 

Zie deze link.

 

De intussen valide documentatie inzake de goudmarkt schreeuwt naar de financiële pers:

 • Er bestaan onevenredig grote goud-, zilver- en rente afgeleide posities door enkele grote banken opgebouwd die nooit tot stand zouden kunnen komen zonder de impliciete goedkeuring of steun van in het bijzonder de Amerikaanse regering

 • Er bevinden zich diverse officiële verslagen, verzameld en gepubliceerd door GATA die de expliciete plannen en wensen van de Amerikaanse regering en haar bondgenoten demonstreren om de prijs van het goud te controleren en te onderdrukken.

Het meest prangend is de vraag waarom in het algemeen goud in diskrediet wordt gebracht, een vraag die eigenlijk nooit wordt gesteld. Sterker, minstens zo opvallend is dat het goud tot dus ver nog bij benadering niet de inflatie van de afgelopen 30 jaar heeft ingeprijsd. Dat geldt wel voor olie, voedsel en andere metalen.

 

Dus waarom heeft goud geen gelijke tred met de inflatie gehouden?

 

GATA’s antwoord: omdat de Westerse regeringen manieren vonden om de goudvoorraad te doen stijgen zonder dat het hoefde te worden gemijnd en zonder er afstand van te doen middels lease afspraken met andere centrale banken (een systeem waarmee het goud als het ware werd rondgepompt) en het uitgeven van goudcertificaten tegen goud dat er nooit was. Ook het uitblijven van een adequaat antwoord kan de financiële pers worden verweten voor wie dit een basisvraag had moeten zijn.

 

Hoe frustrerend dit ook moge zijn, verrassend is het niet, stelt GATA. Uiteindelijk, wie zijn de belangrijkste adverteerders en berichtgevers in de Westerse financiële pers? Juist, de regeringen en de marktmanipulators zelf. Bijgevolg houden journalisten voor aangenomen dat centrale bankiers in het geheim opereren, vooral waar het goud betreft. Duidelijk is dat dit systeem medeverantwoordelijk en exemplarisch is voor de corruptie in de V.S. die de eens vrije markten (onder het mom van freedom and democracy, RB) om zeep hebben geholpen en dat geldt zomede voor de verantwoording van onze (Amerikaanse) regering.

 

GATA duidde zichzelf aan met de woorden: ‘we are largely amateurs as we thought we had discovered another anti-trust violation but it was a while before we perceived that we were up against the government policy and that most of what we were discovering had been discovered long ago, at least in principle, just not well taught, publicized, preserved and made timely again (we zijn eigenlijk maar amateurs omdat we dachten op het spoor te zijn van een anti-trust overtreding maar het kostte tijd voordat we in de gaten kregen dat we te maken hadden met overheidsbeleid en het meeste wat we ontdekten in principe al lang bekend was maar niet doordrong, gepubliceerd of “afgestoft” was).

 

Tenslotte merkt GATA op dat dit beleid van geheimhouding en misleiding alleen kan worden doorkruist wanneer iedereen dit brazen beleid doorziet, als gevolg waarvan Zwitserland nogmaals moest afhaken door de franc aan “de eurowilgen” te hangen. Juist op het moment dat Zwitserland dit bericht bekend maakte kwamen er “ongeïdentificeerde” verkopers in de markt die duizenden futures contracten dumpten om de goudprijs te drukken. Het ging hierbij echt niet om het maken van winst, want anders zouden deze verkopen gefaseerd plaats hebben gehad. Het moest juist lijken dat met de Zwitserse franc ook het goud z’n beste tijd zou hebben gehad.

 

In het kader van GATA’s verzoek dit bericht zoveel mogelijk wereldkundig te maken, ben ik wederom voornemens het naar de (nieuwe) president Knot van “onze” nationale bank te sturen. Misschien komt er nu wel een antwoord. Voorts gaat dit ook naar de fractievoorzitters van alle politieke partijen en de financiële media. De onderste steen moet nu maar eens boven water worden getild. Per slot zien we nu de gevolgen ervan op ons afkomen in de wetenschap dat “onze” voormalige bankpresident Duisenberg ook de nodige boter op z’n hoofd had door “ons” goud tegen rock bottom prijzen te verpatsen om te laten zien hoe sterk de euro zou worden. Wie gelooft dat sprookje nog?

 

Robert Broncel

 

 

Copyright, 22 september 2011


 

 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel