Header

Columns 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

“INFLATIE EN AANDELEN”
(27 maart 2011)
 

Dwalend door de vele berichten viel mijn oog op een opmerkelijk artikel van de hand van econoom en voormalig bankier Alasdair Mecleod met als titel ‘Inflation and Equities’.

Hierin gaat hij in op de misvatting dat inflatie voor aandelen helemaal niet zo slecht hoeft te zijn. In de jaren ’70 werd echter wel al duidelijk dat de beurs op z’n minst geen gelijke tred hield met de oplopende inflatie. De Dow zwabberde in die tijd tussen de 600 en 900 punten. De beurs begon pas echt te “tippelen” nadat bankpresident Paul Volcker begin jaren ’80 de  opgelopen inflatie tot ca.15% begon aan te pakken met een krachtig hogere Federal Fund Rate (korte rente) tot boven de 20%. Dat kon toen nog. Nadat de rente in de jaren ’80 als gevolg van een teruglopende inflatie successievelijk kon worden verlaagd, wist de Dow zich uit de ‘doldrums’ van de jaren ’70 te bevrijden tot het niveau waarop we thans staan als gevolg van een ultralang en ultralaag aangehouden rente.

MacLeod stelt in zijn inleiding dat er een algemeen geloof heerst dat aandelen de beste bescherming tegen inflatie bieden. Maar tevens: ‘this over-simplifies the relationship between share prices and inflation and is only true in certain circumstances’ (dit is een over-simplificatie van de relatie tussen aandelenkoersen en inflatie en geldt slechts onder bepaalde omstandigheden). ‘Gold and silver mining enterprises however are the true benificiaries of inflation, but for investors in bog-standard equities there will be substantial losses before the final inflation protection kicks in’ (goud- en zilvermijnbouwers zullen evenwel de echte winnaars zijn bij inflatie, doch beleggers in “ordinaire” aandelen staan eerst flinke verliezen te wachten voordat de uiteindelijke inflatiebescherming optreedt).

Voorts maakt hij een vergelijking van een belegging in een 10-jarige treasury (Amerikaanse staatsobligatie) vanaf 1971 (toen de dollar werd losgekoppeld van het goud) inclusief de geherinvesteerde renteopbrengsten afgezet tegen de S&P tot op vandaag. Het blijkt dan dat de investering in de 10-jarige treasury het met 15 keer de inleg beter heeft gedaan dan de S&P met 13 maal de inzet inclusief herinvestering van dividend.

Daarop zegt hij dat de rente een veel belangrijker invloed op de markten blijkt te hebben. De huidige kredietcyclus werd ingezet met de successievelijke renteverlagingen in de jaren ’80 ‘to encourage business investment and economic growth’ (om de economische groei te stimuleren). Dat is tevens de aanzet geweest tot de ongehoord langdurige ‘bull market’ van de laatste dertig jaar. Hij zegt verder ‘the pundits will tell you that equities are discounting improving profits; while there is some truth in this, the reality is that equity prices are benefitting mostly from the expansion of money and credit and low interest rates’ (de “geleerden” willen je laten geloven dat aandelen de winsten verdisconteren; hoewel hierin enige waarheid schuilt, gebiedt de werkelijkheid te zeggen dat de aandelenkoersen meer profijt hebben van de geldgroei, krediet en een lage rente). Hoe langer de rente wordt laag gehouden, hoe groter de geld- en kredietgroei, hoe hoger de beurs en hoe groter de inflatoire druk die op goed moment altijd z’n corrigerend beslag krijgt.

“In het verleden zag je dat aandelen de trends van cyclische hoogte- en dieptepunten reflecteerden waarbij ‘after all’ de opvatting werd ondersteund dat aandelen een ‘hedge’ tegen inflatie zouden bieden”.

MacLeod tekent in zijn artikel hierbij aan: ‘the situation today is radically different. Interest rates are at record lows and have fuelled share price rises, confirming to the first phase of our credit cycle model. But instead of inflation arising from excess demand, we have stagflation, the result of excess money in circulation. Consequently, the prospect is for increasing interest rates without the usual economic recovery’ (de situatie is heden ten dage  totaal anders: de rente staat op een record laagtepunt en zorgde voor hogere aandelenkoersen, waarmee de eerste fase van ons krediet cyclus model wordt bevestigd. Maar in plaats van inflatie als gevolg van een stijgende vraag hebben we nu stagflatie als gevolg van te veel in omloop gebracht geld. Bijgevolg luidt dit een hogere rente in zonder het gebruikelijke  economische herstel).

Hij voegt er aan toe dat dit enige toelichting behoeft en zegt dan: ‘the tentative signs of recovery are misleading in the US, the U.K. and much of Europe. The unprecedented quantities of “raw” money injected into the economies have been about as effective as trying to kick life into a dead body’ (de vermeende herstelsignalen in de VS, VK en merendeels in Europa zijn misleidend. De nooit eerder vertoonde gigantische hoeveelheden geld “zonder onderpand” die in de economie werden gepompt, zijn niet effectiever gebleken dan beademing op een lijk toe te passen ofwel trekken aan een dood paard). Noot RB:  Japan had aan dit rijtje als “lijdend” voorbeeld kunnen worden toegevoegd.

Tegelijkertijd stelt hij vast dat de economieën in opkomende landen als gevolg van de vraag uit het Westen oververhit zijn geraakt. Het krediet dient daar aan banden te worden gelegd zodat deze economieën in de laatste fase van de kredietcyclus zijn komen te verkeren.

Als gevolg hiervan kijken bedrijven in de westerse economieën nu aan tegen een toekomst van een hogere rente en bijgevolg afnemende verdiensten. (Noot RB: tegelijkertijd treedt er margeverkrapping op als gevolg van de opkomende inflatie zonder dat deze kan worden doorberekend bij stationaire lonen, arbeidsmarkt met vraagtekens in samenhang met hogere kosten van levensonderhoud, ergo afnemende koopkracht).

Hij gaat door met “een en ander maakt de vooruitzichten voor stijgende aandelenkoersen niet aanlokkelijker. Sterker, de zich thans aandienende stagflatie zal die van de jaren ’70 doen verbleken en heeft de potentie een ‘bear market’ te creëren met een omvang die de perceptie van beleggers - aandelen bieden bescherming tegen inflatie – sterk zal ontkrachten”.

Grof schandaal
Het verhaal wordt er niet vrolijker op wanneer hij verder gaat met te zeggen dat ‘excessively high levels of monetary inflation from the US are beginning to be reflected in growing price inflation in nearly all fiat currencies (de excessief hoge monetaire inflatie niveaus vanuit de VS beginnen nu een stijgende prijsinflatie in alle “fiat” munteenheden weer te geven).

“Keynesiaanse economen en andere ‘wishful thinkers’ in het Westen schrijven de prijsinflatie bij voortduring toe aan externe factoren (zoals stijgende olie- en voedselprijzen en stijgende kosten in de opkomende landen) maar niet aan de monetaire link. Navenant worden ook de révoltes in het Midden-Oosten uitgelegd”. Deze economen zouden beter moeten weten en misschien weten ze ook wel beter maar durven dat als beleidsmaker van de centrale overheid niet naar buiten te brengen. Hen past slechts sluiering van het aangezicht maar daartegen zal Wilders wel weer appel aantekenen maken. Het is een grof schandaal dat deze waarheid in de ontkenningsfase blijft steken en niet naar buiten wordt gebracht! De rekening wordt nu alleen maar groter en de ‘day of reckoning’ een dag die je nooit had willen meemaken!

Too little, too late
Je moet er dan ook van uit gaan dat wat er ook “van bovenaf afkomt” geen wezenlijke bijdrage zal leveren aan de oplossing van dit immense probleem met verreikende gevolgen. Bijgevolg mag je niet meer verwachten dan de titel van deze alinea aangeeft. Vergeet daarbij niet dat wat er ook uit de Fed’s koker komt dit te allen tijde directe gevolgen heeft voor de valuta’s die op een of andere wijze direct aan de dollar zijn gekoppeld en indirect voor alle.

Stagflatie
Aan het eind van zijn betoog zegt MacLeod dat ‘this is the principal danger to international stability currently posed by the world’s reserve currency, and government finances in the US today are so bad that there is no political option but to continue with monetary inflation in accelerating quantities’ (dit is het wezenlijke gevaar voor de internationale stabiliteit die thans nog wordt beheerst door ‘s wereld’s reservevaluta, terwijl de staat van de overheidsfinanciën in de VS er zo danig aan toe is dat er geen andere optie open staat dan door te gaan met de huidige monetaire inflatie maar dan slechts in groeiende volumes). Voorts zegt hij: ‘these circumstances lead us to conclude that the current emerging period of stagflation can only be followed by hyperinflation, not just for the dollar but for all paper currencies’ (deze omstandigheden brengen ons tot de conclusie dat de nu ontluikende periode van stagflatie alleen maar kan worden gevolgd door hyperinflatie, niet alleen in de dollar maar in alle papieren munten). Ook al zou de rente stijgen dan zal deze het tempo van de inflatie niet weten bij te houden.

Hyperinflatie
“In een teruglopende economie zullen bedrijven alleen hyperinflatie kunnen overleven door hun operationele activiteiten flink terug te draaien, rekening houdend met een ineen zijgende consumptie. Voor beleggers valt over een breed terrein weinig eer te behalen en zeker niet in de klassieke vermogensklassen als aandelen, obli’s en vastgoed. Voor pensioenfondsen voor zover ze niet in edelmetaal belegd zijn - dat mag hier niet! - is dit een droef perspectief. Het beurspatroon in het geweld van de hyperinflatie zal in ieder geval de vlucht uit “het papier” uitdrukkelijk weerspiegelen, hetgeen z’n weerslag vindt in de zgn. hard assets. De sector die het meest zal profiteren van het “dode papier” is edelmetaal”.

‘Escape’
“Mijnbouwers mogen zich verheugen in hogere prijzen, dramatisch dalende kosten (de kosten zullen de waardestijging van het edelmetaal bij lange na niet kunnen volgen. Immers de kostenstijgingen in de productie stijgen weliswaar mee met de inflatie maar dalen vertaald in stijgende edelmetaalwaarden. Buiten de operationele kosten zullen de loonkosten in reële termen ook dalen, terwijl de kapitaalkosten irrelevant worden daar de geërfde schulden worden weg geïnfleerd”.

“Kortom, beleggers die denken dat aandelen voldoende bescherming tegen inflatie bieden, komen van een koude kermis thuis, nogmaals tenzij belegd in edelmetaalfondsen”.

Robert Broncel, met dank aan Alasdair MacLeod


NB. Ook deze column gaat naar onze bankpresident Nout Wellink, onder de volgende begeleidende tekst:

 

Geachte heer Wellink,

Op de laatste door mij aan uw adres verzonden column “Viva la Restauration” van 25 nov. 2009 heeft u niet kunnen of willen reageren. Vandaar deze nieuwe poging onder bijlage.

Het staat u als opvolger van wijlen Willem Duisenberg die het nota bene bestaan heeft “ons” goud (onze” koopkracht) in gezamenlijk overleg met andere centrale bankkompanen uit die tijd tegen een ‘rock bottom’ prijs te verkopen (over de doden overigens niets dan goeds) uiteraard vrij al dan niet te reageren. Het gaat hier echter wel om de essentie van de centrale bankpolitiek en in dat kader zou het u sieren op z’n minst “een geluidje” te laten horen.

Voorts heeft u in uw hoedanigheid van centrale bankpresident van ons land kenbaar gemaakt niet onwelwillend te staan ter zake van de opvolging van EU collega Jean-Claude Trichet.

Beseft u wel wat u hiermee vanuit “de luwte” van uw huidige functie op de hals haalt? Immers, u zult moeilijk anders kunnen dan de huidige EU-bankpolitiek voortzetten in de wetenschap dat uw inmiddels illustere collega van de centrale bank in Duitsland Carl Weber onlangs in klipp-und-klare bewoordingen heeft duidelijk gemaakt vooral te willen passen voor voortzetting van deze politiek. Dat hij daarmee zijn bondskanselier Angela Merkel in verlegenheid heeft gebracht nam hij voor lief.

U dient zich in deze nieuwe hoedanigheid te realiseren dat u niet veel meer rest dan als “teraardebesteller” van de huidige Europese monetaire politiek in de geschiedenisboekjes te worden bijgeschreven. Dat zal uw nageslacht u niet in dank afnemen evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking. Het ware beter indien u à la Weber een soortgelijk geluid zou laten horen. Het ware ook beter indien u zich zou inzetten voor een andere dan een ‘fear and greed’ opleiding aan de universiteit.

Tenslotte wil ik u in dit kader de woorden van Thomas Jefferson (3e president van de VS) niet onthouden:

“The Central Bank is an institution of the most deadly hostility against the principles and form of our Constitution and deprives the people of their property until their children wake up homeless in a country their fathers conquered”.

Rest mij u onder deze bizarre omstandigheden wijsheid te wensen!

Robert Broncel

 
 
<< vorige volgende >>
 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel