Header

Columns 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

SCHAAKMAT
(29 april 2011)
 

In de schaakwereld geeft de verliezer evenmin graag toe dat de stelling tot “schaakmat” leidt. In z’n eerste confrontatie met de pers was dat voor Bernanke weinig anders. Deze persconferentie had tot doel twijfels over het failliete Fedbeleid weg te masseren en daarin is hij bij een niet al te kritisch journaille redelijk geslaagd. Met zijn afsluiting van ‘short term pessimism’ en ‘long term optimism’ meende hij het bankroete eindspel nog wel even zonder diepe scheuren in het kleed des keizers te kunnen voortzetten.

Waarschijnlijk voelde hij zich gesterkt door het hart onder de riem van collega Jean-Claude Trichet die in een radio-interview vorige week zijn “vertrouwen” uitsprak in een goede afloop van het tekorten- en schuldencircus in de V.S.

‘Wicked’ en ‘Tricket’ willen ons doen geloven dat er wellicht nog een remise in zit maar de realiteit zal zelfs nog geen “patje” kunnen toestaan.
 

Pompen of verzuipen

In het Global Financial Stability Report meldde het IMF onlangs dat de financieringsnood van de ontwikkelde economieën (V.S., U.K., Europa en Japan) thans zo groot is dat alleen het doorrollen van schulden intussen een hoogte heeft bereikt gelijk aan een kwart van de omvang van het gezamenlijke bruto nationaal product. Hierin zijn uiteraard niet meegerekend de ongedekte Amerikaanse schuldverplichtingen in de sociale en medische zorgsectoren geschat op een slordige $60 biljoen (12 nullen), noch de schulden van de individuele Amerikaanse staten waarvan er inmiddels 46 in een kennelijke staat van insolventie verkeren, noch de uitstaande hypotheek- en bankschulden (ad $3.600 miljard volgens het IMF) die de komende twee jaar in concurrentie met de soevereine staten geherfinancierd dienen te worden.

Extreem veel vraag naar kapitaal zou de rente extreem moeten doen stijgen. Zo niet bij ‘uncle’ Ben. Een hogere rente zou de herfinanciering van schulden onmogelijk maken! Thans gaat ruim 10% van het budget op aan rentebetalingen. Op een staatsschuld thans van ca. $15.000 miljard zou er bij een gemiddelde rente op staatsleningen ad 5,7% (op basis van de laatste 30 jaar) jaarlijks $855 miljard opgaan (uitgaande van een stationaire staatschuld) of ca. 75% van de huidige belastinginkomsten in de V.S. In plaats van het schuldenplafond te verhogen zou om te beginnen beter het Witte Huis op de veilinglijst kunnen worden gezet.

Als dan ook de economie met slechts 1,8% groeit met tegenvallende belastinginkomsten in de slipstream drukt dat extra op de begroting. Weliswaar wordt de groeidaling ten opzichte van het laatste kwartaal van 2010 met 3,1% volgens Bernanke als ‘transitory’ (van tijdelijke aard) gezien. Maar ook de huizenmarkt met 2,1 miljoen ‘foreclosures’ is volgens de S&P/Case-Schiller Index in februari in 20 steden met maar liefst 3,3% gedaald, de grootste daling in één maand sinds 2009. Evenmin vermocht de officieel opgegeven werkloosheid van 8,8% (feitelijk is één op de zes Amerikanen werkloos; sinds 2008 zijn er 8,75 miljoen banen verloren gegaan!) indruk te maken.

Onstuitbare inflatie
De inflatie is als gevolg van de onstuitbare grondstoffenstijging (lees: als gevolg van de koopkrachtdaling van de dollar!) “iets” opgelopen in de orde van 2,1% tot 2,8%. Let wel, de inflatie wordt mede naar beneden gedrukt door de huizenmarkt. Met een ‘core’ inflatie van 1,3% tot 1,6% wordt deze “lichte” stijging ook als ‘transistory’ gezien in de verwachting dat de groei eerder zal af- dan toenemen. Dit lijnt niet met de transistory’ groeidaling. Deze “contradictio” werd tijdens de persconferentie niet aan de kaak gesteld! Sterker: de inflatie is bepaald niet ‘transistory’!
 

De trage groei vormde voldoende aanleiding om de QE2 kraan vooralsnog open te laten staan. Daarmee wordt dus aan het voorgenomen opkoopprogramma ($600 miljard van de $900) aan staatsschuld vastgehouden, terwijl er al sinds 2008 een slordige $1,4 biljoen “tegenaan” was gegooid. Dat is na 2 jaar al met al weinig groei voor veel geld! De gang van de dollar liet zich raden. De monetaire onevenwichtigheden worden hiermee internationaal aangescherpt.

 

Malversaties

Kennelijk was de recente dreiging tot verlaging van de triple-A kredietstatus van de V.S. door het S&P rating bureau niet meer dan een schot voor de boeg die door Washington voor kennisgeving werd aangenomen. Moody’s hield zich zelfs muisstil. Maar ja, wat zijn uitspraken van deze bureau’s nog waard nadat ze in 2007 en 2008 driftig lagen te slapen en alle ‘toxic debts’ een triple-A rating bleven meegeven toen de huizenmarkt door de hogere rente al bezig was in te zakken. Het gevaar zou “aanvankelijk” alleen hypotheken betreffen die voor 100% waren gefinancierd en dat was ‘peanuts’ vergeleken bij de totale markt. In de geschiedenisboekjes zullen deze “fraai” verpakte financiële producten als de grootste bankmalversaties ooit worden geboekstaafd.

 

Ministerieel zoethoudertje

In antwoord op de daling van de dollar bevestigde minister van Financiën Tomothy Geithner voor de Council of Foreign Relations onlangs nog zijn inzet voor een “sterke” dollar met  woorden als: ‘as long as I’m in the job we will never embrace a strategy of trying to weaken our currency to try to gain economic advantage’; that’s not in the interest of the United States or the world and wouldn’t work anyhow’ (zo lang ik aan het bewind ben zullen we nooit een strategie omarmen om onze valuta te verzwakken teneinde er economisch voordeel mee te behalen; dat is niet in het belang van de V.S. of de wereld en zou hoe dan ook niet werken).

 

Voorts zei hij dat ‘the U.S. needs a credible strategy to reduce its budget deficits over time, without moving too quickly and choking of economic recovery’ (de V.S. dient over een geloofwaardige strategie te beschikken om de schuld op termijn terug te brengen zonder dat overhaast te doen om een economisch herstel niet in de weg te staan). Met deze “loze woorden” legt hij weliswaar de vinger op de zere plek, maar ze zijn tegelijk een duidelijk signaal “de uitgang op te zoeken”. Immers, de afgelopen jaren was dit krek de insteek en ook nu heeft Bernanke aangegeven voor deze optie te blijven kiezen!

 

Dilemma

Wordt het schuldenprobleem aangepakt dan dienen er (desnoods gefaseerd) enorme verliezen te worden genomen met name door institutionele beleggers als banken, verzekeraars, pensioen- en andere fondsen hetgeen zou kunnen leiden tot een dodelijk deflatie scenario. Gevolgen: de economie met dalende prijzen en de beurs zakken weg, de belastingen moeten omhoog, de valuta wint aan koopkracht en staatsobli’s worden weer geloofwaardig, de werkloosheid stijgt, terwijl edelmetaal en de grondstoffenprijzen dalen. Indien omgekeerd de schuld met schuld wordt “vergeld” (QE) dan loopt de schuld zonder een solide economisch draagvlak (zie hieronder de vermogensopsomming van de V.S. zoals uiteengezet op de presentatie voor studenten van de Erasmus Universiteit op 13 april j.l.) steeds verder op.

 

*   8.133 ton goud voor zover dat nog in Fort Knox ligt maal de op dat moment geldende   

     goudprijs ad $1.470 per troy ounce is bijna $400 miljard

*   725 million vaten olie in reserve (volgens de IEA) = $90 miljard

*   de valutareserve van $135 miljard (volgens het IMF)

*   belastingopbrengsten ter grootte van $1,125 miljard (volgens opgave van ministerie van

     Financiën).

 

Bij optelling van deze vermogensbestanddelen afgezet tegen de getaxeerde herfinancieringsoperatie van totaal $3.500 miljard komt de Amerikaanse belastingbetaler pas weg met een belastingtarief van 200%. Lees meer in de presentatie.
 

Gevolgen: de valuta daalt, de inflatie stijgt (door import), het vertrouwen in staatspapier daalt, de beurs blijft op peil, edelmetaal en grondstoffenprijzen stijgen. Het belangrijkste is evenwel dat de economie een matige en kunstmatige groei laat zien waardoor het lijkt of het allemaal wel meevalt totdat door wegvallend vertrouwen, een gering voorval of oorlog de bom barst.

 

De allesoverheersende vraag

Het deflatiescenario zal onder Bernanke niet spelen daar hij uitgebreide studie heeft gemaakt van “de feilen” van het monetaire beleid in de jaren ’30. Dat Trichet anderzijds intussen wel aan de renteknoppen draait, is hem ongetwijfeld door de Duitsers in Frankfurt ingefluisterd gegeven hun traumatische ervaringen met de hyperinflatie in de jaren ’20. Het risico van renteverhogingen in Europa brengt echter met zich mee dat de PIIGS straks buiten de boot vallen. Dit is voor de Duitsers ondergeschikt aan het (hyper)inflatie scenario. Bovendien heeft het huidige Europese beleid ook niet meer opgeleverd dan een netto Nationaal Inkomen van een slordige €200 miljard tegen een schuldgroei naar ca. €1.900 miljard, dit volgens de laatste gegevens van de centrale bank. Voorts dient er rekening te worden gehouden met een werkloosheid binnen de eurozone oplopend tot net onder de 10%.

 

De allesoverheersende vraag valt niet weg te denken wie er straks nog staatspapier wil blijven kopen in een volstrekt geïnfleerde valuta. Als de rente niet kan worden verhoogd dan resteert de centrale bank deze schuld voor haar rekening te nemen (monetariseren), de koopkracht verder te laten eroderen, de valuta te laten depreciëren (niet devalueren want dat is het gevolg van een maatregel), terwijl alle hierin uitgedrukte goederen aan inflatie komen bloot te staan. Aziatische landen als China en Japan zullen onder deze omstandigheden nog maar weinig puf hebben om dit soort schulden te willen blijven financieren. De Chinezen hebben intussen aangekondigd hun reserves te willen diversificeren, terwijl de Japanners na hun rampspoed wel even genoeg aan zich zelf hebben.

 

Verslaving

Wanneer het vertrouwen in de muntstabiliteit niet kan worden hersteld dan zal dit diepe sporen trekken bij alle houders van het onderhavige schuldpapier zoals banken, verzekeraars, pensioen- en andere fondsen. De uiteindelijke rekening zal zoals altijd bij Piet Pineut worden neergelegd.

 

Hoe verslavend quantitative easing werkt, moge blijken uit:

-
 

het zorgde voor een ongelimiteerde ‘pool’ aan middelen voor insolvente financiële instituten om geld te kunnen lenen tegen een nagenoeg nul rentetarief om dit om te zetten in staatspapier tegen 2% - 3%

-

de banken konden daarmee hun ‘toxic debts’ aan de staat overdragen

-

banken hadden daarbij ook nog de taak de beurs op peil te houden en dat lukte prima!

-

doordat sparen niets meer opleverde, moest al het beleggingsgeld de beurs op

-
 

een tot het “oude niveau” gestegen beurs* bood de illusie van een volledig herstel maar vooral bedoeld om de institutionele beleggers (w.o. pensioenfondsen en ook verzekeraars) weer ‘in de boot te krijgen”

-

vanwege de gedaalde munt kon het exportgerichte bedrijfsleven de winst fors opvoeren.


* de waarde van de Amerikaanse beurzen ligt met ca. $14.000 miljard op bijna dezelfde hoogte als het Amerikaanse BBP; de vraag luidt hier of een dagelijkse omzet van gemiddeld $6 miljard deze beursomvang wel rechtvaardigt? Volume is immers het wapen van de ‘bull’!

De Fed weet als geen ander dit morbide QE spelletje pas te kunnen opgeven op het moment dat de economie weer op eigen benen autonoom kan groeien. Zo dit niet het geval is – dat blijkt o.m. uit de banen- en de huizenmarkt – wordt het inflatierisico met verdere QE steeds groter. Daar inflatie de schuld doet verdampen heeft het er alle schijn van dat de V.S. uiteindelijk hiervoor opteert met desastreuze gevolgen. Voedsel en energie worden vervolgens als maar duurder zodat op goed moment het “koppensnellen” niet zal uitblijven.

Conclusie
De centrale overheden “bijgestaan” door hun bankiers staan voor twee “foute” opties met een droge giftige cocktail:

  • of doorgaan met het huidige ruime monetaire beleid met (hyper)inflatie op de koop toe leidend tot stagflatie en algemene verarming

  • of stoppen met dit beleid door schulden te herstructureren met een (heftig) deflatie scenario eveneens leidend tot een stevige verarming.
     

One way or the other komt in dit morbide spel het schaakmat steeds nadrukkelijker in zicht!

Pas bij een nieuwe stabiele en betrouwbare mondiale reservevaluta die prijsstabiliteit kan afdwingen kan er worden begonnen met orde op zaken te stellen. Nu de dollar als de de facto reserve valuta in feite z’n laatste oortje heeft versnoept, de euro eveneens in ernstige problemen verkeert en de Chinese munt nog over te weinig spankracht beschikt, is er niet één ander alternatief voorhanden dan het “aloude“ goud met zilver in de bijwagen als het verfoeide ‘barberic relic” opnieuw te omarmen. Deze metalen zullen afgezet tegen de huidige uitstaande schulden een geheel andere tegenwaarde krijgen. Zie ook de Erasmus presentatie onder de vraag “in hoeverre valuta’s in koopkracht kunnen afnemen”. 

Advies

Wees de komende maanden op alles voorbereid, inclusief een terugvallende beurs die à la 2008 alle vermogens-bestanddelen inclusief het edelmetaal opnieuw naar beneden kan sleuren.

 


Juist nu de euro weer “even leuk meedoet”, hou voldoende cash aan om straks goedkoper te kunnen inslaan en sluit niet uit dat bij een omslag (de echte crisis!) de centrale regering in een poging orde op zaken te stellen tot confiscatie van ons edelmetaal alsmede buitenlandse activa kan overgaan. In de V.S. wordt hierover intussen “openlijk” gefluisterd! Azië met Singapore voorop is dan de veiligste regio.

Robert Broncel

Copyright, 29 april 2011

 
 

<< vorige

volgende >>

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel