Header

Columns 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

DE FED TEN VOETEN UIT!
(12 februari 2012)
 

Hieronder volgt een samenvatting van een artikel aangaande het geraffineerde, frauduleuze en perverse schimmenspel van de Federal Reserve Bank in de V.S. Het onderwerp is voor dit forum al meerdere malen aan de orde geweest en geeft een “fraai” beeld van wat er zich verder “achter de coulissen” afspeelt. Het is afkomstig van ene Michael die als klokkenluider z’n achternaam wijselijk niet prijsgeeft.  Door een bevriende relatie werd ik hierop getipt. Dit artikel stond hier te lezen.

Michael geeft zich bloot met een undergraduate degree in Commerce from the University of Virginia en een law degree from the University of Florida Law School en heeft gewerkt voor de grootste advocatenkantoren in Washington D.C. Hij afficheert zich als publicist, spreker en activist en voelt zich nu een waarheidszoeker. De titel van zijn verhandeling luidt: ’10 Things  That Every American Should Know About The Federal Reserve’. Het is een document van 7 pagina’s waarvan hieronder een vertaalde samenvatting volgt.

 

Hij kwam tot zijn stellingname naar aanleiding van een recent gestelde vraag op CNBC wat er zou gebeuren als de Federal Reserve haar deuren zou (moeten) sluiten. Hij omschrijft dit instituut als een private banking kartel dat is ontworpen om stelselmatig de waarde van het geld te ontwaarden, de vermogens van het Amerikaanse publiek te verwateren (drain) en de federale overheid tot slaaf te maken van een eeuwig durende drift tot schuldgroei. Hij stelt dat de Federale Reserve meer macht heeft over de voortgang van de economie dan welk ander instituut of individu dan ook. Immers, de Fed controleert de geldhoeveelheid, fixeert de rentevoet, reikt bailouts uit aan de grote banken en is feitelijk aan niemand verantwoording verschuldigd.

 

Onder elk punt staat een toelichting.

     

#  1 – de Federal Reserve System is geen overheidsorgaan, bevestigd voor de rechtbank

Het Federal Reserve System is eigendom van 12 (regionale) ledenbanken zonder dat bekend is welk deel aan welke bank behoort. Omdat het geen overheidsorgaan is, valt dit instituut niet onder The Freedom of Information Act. Deze regionale banken hebben voorts weer aandelen uitstaan bij buitenlandse overheden en banken zodat het een bijzonder  ondoorzichtig geheel wordt. Op grond hiervan zou je kunnen stellen dat de Fed bijgevolg deels in buitenlandse handen is.

 

# 2 – de Federal Reserve System is een doorlopende schuldmachine

Zolang de Fed bestaat liet de Federale overheid de schulden oplopen, kennelijk de manier om meer schuldcreatie tot meer meer geldcreatie vice versa aan te zetten. Om de tekorten op de begroting te dekken worden er staatsleningen (Treasury Bonds) gedeponeerd bij de Fed waartegen de Fed weer ‘Federal Reserve Notes’ uitgeeft aan de staat. Waar komen deze ‘Notes’ vandaan? Juist, uit de blauwe lucht. Waar komt dan de rente op deze Notes vandaan? Wel, om de extra (rente)uitgaven te dekken, moet de overheid opnieuw naar de Fed voor hetzelfde spelletje. In fiscaal 2011 moest er alleen al aan rente een bedrag van 454 miljard worden gefinancierd. De Treasury Bonds worden weer als “een veilige belegging” aan merendeels professionele marktpartijen gesleten en zo groeit de staatschuld dus exponentieel en perpetueel. Volgens Thomas Edison (toch al even geleden) overtreft de rente uiteindelijk de onderliggende schuld.

 

# 3 – De Federal Reserve System heeft intussen ruim 96% van de koopkracht vernietigd

Dat is de inflatie die de belastingbetaler via de achterdeur reeds heeft betaald boven zijn belastingafdracht. De Fed houdt de zgn. core inflatie op gemiddeld 2%, ook al is het inflatiecijfer de facto hoger. Dat is een bewuste poging om het leed zogenaamd te verzachten. (Volgens Forbes heeft de Federal Open Market Committee (FOMC) in haar jongste bijeenkomst bevestigd de dollar de komende 20 jaar met 33% te willen laten depreciëren).  Daarmee is de koopkracht van de dollar dan wel zo ongeveer genullificeerd (RB).

 

# 4 – De Federal Reserve System kan zonder daartoe enige verantwoording af te leggen  elke bank een bailout aanreiken (vooropgesteld dat je als bank “een belang in deze club hebt” – RB). Volgens een beperkte ‘audit’ zou de Fed tussen 1 december 2007 en 21 juli 2010 een bedrag van $16,1 biljoen nagenoeg renteloos hebben uitgezet. Vanaf pagina 131 van deze ‘audit’ wist Michael 21 banken te benoemen waaronder Citigroup voor een bedrag van $2.513 miljard, Morgan Stanley voor $2.041 miljard, Bank of America voor $1.344 miljard, Barclays voor 868 miljard, Goldman Sachs voor $814 miljard, verder Deutsche Bank voor $354 miljard, UBS voor $287 miljard, Dexia voor $159 miljard en zo meer tot uiteindelijk de Franse Société Générale voor 124 miljard. Deze lijst is tot dusver nooit openbaar gemaakt, terwijl de leningen toch zijn verstrekt over de rug van de belastingbetaler. Evenmin is bekend hoeveel hiervan is teruggekomen (RB).

 

# 5 – De Federal Reserve honoreert banken om geen geld uit te lenenIn Section 128 van de Emergency Economic Stabilization Act van 2008 staat dat de Fed rentebetalingen toelaat op “excessieve reserves” van de commerciële banken die bij de Fed worden geparkeerd.  

 

De chart hieronder geeft weer in welk tempo en hoeveelheid de commerciële banken hiervan een dankbaar gebruik hebben gemaakt intussen oplopend tot een bedrag van ruim $1.500 miljard. Dat is toch veel veiliger dan geld lenen aan ondernemers of om hypotheken te verstrekken? Het systeem werkt als volgt: De Fed leent gigantische bedragen uit aan de grootbanken die op hun beurt daarvoor staatsobligaties kopen. Daar de opbrengst hiervan groter is kunnen deze banken gemakkelijk grote winsten maken tegen een te verwaarlozen risico.

Een recent artikel uit de Britse Guardian werd aangehaald: “banken als private ondernemingen zijn de grootste scroungers (schooiers) van het publieke geld. Ze krijgen van de centrale bank grote sommen gelds toegeworpen tegen nagenoeg 0% rente en lenen dat geld middels de aankoop van staatsobli’s grotendeels weer terug aan de overheid om het renteverschil te kunnen toucheren”.

 

# 6 – De Federal Reserve creëert kunstmatige economische bubbels (cycli – RB) die buitengewoon nadelig zijn. Door een gecentraliseerd orgaan als de Fed de rente te laten dicteren kunnen hieruit zeer gemakkelijk bubbels ontstaan. Als de rente zou kunnen worden gedicteerd door vraag en aanbod (de vrije markt) dan zou de zaak nooit uit de hand zijn gelopen zoals bijvoorbeeld in het geval van de de recente vastgoedcrash. Niettemin laten we de Fed maar gewoon z’n gang gaan en blijft de rente laag terwijl de vraag naar kapitaal niet is te stillen (RB). Het vrije geld van de Fed veroorzaakt een enorme misallocatie van economische hulpbronnen met dito afloop.

 

# 7 – De Federal reserve wordt sinds haar bestaan gedomineerd door de banken in Wall Street, waarbij Michael al eerder had gesteld dat “de New York vertegenwoordiging (Bank of New York) het enige permanente lid van de FOMC is, terwijl andere regionale banken om de 2 à 3 jaar roteren. De huidige minister van Financiën Timothy Geithner is van dat “huis” afkomstig. De Bank of New York wordt weer gedomineerd door de grote banken van Wall Street” (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, etc.). 

# 8 – Het is geen toeval dat de wet op de inkomstenbelasting (United States Revenu Act) samenviel met de oprichting van het Federal Reserve System in 1913. Immers, zonder IB is een centrale bank ondenkbaar. Het vereist veel geld om alle overheidsschuld te kunnen financieren dat weer door een centrale bank wordt gecreëerd. Michael spreekt hier van een symbiotische relatie (de een “versterkt” de ander). Hij zegt verder: “omdat we niet kiezen voor Congresleden die hieraan een eind willen maken, zullen onze (klein)kinderen tot in lengte van dagen gedoemd zijn tot schuldslavernij te worden teruggeworpen.

 

# 9 – De huidige Fed president Ben Bernanke kent een track record van incompetentie. Door de main stream media wordt hij afgeschilderd als een briljant econoom. Om het tegendeel aan te tonen refereert hij aan een aantal video’s met Ben’s uitspraken waarvan een aantal ook in mijn columns zijn aangehaald:

2005 – Bernanke zei dat we ons over de huizenprijzen geen zorgen moesten maken die nooit

          eerder langdurig waren teruggezakt

2005 - Bernanke geloofde heilig in een stadium van bijna volledige werkgelegenheid

2005 - Bernanke zei dat derivaten volledig veilig waren en geen gevaar voor de financiële

          markten zouden opleveren

2006 - Bernanke zei dat de huizenprijzen waarschijnlijk zouden blijven stijgen

2007 - Bernanke zei dat er geen problemen vielen te ontwaren in de subprime hypotheken

2008 - Bernanke zag geen recessie komen

2008 - Bernanke meldde vlak voor hun val dat Fannie Mae en Freddie Mac volledig veilig

          waren

 

Na meer dan 30 quotes van hem in eerdere artikelen te hebben aangehaald vraagt Michael zich vertwijfeld af of Bernanke een leugenaar, een krankzinnige of totaal incompetent is; niettemin is hij door Obama voor een tweede ambtstermijn benoemd.

 

# 10 – De Federal Reserve heeft als meest ondemocratisch instituut veel te veel macht gekregen. De Fed wordt wel aangeduid als de vierde tak van de regering, zonder checks en balances, machtiger dan het Congres en zonder verantwoording te hoeven afleggen. Je kunt er geen stem tegen uitbrengen. De enige die hiertegen in het verweer is gekomen is Congreslid Ron Paul maar hij loopt tegen een blinde muur op (RB). De main stream media blijven pal achter de Fed staan. De stichters van de Verenigde Staten hebben nooit een privaat bankkartel voor ogen gehad.

 

Volgens Article I, Section 8 van de grondwet staat: ‘the U.S. Congress has been given the responsibility to coin money, regulate the Value thereof, and of Foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures’ (de verantwoordelijkheid ligt bij het Congres om de munt aan te maken, de waarde ervan te bepalen, en van de buitenlandse munt, en van de Standaard Maten en Gewichten. De vraag luidt dan: waarom doet de Fed dat dan? De controle over het geld zou toch bij de volksvertegenwoordiging liggen? Thomas Jefferson (derde president van de V.S.) heeft hiertegen gewaarschuwd met de woorden: ‘I wish it were possible to obtain a single amendment to our Constitution, I would be willing to depend on that alone for the reduction of the administration of our government to the genuine principles of its Constitution; I mean an additional article, taking from the federal government the power of borrowing’. (kon ik maar één amendement in de Grondwet aanbrengen om de reductie van het overheidsapparaat over te laten aan de ware principes van deze Grondwet; ik bedoel een additioneel artikel dat de regering nooit de bevoegdheid krijgt om te lenen).  

 

Robert Broncel

 
 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel