Header

Columns 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

FINANCIEEL TERRORISME (vervolg)
(15 januari 2012)
 

Na alles wat zich vanaf eind oktober vorig jaar rond MF Global heeft afgespeeld, duidt het stilzwijgen van de toezichthouders op weinig goeds. In een “hartverwarmend” artikel onder de titel ‘The Never Ending MF Global Story: Regulators Block the Truth’ gaat Francine McKenna op Forbes.com nader in op de radiostilte van de toezichthouders. Ze staat bekend als een kritisch waarnemer binnen de professionele financiële wereld en schrijft o.m. voor financiële media als de Financial Times, Forbes.com, American Banker e.a.

 

Zo meldt ze dat in plaats van opening van zaken te geven, het er steeds meer op begint te lijken dat de belangrijkste toezichthouders als de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de Security Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) proberen zoveel mogelijk informatie achter te houden. 

 

Verder: ‘It seems that sloppy scanning and filing standards combined with preferential treatment for certain large brokers has substantially reduced the value of this part of the SEC’s public filing system’ (het schijnt dat onzorgvuldig onderzoek en het vastleggen volgens bepaalde richtlijnen in combinatie met een voorkeursbehandeling van grote brokersinstituten de waarde hiervan door de SEC aanzienlijk heeft verlaagd). Voormalig FBI directeur en MF Global Trustee Louis Freeh wordt met naam en toenaam genoemd die, zoals ze zegt, probeert deze aangelegenheid met de mantel der liefde jegens de crediteuren – de klanten van MF Global – af te schermen. De geloofwaardigheid van deze instituten staat hiermee op scherp. Dat geldt ook voor PricewaterhouseCoopers als auditor van MF Global.

 

Ter bescherming van de belangen van de klanten en het vermogen van de firma heb je als auditor de taak na te gaan of alle procedures volgens de Commodity Exchange Act (wet) zijn nageleefd. De jaarlijkse rapportage dient een overzicht te bevatten van de uitvoering en gevolgde procedures alsmede van de bedragen die dagelijks op naam van de klant gereserveerd blijven. MF Global zou tevens jaarlijks een supplementair rapport aan de toezichthouders hebben moeten sturen. Zoals in deze wet omschreven staat zou dit rapport ‘any material inadequacies (onregelmatigheden) since the date of the previous audit and any corrective action taken or proposed’ moeten bevatten.

 

Je zou mogen veronderstellen dat de CFTC zou willen weten of PwC bij MF Global ooit een onregelmatigheid heeft geconstateerd. Dat geldt ook voor de CME Group (Commodity Metals Exchange), de CFTC, de SEC en de FINRA. Moet je hieruit nu afleiden dat PwC een bedenkelijke rol speelt in het achterhouden van gegevens of zijn het juist de bovengemelde instituten die “gemene zaak” spelen? Zou dit ook voor PwC’s andere opdrachtgevers zoals Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan en Barclays Bank gelden die al eerder “een smetje” hebben opgelopen? PwC ligt thans “onder het vergrootglas” waar het Barclays aangaat. Routinematig blijken de grootste kantoren (Deloitte, KPMG, Ernst & Young) reeds om “confidentiële behandeling” van hun rapportage te verzoeken. Het een roept het ander op. Vraagtekens, vraagtekens!

 

Dit zijn maar enkele constateringen nadat MF Global na meer dan twee maanden geleden de handdoek in de ring moest gooien. Het betrof geen vrijwillig bankroet maar een liquidatie afgedwongen door de Securities Investor Protection Group zonder dat de zoek geraakte $1,2 miljard tot op heden boven water is gekomen. Ook Justitie is er nog niet eens aan te pas gekomen!

 

Indien in “deze affaire” niet snel de onderste steen wordt blootgelegd dan blijft dit volgens Brandt hangen als ‘one of the biggest boondoggles (hersenbrekers) in the history of financial regulation’. Er zal toch een aanklacht tegen iemand (Jon Corzine?) ingediend moeten worden gebaseerd op frauduleuze handelingen. Dat gebeurde destijds ook na de val van Refco, een soortgelijk instituut, waarvan de uitvoerders nadien naar het cachot werden gestuurd. De “complicatie” bij MF Global is dat de belangen van haar Trustee (eigen toezicht) verstrengeld zijn met PwC als ook met een andere belanghebbende partij als JP Morgan. Deze “complicatie” zal naar alle waarschijnlijkheid het onderzoek bemoeilijken. Pikant detail is dat PwC niet alleen MF Global’s interne controle heeft ontwikkeld en geïmplementeerd, maar ook dat MF Global’s voorgaande CFO (Chief Financial Officer) de opvolger was van PwC alumni Henri Steenkamp (klinkt nogal Nederlands).

 

Nu zoveel belangwekkende informatie achterwege blijft, rijzen er steeds meer concrete vragen zoals:
 

  • heeft MF Global de september gegevens wel op tijd ingestuurd?

  • als die gegevens op tijd zijn ingeleverd, waarom is de CFTC er niet mee voor de draad gekomen?

  • zou er iets in deze rapportage hebben gestaan dat ‘embarrassing’ (niet geschikt voor het daglicht) was?

  • heeft de CFTC bewust gegevens achtergehouden?

  • was er überhaupt wel een september rapport uitgebracht en ……..

  • waarom heeft Jon Corzine bij zijn aantreden bewust aangestuurd op het verhogen van de risico’s (zonder hierover door één der waakhonden aan de tand te zijn gevoeld); was dat misschien met een vooropgezet plan en tevens om zijn blazoen a priori te hebben willen zuiveren?

  • waarom laten “de waakhonden” het juist afweten?

  • waarom komt justitie er niet aan te pas?

 

Een en ander lijkt nu uit te draaien op een ‘class action’ van de zijde van de gedupeerden. In dat geval zal er toch voldoende bewijs op tafel moeten komen om enige kans van slagen te hebben. Indien gegevens bewust worden achtergehouden c.q. zijn verdonkeremaand zal het nog een hele toer worden om voldoende sluitend bewijs te kunnen produceren.

 

Peter Brandt (zie de laatste column “Financieel Terrorisme”) gaf als commentaar: ‘my conclusion on this matter has not changed from the very inception of this grand larceny. It is not surprising that there are thieves operating in the financial world. What is surprising is that regulators of the U.S. government oversaw the entire theft, drove the get-away truck and now want to secretly hide their incompentency in a dark closet for none to see’ (mijn conclusie in deze aangelegenheid is vanaf het bekend worden van deze niet geringe roof niet gewijzigd. Het is niet verrassend dat er geboefte in de financiële wereld opereert. Wel verrassend is dat de waakhonden in dienst van de regering deze operatie hebben overzien, aan het stuur van de truck zaten en nu hun incompetentie heimelijk trachten te verbergen).

 

“In de wandelgangen” wordt intussen gerept van Wall Street als een criminele organisatie met de waakhonden als beschermers. Indien zwijgzaamheid troef blijft, is deze ontwikkeling dermate schokkend dat commentaar mijnerzijds overbodig is. Het verdient in elk geval aanbeveling “de gangen” van uw broker terdege na te gaan alvorens ermee in zee te gaan. Men zegt wel dat een crisis nodig is om het systeem te saneren. In dat opzicht verwelkom ik deze crisis!

 

Robert Broncel
15 januari 2012

 

 

UITSLAG GOUD QUIZ

 

Van de verrassend vele inzendingen zaten nagenoeg alle deelnemers er niet een beetje maar flink naast, waarvan het gros boven de $2.000 bracket en een enkeling zelfs boven $3.000. Er was één “pessimist” die op $1.100 uitkwam en één die de goudprijs per ultimo 2011 op $1.333 neerzette. Hoewel het om een inschatting over een tijdsperiode van ruim drie maanden ging, bleek het juiste antwoord veel minder voor de hand te liggen. Manipulatie was wederom spelbreker. Bovendien trekt het edelmetaal doorgaans in het laatste kwartaal seizoenmatig aan. De quiz werd uitgeschreven in de maand september toen het goud terugdenderde van ruim $1.900 naar rond $1.620 per eind van die maand. Bijgevolg werd door de meesten een forse prijsstijging ingeprijsd.

 

De slotstand per ultimo 2011 was $1.569 of €1.261

 

Zoals bekend zouden er drie winnaars worden geselecteerd met een ‘fixing’ zo dicht mogelijk bij de bovengenoemde slotstand, ervan uitgaande dat de juiste stand niet zou worden geraden.

 

De uitslag:

 

1)    Hans Konijn

2)    A. de Jonge – FGH

3)    Rob van de Wiel

 

Mijn felicitaties aan de winnaars die mogen rekenen op een jaar lang gratis volledige inzage in mijn Stategische ModelPortefeuille en Junior Portefeuille ingaande 1 januari 2012.

 

 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel