Header

Columns 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

ONZE TOEKOMST
(21 december 2012)
 

Op de valreep van het jaar neigen we doorgaans vooruit te kijken. Afgaande op de financieel/economische berichtgeving lijkt er weinig goeds in het verschiet te liggen. Tegelijk wensen we ons niet door de crisistrend te laten meeslepen en met gesloten gordijnen verder maar af te blijven wachten. Dat hoeft ook helemaal niet, mits er maar adequaat op de ontwikkelingen wordt ingespeeld. Het blijkt dat we in een fascinerend tijdsgewricht leven met de onafwendbare zekerheid van een welvaartsomslag.

 

Daarin speelt “de verruiming” van de geldhoeveelheid (fiatgeld) een cruciale rol. Immers, het verruimen of opblazen van de geldhoeveelheid is een overheidstruc van alle tijden als blijkt dat de staatsinkomsten de uitgaven niet meer (kunnen) dekken. Papier is geduldig totdat de man in de straat tot de ontdekking komt door z’n eigen overheid van z’n koopkracht te worden beroofd en een brood straks niet één euro maar honderd of duizend of nog meer kost. Het ervaren van die ontdekking vraagt tijd daar niemand van de huidige generaties de eindfase van een dergelijk monsterlijk proces ooit heeft meegemaakt. Van het verleden valt het nodige te leren, waarvan in het onderwijs helaas maar weinig is terug te vinden. Eén van die dingen is dat edelmetaal nooit aan koopkracht heeft ingeboet. Een goed maatpak kostte 100 jaar geleden ook ongeveer een ounce goud. Onze beleidsmakers hebben nu eenmaal met een goudreserve als monetair blok aan het been veel minder beleidsruimte om hun politieke stokpaardjes te kunnen berijden. Vandaar dat goud geen hot topic is.

 

Toekomst in eigen hand nemen

Dus willen we onze toekomst niet langer laten afhangen van wat onze (on)heilsprofeten ons voorhouden dan dienen we onze toekomst zelf ter hand te nemen. Het vreemde is dat degenen die dat intussen ook zo zien dikwijls toch nog maar in bescheiden mate actie hebben genomen en bovendien dikwijls ook nog een onjuiste actie. Voorbeeld van een onjuiste actie is een goudaankoop van €10.000 of meer die op naam wordt geregistreerd zoals dat ook elke banktransactie geldt. Vervolgens zijn er wat edelmetaal betreft de problemen van opslag (wie vertrouw je dat heden ten dage nog toe?), verzekering, verhandelbaarheid en kwaliteitsgehalte (hoe ben je zeker van 100% grade of puurheid?), waarvoor overigens zeer goede oplossingen bestaan. 

 

Visie

Voorts dien je niet alleen oog te hebben voor de ontwikkelingen om je heen maar ook voor datgene wat zich op wereldschaal afspeelt en daarin trends te ontdekken. Het gaat dan om de economische ontwikkelingen buiten de “failliete” zones (Europa, V.S., Japan) alsmede om  technologische innovatie. In dat kader spelen het va banque spel van de banken en regeringswisselingen maar een zeer ondergeschikte rol.


Om koopkrachtverlies te neutraliseren gaat het niet alleen om zicht en visie maar ook om  optimale benutting van de zich aandienende mogelijkheden. Velen zo niet de meesten blijken nog steeds verlamd te zijn door het zgn. normalcy bias virus (gewend zijn aan de normen en waarden van vandaag en die op de toekomst blijven projecteren). Dit blijkt overigens één der alleroudste zonden te zijn.

 

Deze “zonde” overziet niet dat onze welvaart door de geldkraan wordt weggespoeld, zomin de gevolgen worden overzien van een nul- of negatieve rente in de landen om ons heen onder het mom van safe havens. Of nog erger waar de centrale bank (Fed) voornemens is in 2013 meer dan 90% van de staatsschuld op te nemen. Wie protesteert hiertegen? Afgezien van de kwijnende Occupy Wall Street beweging niemand. Kennelijk omdat iedereen het normaal vindt dat:

 

·         bij het opblazen van de geldhoeveelheid (aan te duiden als muntvervalsing) de koopkracht evenredig daalt

·         de getotaliseerde mondiale schuld afgezet tegen het mondiale Bruto Product reeds met de factor 5 is opgelopen (IMF)

·         de economische groei in de verste verte ooit in staat zal zijn “deze schade” weer in te lopen

·         ergo de schulden verder zullen blijven oplopen

·         bezuinigingen en belastingverhogingen het paard achter de wagen spannen

·         de rente blijvend op nagenoeg 0 blijft staan, indicerend dat de waarde van het fiatpapier in wezen al tot 0 is gereduceerd (de rente is immers de prijs van het geld)

·         noodzakelijke investeringen in infrastructuur en innovatie in het energieverbruik achter blijven

·         onze vermogens aan voortdurende daling onderhevig zijn

·         alle markten en indexcijfers gemanipuleerd worden om de ‘normalcy bias’ bij het grote publiek zo lang mogelijk in stand te houden

·         de corruptie binnen alle geledingen hand over hand toeneemt

 

Omslag

Het zal overduidelijk zijn dat er thans van overheidswege geen enkele interesse is om op enige wijze de Gouden Standaard weer in te voeren, domweg omdat dit hun “verruimend” beleid onmiddellijk onmogelijk zou maken. Invoering van een Gouden Standaard wordt pas actueel zodra het vertrouwen uit het huidige papiersysteem is verdwenen en sociale chaos dreigt uit breken. Een nieuwe regering zal dan niet weten hoe snel de GS in welke vorm dan ook weer in te voeren waarin de uitstaande schuld op een of andere manier verdisconteerd zal moeten worden.

 

Bijgevolg mag het aanhouden van goud vooralsnog worden beschouwd als een motie van wantrouwen jegens de staat. Je moet er dan ook rekening mee houden dat de staat na de omslag alle officieel geregistreerde goudbezit zal willen overnemen (confiscatie). In dat geval dien je een goed doel door bij te dragen tot stabilisatie van de sociale orde. Alleen schiet je er  verder niets mee op. JP Morgan wist het al in de jaren ’30: ‘he who owns the gold rules the world’. Jammer dat z’n offspring nu juist tot het rigging gold cartel behoort.

 

Meer dan ooit tijd voor actie

Vertrouwen op je bank, verzekeringsmaatschappij of je pensioen wordt een fata morgana. Omdat we ons sinds begin deze eeuw in unchartered territory bevinden is het niet vast te stellen wanneer de omslag volgt. Je kunt er wel je gedachten over hebben, waarbij China wellicht de sleutel in handen heeft. Intussen dreigt er sinds vorige week een flinke versnelling in het systeemontmantelingsproces te ontstaan.

 

In een sterk vergrijzend Japan (er worden daar nu meer tena luiers dan pampers verkocht) heeft de aloude LDP met oude rot Shinzo Abe (zesde premier op rij in zes jaar) het regiestokje weer overgenomen. Hij werd met overweldigende meerderheid verkozen op basis van z’n harde opstelling naar China en vooral vanwege een nieuw drastisch stimuleringsprogramma (kennelijk gelooft de overgrote meerderheid van het Japanse kiezersvolk daarin) van een dusdanige omvang dat het ook voeding zal geven aan de rest van de wereld. Omdat vooraf al duidelijk werd dat Abe zou gaan winnen, zakte de yen de afgelopen 4 weken al met 5% terug terwijl de NIKKEI juist met 10% steeg. Japan leunt reeds sinds 1989 tegen deflatie aan die Abe nu resoluut wil ombouwen tot een “onschuldige” 2% inflatie. Met het wijd openzetten van de geldkraan wil hij de economie weer met 3% laten groeien in plaats van met 3½% laten krimpen. Niks mis mee? Drie Japanse pensioenfondsen hebben intussen eieren voor hun geld gekozen door dekking in goud te zoeken.

 

Japan bezit met ruim $3 biljoen aan buitenlandse reserves nog wel even een stevig stootkussen. Middels een zwakkere yen stijgt de waarde van die reserves. Tegelijk daalt de waarde van de nationale schuld (thans met bijna 230% van het BNP de hoogste ter wereld) maar stijgt de invoerwaarde van de grondstoffenimport. Deze hoopt men middels meer exportgroei te kunnen compenseren. Dit “spelletje” impliceert in feite niets anders dan een valutaoorlog zonder dat tot dusver de onderlinge valutaverhoudingen tussen de dollar, euro, pond ernstig verstoord zijn. Alleen de yen dreigde door z’n gewicht uit de boot te vallen.

 

De grootschalige Japanse stimuleringsmaatregelen vormen een duidelijk nieuwe aanzet tot een verdere wereldwijde inflatieverhitting en een verdere verdamping van de uitstaande schulden, de enige ‘exit strategie’ van “onze” beleidsmakers. Een economische wetmatigheid is dat alles in tegenwaarde van steeds waardelozer papier (asset bubbles) dienovereenkomstig stijgt. Dat noemen we inflatie maar papierinflatie is een juistere betiteling. Die wetmatigheid krijgt nu een sterkere mondiale gestalte. Aangezien met name edelmetaal en grondstoffen relatief zijn achtergebleven, hetgeen ook voor de beurzen in de emerging markets geldt, is de verwachting dat hier nog een flinke inhaalslag te maken is. De banken zullen ongetwijfeld opnieuw van een vergroting van de geldhoeveelheid profiteren in de wetenschap dat een monetaire meltdown weer even “uit beeld” is.

 

Naarmate de heroïneverslaafde steeds zwaardere shots nodig heeft, wordt het lichaam steeds meer gesloopt totdat het systeem het begeeft. Dat is zo ongeveer het proces waarin we thans monetair verkeren. De “grote” centrale bankiers van de V.S., Europa, V.K. en Japan spreken nu in alle gemoede van QE ‘heroin’ till infinity, waarmee het scenario meer dan ingetekend is. De kans is groot is dat er zich na de uiteindelijke meltdown eerst nog een korte periode van deflatie voordoet zoals een negatieve tsunami eerst het kustwater wegtrekt en mensen uit ‘normalcy bias’ achter het terugtrekkende water aanlopen (deflatie) om vervolgens met donderend geraas overrompeld te worden (inflatie). Dat korte moment tussen deflatie en (hyper)inflatie zal dan het laatste aankoopmoment in zowel hard assets (grondstoffen) alsmede in de soft assets sector (landbouw) blijken te zijn. Beter is nu al te zorgen voor voldoende overlevingskansen. De manipulaties faciliteren vooralsnog deze mogelijkheid.

 

Kortom, onze toekomst lijkt somber maar juist niet als je er doorheen weet te kijken. Het bovenstaande indachtig wens ik alle lezers alvast een allerbest beleggingsjaar toe!


Robert Broncel
21 december 2012

 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel