Header

Columns 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

OPEN BRIEF
(25 juni 2012)
 

OPEN LETTER TO MR. MARIO DRAGHI, PRESIDENT OF THE ECB

CC. Mr. Klaas Knot, president of DNB

 

June 25, 2012

 

Dear Mr. Draghi,

 

When will the public be informed that the current approach to solve the monetary problems will have no other future but the collapse of our currency, meaning it’ll loose its purchasing power in full?

 

As a strategist and columnist, for years I have been advocating that governments basically always erode the purchasing power of their peoples like it already happened in ancient times.

 

Some of my columns were sent to leaders of Dutch political parties as well as to the former president of the Dutch Central Bank Nout Wellink, as well as to the current president Klaas Knot.

 

Besides ‘notice taken’ from Nout Wellink, none took the courage to answer. Is it because they are afraid to confirm the ‘un’truth and fear ‘blood in the streets’? Is it because there is no other explanation to the gigantic exploitation and destruction of the fiat currencie(s)?

 

This becomes plausible when the Bank of International Settlements reports an amount of €37 trillion on the balance sheets of the European banking system, which is by the way far less cohesive than the banking system in the U.S. 

 

This becomes even more plausible when measuring America’s total debt including uncovered liabilities and social obligations (pensions, medicare and medicaid) in the range of $202 trillion (roughly four times exceeding the world’s gross product), according to professor Laurence Kotlikoff of the Boston University.

 

What to think of some recent quotes from David Stockman, former budget chief of president Reagan which cannot be misunderstood:

 

  • we are in the last innings of a very bad ball game

  • we are on the edge of a crisis in the bond markets

  • a frozen Fed is destroying the capital market by pegging and manipulating the price of money and debt capital on blowing up its balance sheet from $900 billion in 2008 (which took 93 years!) to nearly $3.000 billion today.

 

To make things worse, ex president candidate Ron Paul recently stated that the Fed is nothing else but a collusion of big government and big business to profit at the expense of taxpayers. To my knowledge, this is the first time that the Fed was ‘nailed’ by an official person.

 

In the same statement Paul opined that not a single currency survives once the government is in charge of it. That’s why he commented: the only viable solution is to get government out of the money business permanently. He concluded by saying: it is imperative that the American people be educated on the dangers of the Fed and the importance of restoring sound money; the laying of that groundwork must begin today, so that the American people will be prepared for the day when the mirage the Fed has created evaporates completely. All these statements were found on Paul’s website www.ronpaul2012.com.

 

No doubt everyone is tired of bad news, although we cannot circumvent the facts like:

< Europe is experiencing severe bank runs

< the banking system is running excessive leverage and risk

< budgets in most Western countries are out of control

< the costs of servicing the ever increasing amounts of government debt are rising rapidly

< whilst the economies are slowing down or are even in contraction

< leaving the solution to the digital money printing.

 

It would be wonderful if you could give the ECB a better press than Ron Paul did on the Fed. Also, it would be appreciable if you could give good reasons for maintaining some kind of ‘normalcy bias’ shine on the current draconian monetary situation. Or, perhaps wouldn’t it be better to just acknowledge the total failure of the euro experiment before it gets even more dramatic?

 

Look forward to hearing from you,

Sincerely yours,

 

Robert Broncel, strategist and columnist

www.robertbroncel.com

info@robertbroncel.com

 


 

OPEN BRIEF AAN MARIO DRAGHI, PRESIDENT VAN DE ECB

CC. de heer Klaas Knot, president DNB

 

25 juni 2012

 

Beste heer Draghi,

 

Wanneer wordt het publiek nu geïnformeerd omtrent de huidige benadering ter oplossing van onze monetaire problemen met geen ander vooruitzicht dan de instorting van de munt, waarmee onze koopkracht volledig verloren gaat?

 

Als strategisch analist en columnist heb ik al sinds jaren verkondigd dat regeringen in wezen altijd de koopkracht van hun onderdanen eroderen zoals dat al sinds mensenheugenis gaande is geweest.

 

Sommige van mijn columns heb ik verstuurd aan leiders van (kritische) politieke partijen alsmede aan de voormalige president van DNB, Nout Wellink, en zijn opvolger Klaas Knot.

 

Buiten een ‘notie genomen’ van Nout Wellink, had niemand de moed om te reageren. Is dat vanwege de angst de onwaarheid te moeten bevestigen en “bloed in de straat” te vrezen? Of is het omdat er geen andere uitleg voor de enorme uitholling en vernietiging van de fiatvaluta denkbaar is?

 

Dit wordt plausibel wanneer de Bank of International Settlements een bedrag van €37 biljoen op de balans van het Europese bankensysteem rapporteert, een systeem dat bovendien veel minder samenhang kent dan dat in de V.S.

 

Het wordt des te plausibeler wanneer wordt gekeken naar Amerika’s totale schuld inclusief ongedekte verplichtingen (medische zorg, pensioenen etc.) in de orde van grootte van $202 biljoen (ruwweg vier maal het mondiale bruto product), volgens professor Laurence Kotlikoff van de Bosten University.

 

En wat te denken van de recente uitlatingen van David Stockman, voormalig budgetchef van president Reagan, die niet waren mis te verstaan:

 

  • we verkeren in het finale stadium van een buitengewoon slecht balspel

  • we verkeren op de rand van een crisis op de obligatiemarkt

  • een in haar eigen jas genaaide Fed is bezig om de kapitaalmarkt te vernietigen middels de koppeling en manipulatie van de prijs van het geld en schuldkapitaal door het balanstotaal op te blazen van $900 miljard in 2008 (dat duurde 93 jaar!) naar bijna $3.000 miljard in 2012.

 

Wat het nog schrijnender maakt is dat voormalig presidentskandidaat Ron Paul kenbaar maakte dat de Fed niets anders voorstelt dan een heimelijke verstandhouding met de centrale overheid en het grote zakenleven ten profijte en op kosten van de belastingbetalers. Bij mijn weten is dit de eerste keer dat de Fed door een officieel persoon zo werd neergezet.

 

Voorts was hij van mening dat geen enkele valuta overleeft zolang een regering daarin de hand heeft. Vandaar zijn commentaar: de enige zinvolle oplossing ligt in de verwijdering van de regering uit het geldsysteem. Hij verbond daaraan de stelling: het is geboden dat het Amerikaanse volk wordt doordrongen van de gevaren die de Fed bewerkstelligt en het belang van een herstel van gezond geld; het leggen van dit fundament dient terstond aangepakt te worden zodat het Amerikaanse volk voorbereid is op de dag dat de Fed’s hersenschim volledig verdampt. Deze quotes stonden te lezen op Paul’s website www.ronpaul2012.com.

 

Zonder twijfel is iedereen het slechte nieuws zat, hoewel we niet om de feiten heen kunnen:

<  in Europa vindt er een grootschalige bankrun plaats

<  het bankensysteem verkeert in een situatie van excessieve kapitaalratio’s en risico

<  de budgetten in de meeste Westerse landen zijn oncontroleerbaar hoog

<  de (rente)kosten om de oplopende overheidsschulden te dekken lopen snel op

<  terwijl de economische groei terugloopt, zo niet in contractie is

<  daarmee de oplossing overlatend aan de digitale geldpers.

 

Het zou prachtig zijn als u de ECB een betere pers zou kunnen geven dan Ron Paul over de Fed. Op prijs zou worden gesteld als u goede redenen zou kunnen aangeven om de schijn van ‘normalcy bias’ op de huidige draconische monetaire situatie op te houden. Of zou het misschien niet beter zijn om het falen van het euro experiment maar gewoon te erkennen voordat het nog meer uit de hand loopt?

 

Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.

 

Vriendelijke groet,

 

Robert Broncel

www.robertbroncel.com

info@robertbroncel.com  

 

 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel