Header

Columns 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Open letter to the President of the United States
(from an alarmed Dutch citizen)
(4 september 2013)
 

Dear Mr. President,                                                                                         September 4, 2013

 

Whether justified or not, will any military action for the sake of the Syrian people contribute to the public morale or serve the interests of the United States? With so many other burning issues pointing to a demise of your great country as a leading nation, wouldn’t it be more appropriate to concentrate on these domestic questions in stead of getting involved in another costly international adventure risking an unforeseen outcome apt to an easy escalation? Former empires like the Roman and the Persian collapsed from similar enduring acts and facts.

 

With such slogans like ‘yes, we can’ and ‘change’ in your first campaign you almost had the whole world at your feet. In Europe you were seen as a resurrection of John F. Kennedy.

 

Wasn’t it also that during this campaign you proclaimed the reduction of the already fast growing state debt, for which the founders of the U.S. already warned in your Constitution dating back to 1776? This has doubled during your current ‘regime’ to an almost abstract $17,000 billion, not to mention the trillions of dollar derivatives.

 

Also horrifying is that the ever growing number of people living on foodstamps has not been halted as yet, whilst the economic and societal prospects involving a constantly diminishing purchase power and diminishing freedom are lacking any vision towards a hopeful better future, actually as a result from adverse economic and financial policies and law making.

 

So, how would you look back at your achievements after your presidency once having handed the helm to your successor in 2016, thus far bearing in mind e.g. that:

 

  • the Federal Fund Rate has been kept irrationally low with dramatic consequences for the bond markets and the role of the U.S. dollar as the world’s reserve currency

  • fully uncontrollable unfunded liabilities in the pension-, medicare- (Obama!) and  social security sectors are running into the tens of trillions

  • most economic index figures like inflation, labor and GNP that are at least modified constantly

  • the manipulations on the COMEX in New York that are almost daily routine

  • the permanent concealment of the gold reserves, which were confiscated per order of your Democratic predecessor F.D. Roosevelt in 1933 and do still belong to your country people.

 

By allowing the manipulation of free markets, money printing to infinity, the introduction of capital and privacy controls (NSA), this current state of affairs in the U.S.A. reminds me ever more of such a detested system like communism in the former U.S.S.R. and its satellite states, which I happened to have visited on numerous occasions. Dissidents in those days kept telling me that they were living in a weird system, where nobody was seeing what he/she had heard and nobody hearing what he/she had seen, all-in-all a weird society ‘enjoying’ a fully government embedded press – evidently, a pure disconnect between reality and propaganda.

 

Before ending up in a ‘totalitarian democracy’, isn’t it more than due time to make ‘change’ this monetary messy trend leading only to a dead end for the U.S.A. and the rest of the world? Hopefully, your words on August 10 ‘we have to turn the page on the bubble- and-bust mentality’ will not be directed to deaf men’s ears but will get a legendary echo!

 

Look forward to hearing from you.

 

Most sincerely,

 

Robert G. Broncel,

www.robertbroncel.com

 


 

 

Vertaling:

 

Open brief aan de president van de Verenigde Staten

(van een verontruste Nederlander)

 

Geachte president Obama,                                                                                            4 september 2013

 

Ongeacht de gerechtvaardigde intenties jegens de Syrische bevolking is het de vraag in hoeverre enige militaire actie de publieke moraal dan wel de belangen van de V.S. dienen. Gelet op de vele brandende kwesties die wijzen op een ontmanteling van uw land als leidende natie, zou het niet verstandiger zijn je te concentreren op de problemen thuis in plaats van opnieuw verstrikt te raken in een kostbaar buitenlands avontuur met een ongewisse uitkomst die gemakkelijk kan escaleren? Grote Rijken als het Romeinse en het Perzische zijn om soortgelijke optredens ten onder gegaan.

 

Met slogans als ‘yes, we can’ and ‘change’ in uw eerste campagne kreeg u bijna de gehele wereld aan uw voeten. In Europa werd u gezien als de wederopstanding van John F. Kennedy.

 

Was het voorts niet dat u in deze campagne de afbouw van de almaar aangroeiende staatsschuld had aangekondigd, waartegen de grondleggers van de V.S. reeds in de Constitutie van 1776 hadden gewaarschuwd? Sinds uw aantreden is deze verdubbeld tot een nagenoeg abstracte $17.000 biljoen, nog afgezien van de in de tientallen biljoenen lopende derivaten.

 

Bijna even afschrikwekkend is het almaar stijgende aantal mensen die van voedselbonnen moeten leven, waaraan nog steeds geen halt is geroepen terwijl de economische en maatschappelijke vooruitzichten tegen de achtergrond van een voortdurend afnemende koopkracht en vrijheid niet getuigen van enig zicht op een hopelijk betere toekomst. Een en ander als gevolg van een ondeugdelijk economisch en financieel beleid en wetgeving.

 

Hoe kijkt u straks in 2016 terug bij het overdragen van uw verantwoordelijkheden aan uw opvolger, tot dusver uitgaande van:

 

  • de irrationeel lage Federal Fund Rate met dramatische gevolgen voor de obligatiemarkten en de rol van de dollar als ‘werelds reservevaluta

  • de volledig uit de hand gelopen ongedekte verplichtingen in de gezondheidszorg- en pensioensectoren

  • economische indexcijfers zoals inflatie, werkgelegenheid en BBP die op z’n minst voortdurend worden gemodificeerd

  • de manipulaties op de COMEX in New York die een bijna dagelijkse routine vormen

  • de permanente verhulling van de goudreserves, die onder opdracht van uw voorganger F.D. Roosevelt in 1933 werden geconfisqeerd maar in feite nog altijd bezit van de natie zijn.

Met de manipulatie van de vrije markten, geld bijdrukken tot in het oneindige, het introduceren van kapitaal – en privacy controle (NSA), begint deze staat van zaken me steeds meer te herinneren aan het verfoeilijke systeem van het communisme in de voormalige U.S.S.R. en de satellieten die ik op vele missies heb bezocht. Dissidenten in die tijd vertelden me dat ze in een vreemd systeem leefden waar niemand zag wat hij/zij hoorde en niemand hoorde wat hij/zij zag, al met al een vreemde maatschappij die “zich verheugde” in een volledig onder beheer van de regering staande pers – een spanningsveld tussen realiteit en propaganda van de eerste orde.

 

Alvorens op te gaan in een staat van “totalitaire democratie” is het dan niet hoog tijd om de huidige monetaire trend voor de poort van de afgrond te keren, in het belang van de V.S. en de rest van de wereld?

 

Hopelijk zullen uw op 10 augustus uitgesproken woorden ‘we have to turn the page on the bust-and-bubble mentality’ niet aan dovemansoren gericht zijn maar een legendarische weerklank krijgen!

 

Verneem graag van u.

 

Vriendelijke groet,

 

Robert G. Broncel,

www.robertbroncel.com

 
 
 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel