Header

Columns 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

COMMOTIE OP DE COMEX
(22 januari 2014)
Zie ook de ‘last minute’ ontvangen uitnodiging van het Witte Huis.


Naarmate de commitments van de bullion banks meer en meer op ramkoers met elkaar en de overige spelers op de COMEX komen te liggen, dringt zich steeds meer de vraag op in hoeverre het long/short spel onder regie van de Federal Reserve doch onder uitvoering van JP Morgan nog stand houdt? Immers, de reserverol van de dollar staat op het spel staat, reden waarom het goud als de ultieme barometer van het monetaire systeem thans onder zware druk staat.

 

Een aantal analisten en rapporteurs w.o. Eric Sprott, Alasdair McLeod, Grant Williams en Jim Rickards stelt dat dit spelletje steeds meer de abyss nadert. Men dient zich te realiseren dat met het opblazen van de COMEX niet alleen het einde van de reserverol van de dollar wordt ingeluid maar tevens het einde van het huidige mondiale monetaire bestel. Dat betekent grote schokgolven die als een tsunami over de financiële wereld zullen uitrollen. Een dergelijk scenario op Wall Street staat reeds ‘in the cards’.

Voor een beter inzicht is het goed eerst “de grondzeeën” beneden het wateroppervlak in kaart te hebben, waarin de bewegingen op de COMEX een cruciale rol spelen. De uitstekend ingevoerde Ted Ferguson meldde in zijn Metals Report van 16 dezer dat de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) in het voorbije jaar een aantal nogal opvallende mutaties had genoteerd inclusief een pikant rapport “vanonder de motorkap” van JP Morgan.

 

Z0 blijkt dat JPM “onder uitnutting” van de lage goudprijs haar gemiddelde net short positie van 75.000 contracten (1 contract staat voor 100 ounces) in 2012 had “omgebouwd” naar 55.000 net long contracten in december j.l. Verder zouden er in december ca. 10.157 contracten op First Notice (voor uitlevering) op de rol hebben gestaan. JPM zou hiervan ca. 96% hebben uitgestopt maar meldde slechts 6.254 van de 6.493 contracten aan. Over het restant van 3.664 contracten werd met geen woord gerept maar Ferguson veronderstelt dat het gros van dit restant evenmin werd uitgeleverd. Opvallend was in dit kader dat er op 20 januari j.l. geen enkel goudcontract en slechts 3 zilvercontracten voor uitlevering werden aangeboden.

 

Ferguson gaat er van uit dat van het totaal aantal uitstaande contracten in december de spreiding op basis van het te voeren “spel” er als volgt kan uitzien:

 

  • 20.000 – 25.000 met afloop op 14 feb. a.s.

  • 10.000 – 15.000 met afloop op 14 april a.s.

  •   5.000 – 10.000 met afloop op 14 juni a.s.

  •    0       -    5.000 met afloop op 14 aug. a.s.

  •    0       -    5.000 met afloop op 14 dec. a.s.

 

De hierop aansluitende vragen luiden:

 

  1. hoeveel hiervan in februari a.s. voor levering te boek zullen staan?

  2. hoe “furieus” deze levering zal verlopen?

  3. zal het middel het doel blijven heiligen?

  4. meest belangrijk: welke slagen men achter de hand houdt?

  5. en evenmin onbelangrijk: hoeveel ounces de COMEX nog kan uitleveren alvorens “neen” te moeten verkopen, op welk moment de pleuris uitbreekt en de vraag naar fysiek goud dan niet meer te stuiten zal zijn.

Ferguson geeft de volgende antwoorden:

 

#1.  Op basis van gemiddelden lijkt het “veilig” uit te gaan van ca. 8.000 contracten die in principe voor uitlevering gaan maar of dit een reële gang van zaken wordt?

 

#2. Die vraag kan niet met zekerheid worden beantwoord maar kan wel een cruciale wending krijgen; gedurende de prijsinstorting in april vorig jaar moet JPM razendsnel zijn geswitched van net short naar net long om niet voor het blok te komen staan. Volgens Ferguson moet JPM in de eerste 6 maanden van vorig jaar 31.939 contracten of 3.193.900 of ounces of bijna 103 ton hebben uitgeleverd. In die zelfde tijd daalde de voorraad op de COMEX dramatisch van 3 miljoen ounces naar 700.000 ounces of een equivalent van slechts 22,5 ton in juni. De veronderstelling lijkt zeer gewettigd dat JPM er alles aan zal doen om uitlevering zoveel mogelijk te voorkomen om dit “kunstje” te kunnen blijven herhalen bij volgende expiraties.

 

#3. Hier begint het echt interessant te worden voor zover we weten wat er nu bij JPM speelt.

Immers, deze bank verloor zeer veel goud in het eerste halfjaar van 2013. Ferguson verwoordde dat op deze manier: they are in deep doo-doo with the U.S. government for all kinds of lawlessness, ranging from mortgage fraud to market manipulation(de bank is met de regering diep verwikkeld in wetteloosheid op alle fronten van marktmanipulatie) om het verloren gegane goud weer in bezit te krijgen.

Met de introductie van de nieuwe CFTC positielimieten opgelegd door de Dodd-Frank Law wordt de positie van JPM steeds benarder. De vraag is nu of de andere bullion banks nog trek zullen hebben short te blijven gaan tegen de longs van JPM. Immers, nu het hemd nader dan de rok is, zal elke bank eerst aan z’n eigen hachie denken, in de wetenschap dat de aanvoer van het edelmetaal beperkt is en de Chinezen alles opkopen wat voor hun voeten komt.

 

#4 Uitgaande van de premisse dat JPM mogelijkerwijs de COMEX opblaast als er naast het goud wordt gegrepen, moet je je hart vasthouden. Als het fout dreigt te gaan, zal JPM weinig anders resten dan de COMEX dan maar met de nauwelijks resterende goudvoorraad op te kopen, zoals dat ook met zakenbank Bear Stearns is gebeurd. De chart hieronder spreekt duidelijke taal. De prijs daalt in zekere galop met het aanbod, over marktwerking gesproken!

#5 Veel zal afhangen van de opstelling van de andere bullion banks zoals HSBC, Bank of Nova Scotia, Barclays en Société Générale, terwijl Deutsche Bank voornemens is zich uit “dit kartel” terug te trekken, kennelijk omdat men daar deze donkere bui reeds ziet hangen.  

 

Zie hieronder de CME (houdster van de COMEX) rapporten met daarin de nogal dramatische ontwikkeling m.b.t. de omvang van JPM’s eligible account. Een goed verstaander dient te weten op welke wijze het goud in de “schuilkelders” wordt opgeslagen. Er zijn 2 manieren waarop een houder z’n goud kan opslaan:

 

a)  op naam geregistreerd bij een bullion dealer en beschikbaar voor uitlevering in het geval een futures contract wordt uitgeoefend (dit is direct opeisbaar)

b)  als eligible dat ook aan de leveringsvoorwaarden voldoet maar NIET BESCHIKBAAR

voor levering is als daarom wordt gevraagd; echter, eligible ounces kunnen evenwel in een geregistreerde status worden omgezet via een zgn. depository receipt of warrant bij

          een bullion dealer; omgekeerd is dat een stuk lastiger.

 

Noot: dit is het CME rapport van 30 september 2013, met verder naar beneden het zelfde rapport van 15 dezer ter vergelijking.

 

De chart hieronder maakt duidelijk dat op elke ounce geregistreerd fysiek metaal intussen bijna 120 papieren claims rusten via de open-interest futures contracten, terwijl het fysieke aanbod dramatisch dalende is. Het risico van een zgn. short squeeze stijgt met de dag. Het markeringspunt hiertoe zou al terug te voeren zijn tot juist een jaar geleden toen de Duitse centrale bank hintte de goudvoorraad van een slordige 300 ton uit New York te willen repatriëren, waarvan tot dusver niet meer dan 5 ton is teruggekeerd.

Vooralsnog zal JPM er alles aan gelegen liggen om rampspoed op de COMEX te voorkomen. Anders gezegd: het lot van de COMEX is volledig in handen van JPM en de kans is stellig niet ondenkbaar dat deze laatste kaart door JPM jegens de andere bullion banks zo handig mogelijk zal worden uitgespeeld voor zover deze banken nog bij dit spel betrokken wensen te blijven.

Wat het tweede CME rapport betreft, blijkt hieruit dat het eligible account in de laatste 3 maanden van 2013 is opgelopen van 147.242.567 ounces in september naar een astronomische 1.371.956.437 ounces of een equivalent van 44.000 ton of circa een kwart van het totaal van het zich boven de grond bevindende goud. Zie ook de onttrokken hoeveelheid bij Brink’s van ruim 89 miljoen ounces in het bovenstaande overzicht. Aan spanning dus geen gebrek!

 

In de markt wordt rekening gehouden met april a.s. als de meest cruciale maand maar dat is  anybody’s guess(RB). Mijn inschatting is evenwel dat China in geval van nood zal bijspringen, omdat het land nog lang niet klaar is met het “bijeen sprokkelen” van voldoende goud in vergelijking met de officieel opgegeven reserves van de V.S. ad 8.130 ton c.q. van de eurozone met ca. 13.000 ton. Over welke voorraad Japan beschikt, is volstrekt onbekend maar men gaat uit van een “substantiële” oorlogsreserve o.m. geconfisceerd van China. Deze zou ten tijde van WO II in de Filipijnen zijn opgeslagen. Sinds die tijd nooit meer een woord hierover. Omdat de bewijslast kennelijk moeilijk is te leveren heeft China wat dit onderdeel betreft nog nooit bij Japan op de deur geklopt, maar dat zou tevens een casus belli inhouden.

 

Vooralsnog wordt door analisten de totale Chinese reserve op ca. 2.700 ton geschat mede op basis van gegevens vanuit Hong Kong lopend vanaf september 2011. Dit is echter niet het enige kanaal. Het kan evengoed zijn dat deze reserve reeds een slordige 1.000 ton hoger ligt. Officiële uitspraken zijn er sinds 2009 niet meer gedaan.

 

In elk geval heeft het land er veel baat bij tegen een zo laag mogelijke koers goud te blijven inslaan teneinde de verloren gegane koopkracht van de $3,8 biljoen papierreserve zo optimaal mogelijk te kunnen neutraliseren.

 

Daarbij komt dat men in India evenmin stilzit ook al zijn er geen officiële cijfers meer bekend sinds de regering de officiële import vorig jaar sterk heeft bemoeilijkt. Er gaan geruchten dat de Fed “nogal” aandrang heeft uitgeoefend in deze richting om de marktopname op deze manier versluierd te krijgen hetgeen een negatief effect op de goudprijs heeft gehad. Ondertussen komt van onbevestigde bronnen dat er thans meer goud het land wordt in gesmokkeld dan voorheen via de officiële kanalen werd ingevoerd. Dit zou neerkomen op ca. 1.000 ton in het afgelopen jaar als gevolg waarvan er een onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod is ontstaan. Kortom, ook dit signaal wijst op spanningen.

 

Het spel wordt nog bizarder als de tapering in de V.S. wordt doorgezet (de dollar wordt daardoor sterker) – in de veronderstelling de rente onder controle te kunnen houden – om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de rente niet te stuiten blijkt en er opnieuw massa’s digitaal papier in het monetaire circuit moeten worden gepompt. Toe maar! Zoals niemand minder dan Keynes in zijn werk ‘The Economic Consequences of the Peace’ in1919 al schreef en door Lenin (of all people) geciteerd: “The Debasement of Money Overthrows the Social Order and Governments’. Tot dusver blijkt dit citaat bij “onze” beleidsmakers aan dovemans oren te zijn gericht!

 

Robert Broncel

copyright,
21 januari 2014

 

P.S. op mijn laatste column betreffende het 100-jarig bestaan van DE FED.doc van 31 december j.l. met een CC. naar Klaas Knot van de Nederlandse Bank en premier Rutte mocht ik (vanzelfsprekend?!) nog geen reactie ontvangen.

Nog net op tijd om mee te nemen ontving ik onderstaande “loze” uitnodiging van vice president Joe Biden, hoe welgevoeglijk. Ik zal me de moeite besparen in de wetenschap het bos te worden ingestuurd als er al een antwoord komt!

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel