Header

Columns 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

DE VOLGENDE FASE IV

(04 november 2015)

 

Wat stelt een geleend en beleend BBP cijfer eigenlijk nog voor? Dit terwijl we  moeten blijven groeien om niet in de deflatiefuik te lopen en anderzijds terwijl de centrale banken zich klem hebben gezet door al sinds Lehman (2008) de rente op nagenoeg nul te hebben geparkeerd zonder zich te hebben gerealiseerd hiermee het beleidspaneel te hebben verspeeld. Met de inmiddels wereldwijd torenhoog opgelopen schulden zal elke poging tot renteverhoging steevast de scheefgetrokken verhoudingen – nationaal en internationaal – op scherp zetten!
 

Waar de wereldeconomie ‘by bits and pieces’ krimpt en de rente dus verder omlaag zou moeten, worden er binnen de bestuurskamer van de Fed flinke noten gekraakt over de te volgen rentepolitiek. Alleen al om de pensioenfondsen en spaarders een steun in de rug te geven zou de rente omhoog moeten. Maar dat geldt ook voor de geloofwaardigheid van de Fed in de rol van centrale bank voor de gehele wereld. Maar als dat gebeurt, is het tevens einde oefening wat de groei betreft en lopen de schulden versneld op.
 

Dit vormt het grote dilemma van deze tijd en doet tevens aldoor de vraag rijzen hoe lang ons huidige door schuld geplaagde monetaire systeem nog weet stand te houden. Bij gebrek aan een “prettige” oplossing dient het leven gemakshalve zo goed en zo kwaad als het gaat dan ook maar zo “prettig” mogelijk te blijven resulterend in ‘business as usual’.
 

De woorden van St. Louis Fed voorman Williamson zullen toch niet aan dovemansoren zijn gericht: ‘There will be no escape from ZIRP’ en ‘Too big to fail is too big a problem’.
 

De enige partij die van buitenaf  “roet in het eten” zou kunnen gooien is China en daarvoor zijn wel een aantal redenen aan te wijzen: Als geen ander land heeft China de feilen en het falen van ons huidige monetaire bestel “aan den lijve” ondervonden. Het is mede om deze reden dat het land niet aflatend goud “sprokkelt” als buffer tegen de gigantische voorraad aan waardeloos Amerikaans schuldpapier. Met een groeiend aandeel in de wereldeconomie van thans rond 10% wordt bijgevolg een grotere rol voor de eigen munt opgeëist. Een ander gevoelig punt is dat de Chinezen zich zo langzamerhand niet langer wensen te committeren aan de Amerikaanse geostrategische suprematie. .  
 

Om niet langer in hoge mate afhankelijk te zijn van de export, komt het accent meer en meer  op de eigen consumptiemaatschappijte liggen waaraan nu al een slordige 600 miljoen Chinezen deel hebben, gelijkwaardig aan het EU inwoneraantal. Tegen deze achtergrond zie je dat het land gegeven het nieuwste vijfjarenplan in versneld tempo de economische transitie wenst door te zetten. Opmerkelijk is dat China als enige een plan met visie voorlegt.
 

Tenslotte blijkt China ongeacht de regels van het zeerecht een militaire confrontatie met de V.S  rond de geclaimde prieteilandjes in het zuidelijk gedeelte van de Zuid-Chinese Zee niet langer te schuwen. De toenemende militaire aanwezigheid van China buiten haar territoriale wateren in de Pacific (alsmede de toenemende Russische militaire aanwezigheid in het oostelijk bekken van de Middellandse zee) waren voor de Amerikaanse marinecommandant admiraal Richardson in elk geval aanleiding om de Amerikaanse mondiale aanwezigheid “in heroverweging” te nemen. Je kunt dat uitleggen zoals je wilt maar is niet mis te verstaan. Minstens zo boeiend is om te zien hoe snel China vaart zet achter de eigen vliegtuigbouw en de ruimtevaartindustrie inclusief de planning van een permanent station op de maan. Hierop bestaan nog geen territoriale aanspraken.
 

Voorts wordt onderschat dat Rusland en China over een grote grondstoffenreserve beschikken die nu onderling al in de yuan wordt verhandeld. China is er veel aan gelegen om haar munt onder te brengen in de Special Drawing Rights (SDR’s) – de Speciale Trekkingsrechten van het IMF. De vraag is evenwel wanneer deze claim door de V.S. met de grootste stem in het IMF kapittel zal worden erkend. Het huidige SDR mandje kent de volgende verdeling: 41,9% dollars, 37,4% euro’s, 11,3% pond sterling en 9,4% yen.  In tegenstelling tot het merendeel der commentatoren die er van uitgingen dat het einde van de dollar reeds in oktober 2015 een aanvang zou nemen, gaat dit scenario volgens insider Jim Rickards er als volgt uitzien:

 

  1. de Executive Board van het IMF doet deze maand een voorstel om de effectieve datum waarop het SDR mandje wordt herzien te verschuiven naar september 2016

  2. eerst in maart 2016 zal er binnen dit orgaan een stemming plaats vinden om de yuan al dan niet op te nemen (de V.S. zullen tegen stemmen) met een gewicht van 10% hetgeen nog maar tot een geringe interne verschuiving zal leiden

  3. op 30 september 2016 zal dan blijken of deze stemming gestand zal worden gedaan.

Een en ander impliceert dat China nog enige tijd heeft om de munt nog wat te verzwakken met een deflatoire druk op de dollar waardoor deze nog verder aansterkt en de kans op een mogelijke renteverhoging verder verkleint. Maar met de kans op opname in het mandje zal vanaf maart juist de yuan gevraagd zijn. Vooruitlopend op de volgende mondiale liquiditeitscrisis hoopt China zich middels maximale goud acquisities alsmede opname van SDR’s verder uit de dollar te kunnen diversificeren. Tegen die tijd zal het IMF de rol van de centrale banken overnemen door ‘en masse’ nieuwe SDR’s uit te geven om uiteindelijk de zo vurig gehoopte inflatie te kunnen bewerkstelligen. Dat is althans Rickard’s visie.
 

 De V.S. komen natuurlijk dan steeds meer in het nauw enerzijds gezien het opgeven van de dollar als reservevaluta (tevens einde van de petrodollar) en anderzijds de hoogst noodzakelijke inflatie om de schuldenlast te zien verdampen. Om in dollars te kunnen blijven geloven zal de rente fors moeten worden opgeschroefd (bij een Treasury volume van ca. $38 biljoen (12 nullen) anno nu. Dat betekent het einde van het Amerikaanse groeisprookje.
 

Voor Europa zal er dan stellig een heroriëntatie op het Oosten moeten volgen. Dat vormt het Frankenstein schrikbeeld voor de V.S. en om die reden wil Washington de Chinezen zo lang mogelijk buiten de IMF-deur houden en wordt voorts een confrontatie met China niet langer geschuwd. Dit zou wel eens een eerste testcase kunnen worden!
 

Op de voor- en achtergrond hiervan blijven alle financiële markten “van bovenaf  bestierd”, hetgeen Bill Gates de uitspraak ontlokte: this is a case of institutional corruption, criminal conspiracy and a massive fraud on the investing public’ en zie je de onevenwichtigheden en disconnecties steeds verder toenemen, in vakjargon heet het ‘the system is out of whack’ en zie:

1)
 

de stijging van de rentegedreven S&P met 250 punten ofwel 13,7%  vanaf het september dieptepunt tegenover de gemiddelde gedaalde bedrijfswinsten met ca. 4%

2)
 

de stijging van de 30 Dow fondsen van een slordige 2.000 punten of ruwweg 8%  tegenover de Russell 2000 die nagenoeg onveranderd is gebleven

3)
 

de Dow Transport Index, een belangrijke economische graadmeter die nog bijna 1.000 punten beneden haar hoogtepunt van 9.200 noteert

4)
 

de stijgende Treasuries in galop met de beurs,  doorgaans contraire  bewegingen; daarbij heeft het overheidsschuldpapier nog nooit beneden 1% gestaan en/of lager; nu gaat het al om ruim $20 biljoen!

 


Hieronder een dwarsdoorsnede van negatieve yields binnen de eurozone w.o. ons land.

5)


 

de frappante ‘disconnect’ tussen de commodities gemeten in de CRB Index die al geruime tijd steeds verder wegzakt naar het laagste niveau sinds 1986 versus de aandelen die vooral een stijgende tendens blijven vertonen; Caterpillar – de grootste apparaten- en machinefabrikant ter wereld – heeft nu al bijna 3 jaar van een dalende omzet achter de rug, de langste neergang sinds het bestaan sinds 1952

6)

de even frappante ‘disconnect’ tussen de stijgende beurzen en de dalende wereldeconomie

7)
 

tenslotte de totale ‘disconnect’ tussen goud en zilver met een factor 5, m.a.w. de zilverprijs had gemeten naar de huidige goudprijs boven $70 moeten staan.

 

Deze twijfelachtige opsomming van tegenstellingen heeft zich in de ganse beursgeschiedenis nog niet eerder voorgedaan!

 

Zolang de BIS (Bank of International Settlements) in Basel in koor met de centrale banken annex het goud kartel de markten voortdurend blijft manipuleren, hoef je beslist niet meer de  chartbewegingen te bestuderen, laat staan er conclusies aan te verbinden. Niettemin staart het gros van de huidige generatie analisten en beurscommentatoren er zich nog steeds blind op. Ze kunnen niet anders want in het andere geval kunnen ze hun brood niet meer smeren waarmee de ‘normalcy bias’ keurig in stand wordt gehouden.Honi soit qui mal y pense’!


Robert Broncel

Copyright, 4 november  2015

 

 

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel