Header

Columns 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

‘WAKE UP CALLS’

(19 maart 2015)

 

De wereldreservevaluta stijgt in negen maanden gemiddeld met ruim 25%

“Onze” euro daalt in die zelfde periode met bijna 23%

Goud daalt met “slechts” 13,5% maar stijgt in euro’s met 17%

De olieprijs halveert en dat geldt de meeste grondstoffen omdat ze anders in dollars niet meer te betalen zijn

“Op de achtergrond” de toenemende geopolitieke spanningen tussen Oost en West en het oprukkende kalifaat in het Midden-Oosten en Afrika Kortom, geen prettige mix voor internationale stabiliteit.  

De ‘blockupy’ rellen waarmee de “feestelijke” opening van het nieuwe ECB hoofdkantoor in Frankfurt werden opgeluisterd zijn exemplarisch te noemen. Diverse groeperingen uit verschillende delen in Europa komen openlijk in verzet tegen de voortgaande structurele koopkrachtafbrokkeling, waarvan de ECB door de €-regeringen de zwarte Piet werd toegeschoven. Pikante bijkomstigheid is dat de bouwkosten van dit kantoor met bijna 50% werden overschreden resulterend in een bouwsom van €1,3 miljard. Voor de ECB met de geldpers in eigen huis uiteraard geen enkel probleem.


 

Het was bepaald geen toeval dat het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt gevestigd diende te zijn. Immers, daar was na WO II ook de centrale bank van West-Duitsland gehuisvest. Als gevolg van het stringente beleid van deze bank alsmede met behulp van het Marshall Plan en het schrappen van de herstelbetalingen (West-Duitsland moest een belangrijke buffer tegen de Sovjets worden) kon zich het Wirtschafstswunder voltrekken met de D-mark als de sterkste valuta ter wereld en onze gulden als “het DM maantje”.  

 

Dit imago diende als mantra voor het eurobeleid en zie wat daarvan nog resteert. Het sinds 1990 verenigde Duitsland voert weliswaar verbale kritiek op het ECB beleid maar is de facto machteloos om harde maatregelen voor te staan die slechts tot de ondergang van de euro zouden leiden met een nieuwe sterke D-mark en veel gebakken peren als uitkomst. Kortom, de bondsregering wenst geen aanstichter te zijn van de onoverzienbare gevolgen  van de implosie van de euro met veelal gevreesde politieke instabiliteit als resultaat.  

 

Om die reden zitten de Duitsers geweldig met de Grieken in hun maag die zich van deze situatie volledig bewust zijn en proberen intussen dat zo handig mogelijk uit te spelen. De eis tot terugbetaling van een afgedwongen nazi-lening van een slordige 60 miljard (harde eis) alsmede hun eis tot vergoeding van de geleden schade vormt daar een onderdeel van. Tegen het schrappen van de herstelbetalingen in 1953 zal die tweede eis waarschijnlijk niet hard gemaakt kunnen worden. 

 

Dus de recente val van de euro werd niet alleen veroorzaakt door de stijging van de dollar uit hoofde van het contraire monetaire beleid – ECB met de intussen gelanceerde Q€ en de Fed met dreiging tot renteverhoging – maar ook als gevolg van het voortetterende Griekse gezwel dat waarschijnlijk een veel groter beslag zal leggen op de kwaliteit en daarmee de verzwakking van de euro.  
 

Van tegenovergestelde orde is dat “juffrouw” Yellen met haar medebestuurders van de Fed vorig jaar nooit de parabolische stijging van de dollar heeft bevroed.


  

Middels de enorm gestegen dollar wordt er vanuit alle windstreken deflatie geïmporteerd, iets wat de Fed nu net niet wilde. Om dezelfde redenen zijn de commodities eveneens volledig onderuit gegaan, omdat ze in dollars niet meer waren te betalen. Of dit nu gaat om olie (lagere  vraag in combinatie met overproductie in de V.S.), suiker of steenkool, het werd allemaal middels shortposities fors neerwaarts bijgesteld. Naar beste weten hebben zich sinds WO II in zo’n korte spanne tijds nooit zoveel schoksgewijze ontwikkelingen voorgedaan. De Fed zit nu met de handen in het haar en zal naar alle waarschijnlijkheid – nu ik dit schrijf – opnieuw met een “nietszeggend” antwoord moeten komen. Want over ander  “kruit” beschikt men niet noch welke andere centrale bank ook nu ze elkaar allemaal in het afwaarderen van de intussen waardeloos geworden munt kopiëren. Sterker, in plaats van de rente op te hogen ligt een nieuwe QE in de gezamenlijke race naar de bodem veel meer in de lijn der verwachtingen! Als dirigent van dit wereldorkest zal de V.S. niet te lang “uit de toon” kunnen blijven vallen. Intussen waarschuwt de BIS (Bank voor International Settlements) in Basel dat lage rentes sociale onrust zullen creëren als gevolg van de ‘spill over’ in de reële economie (spaarrentes, pensioenen) met ‘rampent’ speculatie tot gevolg.  


 


  

Ondanks de sterk gedaalde euro en de eveneens sterk gedaalde commodityprijzen blijkt de Europese economie weliswaar mondjesmaat een beetje aan te trekken maar kan de champagne nog wel even in de koeling blijven. Dat zelfde geldt ook voor de V.S. waar de huizenbouw als ‘leading indicator’ ondanks de op 0-stand staande rente bepaald nog niet “indrukwekkend” is toegenomen. Dit was nu juist “de crux” van het langdurig aangehouden ongeëvenaard lage rentebeleid. 


 

Maar ook uit Japan en China komen weinig opwekkende geluiden ondanks het feit dat men daar eveneens druk in de weer is middels QE de economie weer in een hogere versnelling te krijgen. Je zou zo zeggen dat centrale bankiers weliswaar op hun huid gezeten door hun respectieve regeringen toch geen domme jongens zijn. Maar waarom dan zo hardnekkig volharden in een beleid dat al sinds 2009 geen zoden aan de dijk heeft gezet en alleen bijdraagt tot een grotere schuldquote? Antwoord: u raadt het al: het laatste kruid dat er niet tegenop gewassen blijkt te zijn. Maar moet dan die “d” geen “t” worden? 

 

We komen dan aan bij de geopolitieke spanningen in Oost-Europa – Oekraïne – vooral  opgeklopt door de V.S.. Niet in de laatste plaats door “generaal” Obama die nog deze week verklaarde geen duimbreed te willen toegeven, tenzij Rusland de Krim opgeeft plus de eis dat Rusland de strategische belangrijke marinehaven Sebastopol op de Krim dient te ontruimen. Dreigt hier een nieuwe Krimoorlog? Putin zou dan overigens met evenveel recht van spreken kunnen eisen dat de V.S. de basis Guantanamo Bay op Cuba dient op te geven, laat staan de vele Amerikaanse bases rondom het Russische/Chinese territoir. Die zijn evenmin bedoeld uit “vriendjespolitiek”. Het valt op dat naarmate de fin/economische situatie in de V.S. meer en verzandt, er steeds nadrukkelijker op de Oekraïense trom wordt geslagen, terwijl tegelijk in het Midden-Oosten een forse stormbal werd gehesen. En dat is niet alles!


 

Het argument van Noord-Korea in bovenstaande overzicht dient met een zak zout te worden genomen, tenzij dit land zich zou aansluiten bij de Chinees Russische as, zeker niet ondenkbaar bij een confrontatie.. Intussen beginnen Rusland en China zich steeds ongemakkelijker te voelen met de opbouw van diverse Westerse bases die slechts tot doel hebben de eventuele expansie van Rusland en China onder controle te kunnen houden. Beide landen zijn intussen ook militair “in het geweer” gekomen om “op alles” voorbereid  te zijn, met een duidelijke atomaire waarschuwing aan de V.S. Dat laatste duidt overigens niet op kracht maar is daarom des te gevaarlijker. 
 

Een veel doeltreffender methode om het “Westerse gevaar” tegen te gaan is om de dollar de functie van reservevaluta te ontnemen of op z’n minst te reduceren waartoe een duidelijke aanzet is gegeven met als exponent de door China geleide Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) die tot doel heeft om de door het Westen aangestuurde organen als de Asia Development Bank, het IMF en de Wereldbank zoveel mogelijk te passeren. Opvallend daarbij is dat na het VK nu ook landen als Duitsland, Frankrijk en Italië – de as van Europa – hebben besloten deel van het AIIB instituut te willen uitmaken, zeer tot ongenoegen van Obama die overigens om uiteenlopende redenen in de V.S. een steeds minder “frisse” pers krijgt. Onderstaand veelzeggend “plaatje” duikt op steeds meer kanalen op. 


 

Tenslotte “het positieve nieuws” volgend op Yellen’s uitspraken (18 maart), veel “positiever” dan ik boven nog verwachtte, nl. dat de economische groeiverwachtingen neerwaarts worden bijgesteld. Dus wat waren zo de gevolgen? Juist, u raadt het al weer!

 


 

 


 

 

Charts: Bloomberg


 

Kortom, hoe kunnen we het ons beter wensen?

 

Robert Broncel

 

 

 

Copyright, 19 maart 2015

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel