Header

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Goud op herhaling
(12 mei 2017)

Tussen “de sprookjes” door eerst aandacht voor het grootste sprookje. Analisten zouden willen dat het verloop van de edelmetaalprijs aan de hand van technische analyse zou kunnen worden verklaard. Helaas gaat deze vlieger al lang niet meer op vanwege de voortdurende manipulaties op de COMEX, futures beurs te New York. De daders zijn bekend: het syndicaat van Barclays, HSBC, Société Générale en Bank of Nova Scotia en de aanstichter ook: Bank of International Settlements. Deutsche Bank heeft zich intussen uit deze ‘scam’ teruggetrokken na betaling van $900 miljoen boete and what about the others?
 

Aan deze manipulaties (lees verder) wordt nooit ruchtbaarheid gegeven omdat het hier “de slagader” van het monetaire systeem betreft. Goud als ‘barbaric relic’ geldt niettemin nog altijd als de monetaire barometer. Zou de goudprijs te veel oplopen dan daalt daarmee de “prijs” van het fiduciaire papier in casu de rente navenant. Die prijs kan al niet lager gezien het feit dat deze sinds 2008 naar ‘next to nil’ is afgewaardeerd. Normaal gesproken geldt de rente als de prijs van het geld die op de kapitaalmarkt door vraag en aanbod tot stand komt. Sinds Lehmans val wordt het systeem meer dan ooit kunstmatig in leven gehouden en is er totaal geen sprake meer van een marktrente. Dat kan niet anders gegeven de gigantische schuldoverhang. Omdat dit probleem onoplosbaar is en er in de mainstream media te weinig aandacht aan dit onderwerp wordt besteed,  lijkt het voor de buitenstaander alsof hiermee de situatie is gesaneerd terwijl deze in werkelijkheid juist is verslechterd.
 

Zo is er ook een ander vergelijkbaar probleem dat eveneens onder de radar blijft zoals de radioactieve uitstoot vanuit drie nog steeds werkende reactoren in Fukushima zonder dat deze onder controle zijn te brengen, zelfs niet met robots. Zolang er voor deze uitstoot geen oplossing voorhanden is, zou bij meer ruchtbaarheid te veel de indruk van een onheilstijding ontstaan. Maar zwemmen en vissen binnen de Pacific Rim is niet langer aan te bevelen maar ook hiervan wordt weg gekeken om over de verantwoordelijkheid jegens ons nageslacht maar liever helemaal te zwijgen.
 

De kleine driehoekjes op deze energy map van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vormen de meetpunten die bij zuidelijk Amerika nog bedenkelijk weinig aanwezig zijn. Dagelijks verdwijnt er een slordige 300 ton radio actief afval in de Pacific. Weliswaar neemt de intensiteit af naarmate de afstand toeneemt maar dit laat het perpetuum mobilae uiteraard onverlet en afbreken doet deze straling vooralsnog nauwelijks! Welke invloed zal deze gigantische contaminatie op termijn op Antarctica en evenzo de rest van de wereld hebben?

Maar nu terug naar “ons gouden goedje” dat natuurlijk wel hanteerbaar blijft, ook al impliceert dat bij implosie van het systeem grote gevolgen voor degenen die het niet bezitten, zichtbaar in een onvoorstelbaar en even onherstelbaar verlies aan koopkracht. Op grond van de mondiaal uitstaande schuld zijn er berekeningen losgelaten die steeds weer om herziening vragen daar de schuldgroei niet is gestopt. Op grond hiervan zou de fundamentele goudprijs minstens met een factor tien moeten stijgen. Dat impliceert terzelfder tijd een omgekeerd evenredig verlies aan koopkracht, ongeacht in welke valuta. Alleen tangible assets als aandelen, vastgoed en ook grondstoffen zullen een buffer blijken maar kunnen aanvankelijk als gevolg van de implosie niettemin uit hoofde van liquiditeitstekorten toch gevoelige verliezen lijden. Dat gebeurde in 2008 ook totdat de QE luiken in 2009 werden geopend!

Op de de bovenliggende grafiek valt het definitieve interventiepunt in 2011 duidelijk waar te nemen. Vanaf het hoogtepunt van  ruim $1.900 per ounce werd er in 2013 “een rustpunt” gevonden rond het niveau van $1.200.  In euro’s is de stijging evenwel nog even verder gegaan tot in 2013. Dit had te maken met de daling van de euro in dollars sinds die tijd.

Naar het zich laat aanzien zijn de manoeuvres van ene Draghi in Frankfurt middels de niet aflatende opkoop van vooral zuidelijke schuldbewijzen ter grootte van 60 biljoen (was 80 biljoen) euro per maand niet geheel vreemd aan de oploop van het goud in euro’s.. 


De goudprijsmanipulatie heeft ook consequenties voor o.m. zilver dat qua marktvolume veel makkelijker valt te bespelen en deswege een “swing” toelaat tussen $15 - $20 per ounce.

Onderdeel van de manipulatie is ook “de verminking” van de historische goud/zilver verhouding van 1 : 16 in plaats van 1 : 76 thans. Op basis hiervan zou de zilverprijs bij een ‘reset’ bijna met de factor 50 kunnen stijgen! 


Dikwijls wordt het uitbrengen van een goed of slecht economisch cijfer als een job report,  rentebesluit of een verkiezingsuitslag als zogenaamd motief ter versluiering aangegrepen om opnieuw toe te slaan. In detail werd één van deze ontwikkelingen gevolgd zoals hier op onderliggende candle stick chart te zien is.

Bovenstaande meting vond plaats op 5 april bij het uitbrengen van nieuwe economische cijfers met daarop een uitspraak via Reuters dat de Fed in meerderheid van mening was dat er stappen moesten worden ondernomen ‘to begin trimming its $4,5 trillion balance sheet’. Dat zou dan een periode van verkrapping inluiden op basis waarvan de dollar zou stijgen en de goudprijs zou moeten dalen(?). Verkrapping impliceert immers een verhoging van de rente. Naar blijkt trad er weer even snel een herstel op. In beide gevallen werd er kennelijk op voorhand op een verlies c.q. winst geanticipeerd zodat er middels futures short en long winst kon worden genomen. Daar kun je zelfs als professional maar moeilijk tegen op. Maar dat een dergelijke “kuiperij” waarbij talrijke partijen zijn/worden benadeeld al jaren lang doodleuk wordt toegestaan, is buiten alle proporties!
 

Voorts werd er volgens de bekende onafhankelijke handelaar Andrew Maguire op 4 mei j.l. voor maar liefst 4.700 ton papierzilver op de COMEX gedumpt, vergezeld van zijn commentaar: ‘we have lots of evidence that the supply is tight at current prices’. Daarbuiten werd er volgens Maguire die dag ook nog voor 780 ton papiergoud in de markt gezet, terwijl er op de fysieke markt in Londen niet meer dan 5-7 ton “over de toonbank ging”.
 

In elk geval zullen de edelmetaalbeleggers over een lange adem dienen te beschikken die tussentijds weinig of niets oplevert, echter in de wetenschap dat sooner or later dit geduld rijkelijk zal worden beloond. Na de opgeklopte berichten vorig jaar zijn de indexen thans weer grotendeels terug bij af. Het is dan ook verstandig je zonder een fundamenteel aanwijsbare reden niet opnieuw te laten opjutten!
 

Tegelijkertijd is het goed je te realiseren dat hoewel goud geen belegging is doch een koopkrachtpolis je daarmee sinds de loskoppeling van de dollar in 1971 beter had geboerd dan met aandelen. Waarom wordt de rol van het goud dan gebagatelliseerd? In de eerste plaats naar boven werd uiteengezet en vervolgens zou goud bij de rol die het zou verdienen een grote meute “specialisten” in de bank- en aandelensector overbodig maken. Zo niet in Azië waar trouwens een sociaal vangnet voor wat dat straks nog “waard” is, ontbreekt.

Tenslotte: hoewel promotie en propaganda in deze column doorgaans buiten beeld blijven, maak ik een uitzondering voor Nippon Dragon Resources Inc. (NIP.V) dat thans op revolutionaire  wijze (sterk milieu- en kostenbesparend!) gestart is goud te delven in Arizona. Hiervan was ik vorige maand getuige. Geïnteresseerden kunnen mijn bezoekrapport opvragen via email: info@robertbroncel.com .

Robert Broncel

Copyright, 12 mei 2017

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2016 © Robert Broncel