Header


Homepage | De Markt | Portefeuille | Quotes| Archives | Aanmelden | Contact
 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ANDERE TIJDEN XXVIII
(21 april 2020)

Nu de Fed onder het toeziend oog van “autocraat” Trump alle bankketens van zich heeft afgeschud, is hiermee de teerling van het internationale monetaire systeem definitief geworpen. Een mogelijk langer uitblijven van economische groei als gevolg van de corona lockdown vormt daarbij een allerbelabberdst elixer voor de toekomst. Resteert de vraag wat ‘da boyz’ op de COMEX  nog  klaar weten te spelen. Het leidt geen twijfel dat “de bull” op Wall Street straks kan worden vervangen door “de koe met de gouden horens”.

 

Covid-19 breekt alle wetten en wie straks de rekening moet betalen, is van “later zorg”! Voor de centrale beleidsmakers zou het corona “fenomeen” als een blessing in disguise kunnen dienen. Een beter alibi voor het onbedwingbare “schuldcomplex” is niet denkbaar, ook al werd de basis daartoe al ten tijde van de crash in 2008 gelegd. Dit roept tegelijkertijd de herinnering op aan het wankele kaartenhuis van de schimmige (OTC) en rentegevoelige derivatenmarkt (waarmee Wall Street innig verweven is), die sinds die tijd zelfs meer dan verviervoudigd is tot een slordige $550 biljoen (opgave Bank of International Settlements).

 

Hierin participeert de wankele Deutsche Bank voor $7 biljoen of ca. tweemaal het Duitse BBP. Voor de goede orde bedroeg het mondiale BBP  per eind 2019 een slordige $85 biljoen of  slechts een ruwe 15% van het totale derivatentotaal. Als deze markt implodeert, laten de gevolgen zich raden: nationalisatie van de gehele bankensector en tevens “einde oefening”! Dit was 100 jaar geleden al Lenin’s verwachting van de afloop van het kapitalisme.

 

Scenario

Met een monsterlijke verruiming van het monetaire systeem middels een niets ontziende vergroting van de geldhoeveelheid tegen een 0-rente (prijs van het geld!) zal alles in het werk worden gesteld om het systeem gaande te houden maar in feite om het failliet hiervan vooruit te schuiven. Pure illusie! In het verleden zijn alle voorgaande imperia op deze “klassieke” wijze te gronde gegaan, met een vernietigende hyperinflatie als laatste stuiptrekking in het kielzog. Na alle turbulenties moest er vervolgens een nieuw monetair systeem worden opgetuigd, verankerd aan dat barbarous relic dat straks weer gewoon goud heet. Teneinde de schuld “een draaglijk aanzien” te geven, zal die draaglijkheid vertaald dienen te worden in een evenredige goudprijs van inmiddels ver boven $10.000 per ounce, met een ferme deflatie tot gevolg.

 

Voor staten met weinig of geen goud “op de plank” zal dit een groot probleem opleveren dat alleen kan worden opgelost middels hulp van de goudrijke staten. Een ‘changement de décor’ op het terrein van de internationale machtsverhoudingen tegen die tijd ligt dan in the cards’.

 

Onhoudbaar schouwspel op de COMEX

Dat een en ander niet meer over rozen gaat, wisten we al geruime tijd van het schouwspel op de COMEX. Het thans gapende prijsverschil tussen de futures (papiergoud) en fysiek goud oplopend tot $50 en meer per ounce vormt de grootste plaag in New York alsook op de London Bullion markt, waar het fysieke goud niet aan te slepen is. De clearing hiervan vindt plaats middels een electronic clearing engine dat Aurum heet, waarbij doorgaans 5 banken zijn betrokken: JP Morgan, HSBC, UBS, Scotia en ICBC Standard Bank, die tot dusver het prijsgat niet wisten te dichten.

 

Een nogal “hobbelig” oplopende goudprijs is het gevolg. Zilver vergt minder beslag en wordt bijgevolg beter in bedwang gehouden, hetgeen resulteert in een nog groter écart tussen de goud-  en zilverprijs. Gelet op de historische verhouding van 1 op 16 is die verhouding thans in rap tempo doorgeschoten naar 1 op 110 én nooit eerder gezien én tekent de spanningen!

Uit onderstaande chart blijkt op welke wijze het marktvertrouwen aan de hand van de reserves in  goud en in “papier” ter discussie staat. Zowel de goud opbouw als de Treasuries afbouw spelen vooral in China. Dit land heeft zonder meer de beste speelkaart in handen.

Bloomberg dorst nu met de uitspraak te komen dat ‘gold is real and markets are illusions’, een uitspraak die tot voor kort ‘not done’ was om de markten niet in verwarring te brengen.

 

In een artikel getiteld ‘COMEX Search & Seizure belichtte Craig Hemke van Sprott Money de ‘dark times’ voor de bullion banks. Hun fractionele reserve en afgeleide digitale prijsschema’s verkeren in acuut gevaar nu zowel de mijnbouwers als de refiners in shut down verkeren. Om een idee te hebben van de futures omvang nam Hemke voor wat betreft  2018 en 2019 reeds een hoogte waar van 14.000 metric ton aan de facto frauduleuze contracten in Londen. Met  290.000 contracten (u leest het goed!) in de eerste drie weken van maart liep “dit zaakje” regelrecht uit de hand.

 

De COMEX moest toegeven niet over het benodigde fysieke goud (in staven van 100 ounces) te beschikken en meldde dat er een nieuw settlement contract onderweg was met levering per 20 april (gisteren). We gaan dit zien! Als de aanvoer dan niet op gang komt dan verkeert deze beurs in een technische default als er om levering wordt gevraagd. Voor zilver zou de situatie er nog benauwder uitzien! Zie ook link hieronder:


https://www.sprottmoney.com/Blog/comex-search-seizure-craig-hemke-april-14-2020.html.

 

Het enige redmiddel zou zijn de margins sterk te verhogen maar dit versterkt evenmin het marktvertrouwen.

 

Bekend handelaar Andrew Maguire geeft in een speciaal exposé precies weer waar de fricties op de London Bullion Market Association (LBMA) plaats vinden en op welke wijze de instorting van het zgn. fractional-reserve gold banking systeem z’n beslag dreigt te vinden. Dit systeem was in de eerste plaats bedoeld ter bescherming van de Amerikaanse obligatiemarkt alsmede de hiermee samenhangende derivaten in handen van de too-big-to-fail banken. Nu de  LBMA niet langer een effectieve markt weet te onderhouden, verkeert dit instituut in de situatie haar geloofwaardigheid te verliezen. De goudprijs zou volgens Maguire als gevolg hiervan thans al boven $2.000 en zilver boven $50 moeten liggen. Bank of America heeft zojuist haar koersdoel voor de komende 18 maanden verhoogd naar $3.000.
 

Economische vooruitzichten

Nu er sprake is van een ongelimiteerde QE (vergroting van de geldhoeveelheid) met MMT (Modern Money Theory) ter ondersteuning is een evenwichtig prijsbeleid volkomen uit de boot gevallen en wordt de zgn. vrije markteconomie aan z’n droevig lot overgelaten. De prominente Philadelphia (Philly) Fed Manufactoring Index, gaf alvast een voorproefje van wat er in het verschiet ligt. Natuurlijk kan dit meevallen als de lockdown vóór de zomer zou worden opgeheven maar kan evenzo tegenvallen naarmate de corona gifangel (in mutatie) blijft voortwoekeren.

 

Deze index heeft er in 40 jaar niet zo beroerd voorgestaan. Het getal 50 geldt als mediaan in welk geval er geen sprake van groei is maar evenmin van een daling. Alles wat beneden 50 valt, staat voor afnemende groei. Gelet op alle voorgaande QE pogingen was de gemiddelde groei met 2% à 3% al tamelijk bescheiden en thans met corona all over the place is er weinig reden om je veel illusies te maken. Niettemin zal QE het enige vaatje zijn waaruit getapt zal blijven worden!

 

Weliswaar schijnt de Fed er in geslaagd te zijn vooralsnog de enorme dollar squeeze een halt te hebben toegeroepen en daarmee een acute kredietcrisis te hebben afgewend maar anderzijds is wel de kiem gelegd voor een monetaire crisis. De krappe dollarmarkt toont thans enige mate van ontspanning maar zal vereisen dat de Fed permanent bonds blijft opkopen. Bijgevolg zal de Fed balans opnieuw een ferme opwaartse beweging laten zien.

Europa

Het Europese werelddeel verkeert als gevolg van corona in een soortgelijke positie, waarbij  de Zuid-Europese landen voordien hun huishoudboekje al te buiten waren gegaan. De positie van die regio was eigenlijk al verzwakt vanaf de crisis in 2008, zodat de afspraken uit hoofde van Maastricht – maximale staatsschuld van 60% van het BBP en een begrotingstekort van maximaal 3% - niet konden worden nagekomen. Bijgevolg bleef de schuld oplopen en deed corona (kosten gezondheidszorg en wegvallend toerisme) er nog een forse schep bovenop.

 

Als er binnen de EU geen modus wordt aangereikt, springt China ongetwijfeld in dit gat. Willen we dat? Dit zou voor landen waaronder ons land met een groot handelsoverschot met deze regio en Brexit in de staart wel eens een flinke aderlating kunnen betekenen. Tevens zou dit van invloed kunnen zijn op de wisselkoers van de euro. De gevolgen van corona nog daar latend, zou de rekening op de langere duur aanzienlijk hoger uitvallen.

Olie

Het enige dat thans “meezit” is een “waardeloze” WTI olieprijs maar geeft anderzijds weer in welk tempo de vraag en dus de economie binnen een maand is ingezakt. Daar kan geen productiekrimp tegen op. De economische groei die tot dusver het kaartenhuis nog staande wist te houden is thans totaal uit zicht. Alleen een snel herstel zou voor de kortere termijn nog even voor rust kunnen zorgen!

 

Wordt vervolgd in “Andere Tijden”.  

 

Robert Broncel


Copyright, 21 april 2020

 
 

NB. deze column wordt ook verzonden aan DNB president Klaas Knot

 
 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2019 © Robert Broncel