Header


Homepage | De Markt | Portefeuille | Quotes| Archives | Aanmelden | Contact
 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ANDERE TIJDEN XXXXIX
(2 augustus 2021)

De directe aanwijzingen van een “foutief” monetair beleid werden pas wezenlijk zichtbaar middels de manipulaties van het edelmetaal, de immer verzwegen koopkrachtbarometer van de dollar c.s. alle muntsoorten. Een tweede signaal volgde op de lancering van de niet te manipuleren crypto’s, met Bitcoin voorop. Een eventueel passend antwoord daarop bleef tot dusver uit.

Echter, zojuist is de Bank of International Settlements (BIS), ook wel genoemd “de bank der centrale banken”, met een ‘klipp und klar’ antwoord gekomen via spreekbuis Augustin Carstens, belast met de dagelijkse leiding van dit nogal duister opererende instituut.

In zijn voordracht getiteld ‘Cross Border Payment: a Vision for the Future’ schetste hij de toekomst van de digitale munt. Zijn inleiding luidde : ‘we don’t know who’s using a $100 bill today and we don’t know who’s using a 1.000 peso bill today. The key difference with the CBDC (Central Bank Digital Currency) is the central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we have the technology to enforce that’.

Anders gezegd zou de centrale bank bij invoering van de CBDC direct inzicht verkrijgen in elke gepleegde transactie, waarmee het beetje resterende privacy voor bedrijf en consument verloren zal gaan. Voorts was al duidelijk dat hiermee veel fraude voorkomen zou kunnen worden. De papieren geldvorm zou/zal dan op enige termijn verdwijnen en tot een zgn. barbarous relic worden bestempeld, een “aanduiding” afkomstig van voormalig Fed president Alan Greenspan die eind jaren ’90 was bedoeld om niet alleen de ‘gold bugs’ een koude douche te bezorgen maar tevens om de centrale rol van de dollar te onderschrijven, die in feite al sinds de loskoppeling van het goud (1971) onder toenemende druk kwam te staan.

Carstens vergat er evenwel bij te zeggen dat een CBDC zonder intrinsieke rugdekking van goud (qua koopkracht) evenmin houdbaarheid heeft als de huidige papieren muntsoorten. Zodra dit onderwerp in de MSM meer aandacht zou krijgen, mag je verwachten dat er een vlucht naar edelmetaal op gang zal komen en wellicht ook in crypto’s. Of het bezit van edelmetaal c.q. crypto’s verboden zal worden, lijkt weinig zinvol daar daarmee het déficit van het huidige systeem openlijk zou worden toegegeven.

Hoofdtaak centrale bank
In weerwil van alle “fraaie” af- en uitspraken (Nixon in 1971) is er de facto nooit sterk gelet op het bewaken van de koopkracht als expliciete hoofdtaak van de centrale bank! Vandaar de voortdurend (met een korte onderbreking in de jaren ’30) aftakelende intrinsieke waarde die thans tot een fractie is teruggevallen. Sinds deze hoofdtaak in feite nooit serieus is genomen, zijn we thans getuige van niet meer weg te cijferen overlevings/steunpakketten als last resort, met alle bekende negatieve gevolgen van dien w.o. maatschappelijke tweedeling.

Het laatste zetje werd in gang gezet met het opkopen van diverse grote bankinstituten na de val van Lehman in september 2008. Teneinde het monetair systeem te redden en de economie weer op gang te brengen, werd daarop middels een “innovatief” QE programma gekozen voor een vrijwel permanente vergroting van de geldhoeveelheid, geparenteerd aan een 0-rentevoet beleid. Dit beleid bleek dermate verslavend dat het niet meer is terug te draaien op straffe van een onvermijdelijke economische implosie die z’n weerga niet kent. Dat wil uiteraard geen enkele centrale bankier op z’n geweten hebben.

Monetair meltdown scenario
Er is onderwijl dermate veel “vals geld” in omloop gebracht dat het de vraag is of bij het onmiddellijk stoppen van deze geldlawine het échec van (hyper)inflatie nog te voorkomen is. De Fed balans is sinds de financiële crisis in 2008/09 met ruim een factor vier gezwollen en nog eens met een factor twee sinds de uitbraak van de Covid pandemie in maart vorig jaar. De teller staat thans op bijna $9 biljoen (12 nullen) . Het betreft nooit eerder vertoonde uitslagen, waarvoor geen intelligente exit strategie nog valt te bedenken! Ja, doorschuiven naar volgende generaties maar dat betreft uiteraard een evenmin aanlokkelijk vooruitzicht.

De groei van het Amerikaanse BBP sinds de crisis bedroeg samengesteld nog geen 100%, implicerend dat de kans levensgroot is dat veel te veel geld op zoek gaat naar veel te weinig producten en diensten met als enig resultaat “een open route” naar een onstuitbaar oplopende inflatie met het (niet unieke!) hyperscenario aan het eind van de rit.

Vanuit deze positie was het uitermate interessant te vernemen wat de uitkomst zou zijn van de zojuist gehouden FOMC (Federal Open Market Committee) bijeenkomst, een overstating aanduiding voor het 12-tallige Fedbestuur.

Hoewel alle signalen intussen op “purperrood” staan , deed het voltallige Fed bestuur bij monde van Fed voorzitter Powell het voorkomen ‘that progress had been made towards goals laid out to temper’ ofwel een eerste aanzet gegeven zou kunnen worden tot de afbouw van de huidige steunmaatregelen. Deze motivatie werd ontleend aan: ‘the sectors most adversely affected by the pandemic have shown improvement but have not fully recovered’.

Bij een economie die in het 2e kwartaal onder een maximum aan steun met slechts 1,6% is aangetrokken, is dat een meer dan een bedroevende uitslag en duidt op een doodlopend pad! Ongeacht welke nadere toelichting tijdens het jaarlijkse Jackson Hole “Festival” van centrale bankiers in augustus a.s. wordt toegevoegd, zal dit niet meer opleveren dan hooguit een zgn. wishful thinking uitspraak, terwijl er op dit moment sprake is van een 6% inflatie!

De thans bespeurde prijsstijgingen laten de burger vooralsnog onberoerd daar hij nog in het stadium van koopkracht illusie verkeert, vergelijkbaar met het doorspelen van de muziek op de Titanic. Het is al weer 100 jaar geleden toen het Duitse Rijk monetair en daarmee economisch ter ziele ging. De gevolgen daarvan zijn bekend. De implosie van de Sovjet-Unie 30 jaar geleden werd in feite al direct naar de vergetelheid verwezen. De recente “ver van ons bed shows” in o.m. Argentinië, Zimbabwe, Venezuela en Libanon werden en worden slechts voor kennisgeving meegenomen.

Goud buffer
Landen als China (grootste goudproducent ter wereld) en Rusland (derde grootste producent) vormen daarentegen een lichtend voorbeeld wat hun primaire doelstelling aangaat. Vooral sinds de val van Lehman wordt jaar op jaar ingezet op vergroting van de voorraad goud, waartegen op goed moment op de dollar kan worden afgeschreven. Geen van beide landen is scheutig met het verstrekken van nadere gegevens inzake hun reserves. De reële cijfers liggen aanzienlijk hoger dan de officieel gepubliceerde cijfers die nog minder betrouwbaar blijken dan het Amerikaanse audit cijfer van ruim 8.100 ton uit 1953.

De getaxeerde reserves van China en Rusland liggen in de orde van grootte van ca. 25.000 en ca. 6.000 ton die verder voortdurend worden aangevuld. Afgezien van de koopkrachtbuffer kunnen deze goudvoorraden tevens dienen om straks de rol van de dollar als reservemunt en strategisch drukmiddel “op te rollen”. Voor de V.S. zou dat grote gevolgen hebben, want daarmee zou een einde komen aan de suprematie in de wereld. Volstrekt onbekend is evenwel hoe groot de Amerikaanse reserve sinds de laatste audit van midden jaren ’50 is. Wel weten we dat er vóór de loskoppeling in 1971 ten tijde van de Vietnam oorlog in de jaren ’60 grote hoeveelheden dollars tegen goud werden ingewisseld, uit hoofde van de destijds bestaande Bretton Woods overeenkomst. Terwijl er sinds de val van Lehman zonder enige toelichting talrijke swaps zijn uitgevoerd.

Of de Chinese en Russische “doelstelling” als optie in Washington is doorgedrongen, is een open vraag en evenzo op welke wijze de V.S. hierop is voorbereid. In elk geval is hierover tot dusver nooit iets naar buiten gebracht. Getuige de “losse uitspraak” van de Fed dat de huidig oplopende inflatie slechts ‘transitory’ (van tijdelijke aard) is, wordt althans naar buiten geen blijk van de ernst van de situatie gegeven.

Andere essentiële punten van aandacht
Voorts dringt zich een groeiende behoefte op om tot een versnelde energietransitie te komen voortvloeiend uit de steeds nadrukkelijker symptomen van klimaatverandering. Na de wateroverlast op meerdere plaatsen verspreid over onze planeet alsmede de enorme bosbranden in Australië, Brazilië (aangestoken), de Amerikaanse en Canadese Westkust, Turkije en thans op de Balkan blijkt nu ook de indrukwekkende Siberische taiga met de gigantisch hoge naaldbomen (de grootste “long” van onze planeet!) aan de beurt te zijn. Volgens rapportage aldaar zou inmiddels meer dan 2½ miljoen ha zijn afgebrand, duidend op een zeer grote ramp met veel methaan uitstoot!

Meteorologen maken zich zorgen over de nieuwe weerpatronen die via de aanmerkelijk “verticaler” bewegende jetstream uitwaaieren als gevolg waarvan de weersextremen zowel in hoge als in lage luchtdrukgebieden zichtbaar en voelbaar beginnen toe te nemen. De gevolgen hiervan resoneren ook op de wereldvoedselproductie en de prijzen. Hiervoor waarschuwt o.m. de UN’s Food and Agriculture Organization (FAO) die de voedsel prijsindex al fors heeft zien stijgen. Weliswaar werd de laatste maanden gelukkig weer een daling geconstateerd maar of die houdbaar is, zal in hoge mate afhangen van de verdere weersontwikkelingen. Hogere voedselprijzen staan aan de wieg van sociale onrust, met nadruk op de Derde Wereld.

De vraag dringt zich dan op of het huidige proces van energietransitie nog in staat zal zijn dit “minder aantrekkelijke klimatologisch tij nog tijdig te keren. In dat kader zou een oproep aan de centrale banken op z’n plaats zijn om hun “vals” gemunt geld met name in te zetten op de energietransitie. ECB president Christine Lagarde heeft hierop vorig jaar al gehint.

Op 21 juli j.l. maakte de ECB bekend door te gaan op het pad van de negatieve rente en de opkoop van obligaties teneinde de eurozone uit het patroon van een trage economie te bewegen, waarbij “een bescheiden overshoot aan inflatie voor lief zou worden genomen. Het zou zeer wenselijk om te zien naar zaken die een veel dringender aandacht vergen.

Rol edelmetaal
Voorts zou gezien de verkwanseling van de koopkracht “de bijprint van gratis geld” ook ingezet dienen te worden tegen het dodelijke gif van een (hyper) inflatie, waarvan het scenario inmiddels volledig open ligt. Vanuit alle tijden is gebleken dat het edelmetaal de beste polis tegen koopkrachtverlies biedt. Gezien de bovenhangende prangende vragen zou dan veel te zeggen zijn voor een voortzetting van de manipulaties op de COMEX, waarbij zowel goud als zilver binnen een bepaalde ‘trading range’ zouden kunnen blijven vigeren. Hoe efficiënt deze manipulaties nog aldoor worden uitgevoerd, moge blijken uit het onderstaande bericht van Sprott vorige week.

Opvallend was dat ook Credit Suisse, één der bullion banks, er onlangs (nog niet te laat) op hintte dat ‘the time has come to buy gold and gold stocks as a risk off diversifier’. In “dit rijtje” past ook de opmerking van David Stockman, voormalig budget director onder president Reagan, die er op wees ‘that a reset means a crash of epic proportions’.

Centrale banken worden hiermee vooralsnog in staat gesteld om een deel van hun valutareserves tegen een absolute bodemprijs (afgezet tegen de huidige schuldcreatie) in goud om te zetten. Dat voorrecht hebben de burgers in principe ook maar waarvan echter een groot deel gezien gebrek aan reserves niet of onvoldoende gebruik kan maken. Ook op deze wijze zouden de centrale banken hun failliete beleid nog tot nader order “ten nutte” kunnen maken!

Robert Broncel

Copyright, 2 augustus 2021

NB. deze column wordt ook verzonden aan DNB president Klaas Knot alsmede aan ECB president Christine Lagarde.
 

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2019 © Robert Broncel