Header


Homepage | De Markt | Portefeuille | Quotes| Archives | Aanmelden | Contact
 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ANDERE TIJDEN XXXXV
(27 april 2021)

Met de niet aflatende, nooit eerder vertoonde gigantische improductieve kapitaalinjecties door de centrale banken vóór en vooral tijdens corona is het monetaire systeem in een volledig onomkeerbare vrije val beland. Het enige “voordeel van deze actie” is dat daarmee vooralsnog uitstel van executie is verkregen van een ongekend zware economische crisis, juist als gevolg van de onmogelijk beheersbare schuldgroei en hoogte.

Het “rode licht” schuilt uiteraard in de U.S. dollar als drager van het mondiale monetaire systeem. Zodra deze munt ter discussie komt te staan, wordt de val van het systeem ingeleid. Vandaar “de noodzaak” om de koopkrachtpariteit van goud zo min mogelijk te laten stijgen.

= Sinds de oprichting in 1913 is de Fed er allerminst in geslaagd haar primaire doelstelling van koopkrachtpariteit na te komen. De goud gerelateerde koopkracht van de dollar is sinds die tijd tot nagenoeg het nulpunt gedaald, terwijl de goudprijs al met al met niet meer dan een “miezerige” 5.000% mocht stijgen. Zonder de voortdurend neerwaarts gerichte manipulaties op de COMEX futures beurs - grootste (n.b. juridisch ingedekte) fraude aller tijden - zou goud afgezet tegen de money supply met minstens het tienvoudige moeten zijn gestegen! De quote van Thomas Jefferson, derde president van de V.S., spreekt boekdelen:

*the central bank is an institution of the most deadly hostility against the principles and form of our Constitution and deprives the people of their property until their children wake up homeless in a country their fathers conquered’.

Double whammy
In termen van koopkrachtpariteit en stabiliteit is er geen enkele muntsoort noch kapitaalgoed ooit in staat geweest zulks te benaderen. In feite werd de koopkracht doelstelling destijds overboord gekieperd om tegemoet te komen aan welvaartsaspiraties, oorlogshandelingen dan wel wapenwedlopen. Wat werd hiermee bereikt? Een ongeëvenaarde economische groei gepaard met een navenante aantasting van onze habitat die meer dan ooit om herstel vraagt en vereist, willen we ons nageslacht ook een kans van leven kunnen blijven bieden. Hiermee zijn we in een soort ‘double whammy’ beland: dringende opschoning van het monetaire systeem alsmede van het klimaatsysteem. Een en ander zal voor nu en in de toekomst binnen de geïndustrialiseerde wereld een uiterste krachtsinspanning vergen teneinde tot een blijvend aanvaardbaar gezond en duurzaam leefmilieu te komen. Binnen dat proces zullen we internationaal een reculer pour mieux sauter moeten zien te bereiken, waartoe onderlinge geschillen tussen staten zullen moeten wijken.

Ongekende schuldgroei
Voor nu staan we niet alleen voor grote uitdagingen maar zullen we tegelijkertijd moeten worstelen met de dreigende gevaren voortvloeiend uit de torenhoge schulden zoals inflatie, mogelijk stagflatie en koopkrachtverlies. Als de Federal Reserve zich straks bij een verdere prijsstijging gewonnen moet geven door niet de rente te kunnen optrekken vanwege een directe beursval, rest het enige “wapen” dat nog in stelling kan worden gebracht: de eerder genoemde yield curve control (YCC) die evenmin zonder risico is. Immers, dat zet de kraan verder open voor nog meer schuldgroei, waarmee de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van dit fiatsysteem nog meer onder druk komt te staan (CATO Institute in Washington).

David Stockman, voormalig budgetdirecteur onder president Reagan, beschouwt de Fed intussen als een ‘completely rogue institute’, zeg maar een “volledig verrot instituut”. Verder spreekt hij van een niet mis te verstane zombie economy die op z’n laatste benen loopt. Ook wees hij op de grootste crediteuren van de V.S. als China en Japan die de laatste jaren zo onopvallend mogelijk bezig zijn hun bezit aan Amerikaans staatspapier (flink) af te bouwen. Hij werd daarbij door het Congres nog extra “bediend” met de laatste lockdown bailouts ten totale van ruim $6 biljoen of ruim 7,5 maal het $800 miljard lager uitkomende BBP, vertaald in bijna $50.000 per gezin! Tegelijkertijd spoot de Fedbalans het afgelopen jaar omhoog van $4,2 biljoen naar $7,6 biljoen. Een land als Venezuela kan daaraan nog een voorbeeld nemen.

Toenemend wantrouwen in de dollar
Let wel, ook deze bedragen dienen te worden gefinancierd middels nieuwe staatsleningen. Niet lang geleden daalde de buitenlandse interesse voor nieuw Amerikaans schuldpapier van 64% naar 38%. Een weinig verheffende vertrouwensgraadmeter! Daarbij in acht nemend dat de Fed na 2008 thans bij gebrek aan “ammunitie” niet opnieuw in staat zal zijn een tweede bailout uit te voeren. Alleen het IMF zou theoretisch nog uitkomst kunnen bieden maar je moet er welhaast van uitgaan dat de animo daar niet bijster groot zal zijn. Mocht dit instituut eventueel eisen dat de V.S. in dat geval de reservestatus van de dollar zal opgeven, zou dat mutatis mutandus direct een flink ingedeukte dollar opleveren. Bovendien zou het einde van de reservestatus tevens tot het einde van de V.S. als super power leiden, dus geen optie.

Voor de goede orde gaat een afnemend vertrouwen in de dollar niet alleen deze munt maar alle munten, dus het gehele systeem aan. Dat zou dan tot de inleiding van een tsunami met wereldwijd economische schokgolven voeren. De beleidsmakers weten dit en uit angst voor deze abominabel economische ‘outlook’, blijft men in arren moede vasthouden aan het intussen ingesleten adagium by just keep on kicking this bloody can down the road.

Op de wereldeconomie rust intussen een totale mondiale schuld ad $284 biljoen vertaald in 355% van het mondiale BBP ad ca. $80 biljoen and counting. Een niet al te “voordelige” uitkomst. De tijdbom van het derivaten’bedrijf’ met een brutowaarde van een bizarre $15,5 quadrillion of een miljoen miljard dollar (opgave Institute of International Finance in Washington), is hierin niet meegenomen. Het gaat in principe om vier schuldcategorieën. Zie staatje hieronder.

Buiten de opstuwing van de beurs en de vastgoedmarkt pikt ook de Amerikaanse import meer dan een graantje mee, hetgeen interessant is voor naar de V.S. exporterende landen. Zo gold voor China een exportopbrengst van $30,3 miljard over de maand februari j.l. en dat gold een korte maand. Het Amerikaanse handelstekort dat al sinds begin jaren ’90 negatief is, staat thans op een all time low met een gemiddeld maandcijfer van min $78 miljard.

Dit betreft geen status quo positie maar steeds verder oplopende cijfers zonder enig cijferslot!

Als het in dit opzicht om “gezond” geld met een aan goud verankerde gezonde koopkracht zou gaan dan zou dit volume substantieel geringer van omvang zijn geweest. Immers, het zou dan om een verankerde geldsoort gaan met een dienovereenkomstig handelsvolume. Het gaat evenwel puur om fake fiat geld met een ongekend lage rente van nul procent, waarvan het negatieve Amerikaanse handelscijfer in feite “een bijproduct” is.

De Federal Reserve creëert geld from thin air middels de uitgifte van Treasurys en leent dit weer als doorgeefluik terug aan het ministerie van Financiën – vestzak broekzak. Tegelijkertijd verruimen de commerciële banken hun kredieten via het zgn. fractionele reserve banksysteem. Middels de praktisch “gratis” rente vindt er nauwelijks additionele kredietschuldgroei plaats. Maar ook een dergelijke “oplossing vraagt uiteraard om een gezonder en stabieler draagvlak daar centrale banken een dergelijke handelwijze zonder een noemenswaardige “tegenprestatie” niet ad libitum kunnen blijven faciliteren.

Surplus handelsstaten als China en Japan stallen de verkregen dollars tot dusver deels nog in Amerikaans schatkistpapier, waarmee de ongedekte schuldgroei impliciet in stand wordt gehouden. Voorts vinden er ook onderlinge valuta depreciatie of devaluaties plaats, uiteraard in fake valuta om er handelsvoordelen mee te verkrijgen. Een handelstekort (doelend op het Amerikaanse) is bijgevolg een bijverschijnsel van fake money zonder hetwelk een dergelijk tekort nooit de huidige omvang zou kunnen krijgen. Kortom, een stabiele munt zorgt voor een stabiele groei en inherent hieraan tevens voor een gezond monetair en ook ecologisch klimaat, waarbij aangetekend dat de schade van de catastrofale klimaatrampen tot dusver nergens zijn en worden meegewogen in het BBP cijfer. Sterker, het herstel en/of de wederopbouw wordt doorgaans zelfs geplust in het BBP cijfer meegenomen. Ook dit onderdeel blijft doorgaans onvermeld op de financiële pagina’s van de media die er toe doen!

Schuivende panelen
De huidige gang van zaken zal China niet aanmoedigen om een militaire confrontatie met de V.S. te zoeken maar juist om geduldig af te wachten totdat de V.S. onder de schuldenlast zal bezwijken. Daarna zou zich bijna onvermijdelijk een ‘range’ van economische en politieke verschuivingen kunnen voltrekken, waarbij het economisch en geopolitiek epicentrum van West naar Oost verhuist. De thans in aanleg zijnde Zijde Route zou in dat geval wel eens de life line voor Europa kunnen worden. Met zijn recent uitgesproken “bescheiden” visie zou “grote roerganger” Xi deze gedachte vóór wensen te zijn: "China will never seek hegemony, expansion, or a sphere of influence no matter how strong it may grow."

Niettemin is bovenstaande schets een denkbaar en stellig niet onrealistisch scenario. Een vorm van staatskapitalisme zoals China die thans kent en bezig is verder uit te bouwen, zou dan tevens het nieuwe “lonkend perspectief” voor Europa kunnen worden. Bij een reset zullen de edelmetaal producerende en bezittende naties met China voorop “op het monetaire pluche” plaats nemen.

Ondanks een groot tekort op de handelsbalans wenst India als derde belangrijkste speler in de regio niet achter te blijven en kocht volgens de centrale bank in Delhi in 2020/21 voor ruim 650 ton goud in of iets meer dan de totale Nederlandse reserve van 613 ton.

Wat doet de V.S.? Aan de hand van de gigantisch gezwollen Fed balans zou je moeten veronderstellen dat er kennelijk voldoende goud ligt opgeslagen om de gevolgen van een reset te kunnen opvangen. De cruciale vraag is dan of een dergelijke veronderstelling juist blijkt te zijn na de laatste audit in de jaren ’50 met daarop volgend de “uitverkoop” i.v.m. de Vietnam oorlog vóór de ontkoppeling in 1971 en de talrijke gold swaps in de jaren volgend op de crisis van 2008/9. Met een te lage goudreserve dreigt de V.S. meer dan “nat” te gaan en volgen er over night automatisch Andere Tijden!

Robert Broncel Copyright, 27 april 2021


PS. deze column wordt ook verzonden aan DNB president Klaas Knot alsmede aan ECB president Christine Lagarde.
 

 

 

<< vorige

volgende >>

 

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2019 © Robert Broncel