Header

 

PROMINENT PRIVATE EQUITY FONDS MET EEN BIJZONDER
OPERATIONEEL PROFIEL EN DITO RESULTATEN

Na nagenoeg 4 jaar heb ik voor mijn relaties ruime ervaring kunnen opdoen met een onafhankelijke participatie-maatschappij die qua operationeel profiel in feite z’n weerga niet heeft. Voorts met een continuïteit, opbrengst-schaal en perspectieven die meer dan de helft van de investeerders (ruim 500) heeft doen besluiten hun investering (met winst) opnieuw in te zetten.

Investeerders wordt thans de mogelijkheid geboden te participeren in een absoluut uniek en grootschalig (internationaal) duurzaamheidsproject, dat door het Internationaal Energie Agentschap (IEA) werd aangemerkt als onovertroffen en meest efficiënt. Het hierbij centraal staande productiebedrijf (in eigendom) werd met name genoemd als toonaangevend op dit terrein (informatie beschikbaar).

 

Men kan in dit project participeren in de vorm van een ‘bond’ (obligatie) met een realistische rente (passieve participatie) die op enige tijd converteerbaar is in een directe participatie met recht op winstdeling, met een beoogd rendement van 15% ’s jaars (actieve participatie). Optie tot conversie is aan de investeerder. De participaties zijn onderhands verhandelbaar.

 

Deze “trapsgewijze” procedure heeft te maken met het bestuurlijke uitgangspunt dat het financiële startrisico bij elk project altijd voor rekening van de onderneming komt en niet van de investeerder. Dat is niet alleen een vertrouwenwekkend gegeven naar de investeerders toe maar eenmaal “op kruishoogte vliegend” behoudt het bestuur zich de optie voor tot het aanhouden van een aanmerkelijk (meerderheids)belang voor de volle looptijd van het project/onderneming. Het bestuur wordt aldus niet gehonoreerd middels fees maar naar en na de gegenereerde opbrengsten van een project. Je zou als het ware kunnen spreken van een joint venture van het bestuur met de investeerder/participant. Een ander aspect hierbij is dat de waarde en prijsbepaling van de participaties altijd transparant wordt verricht door gerenommeerde onafhankelijke audit partijen.

 

In feite biedt deze aantrekkelijke werkwijze meer motivatie tot investeren dan in een aandeel van een beurs-genoteerd bedrijf, waarbij het passief afwachten is wat het resultaat zal worden. Bovendien is men niet afhankelijk van het beurssentiment dat somtijds leidt tot beeldvertekening.

 

Private Equity heeft in de loop der jaren hier en daar ook reputatieschade opgelopen, waarbij “de uitverkoop” van V&D als gevolg van een ‘kick and rush’ opzet nog het meest in het geheugen ligt. Daarvan kan binnen deze opzet nooit sprake zijn daar is gekozen voor een verdienmodel waarbij de gedane investeringen voor eigen rekening en risico komen en ergo  daarmee ook de opbrengsten. Na een grondige due diligence van elk potentieel project (dikwijls in samenhang met andere grote marktpartijen) zal te allen tijde vanuit het oogpunt van meerwaarde creatie uit onderwaardering, duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden geopereerd. Dit zijn zwaarwegende factoren die altijd als leidraad fungeren.


Verder wordt door de participant niet geïnvesteerd in de ‘combine’ van projecten maar in een enkel project. Daarmee ontstaat affiniteit en ook een bepaalde betrokkenheid, blijkens  de tussentijdse verslagpresentaties waarbij er altijd sprake van “voorkennis” is.

  

Bovendien bestaat te allen tijde de mogelijkheid tot vragen stellen, terwijl men tevens kan kennismaken met andere investeerders en/of partners van het bedrijf. De ervaring leert dat dergelijke bijeenkomsten buitengewoon worden gewaardeerd. (Voor)kennis en vertrouwen vormen immers de basis en bestendiging van elk investeringsbesluit.

 

Wellicht goed om nog even kort de werkwijze van Private Equity (PE) in het algemeen te belichten. Middels het nemen van een belang verschaft PE kapitaal aan een doorgaans niet-beursgenoteerd bedrijf of onderneming met het oog op waardecreatie zoals dat ook bij een beursgenoteerd bedrijf het geval behoort te zijn. In tegenstelling tot de passieve rol van banken als kapitaalverschaffer gaat het bij PE om het actief toevoegen van reële waarde – geen ‘buy and hold’ maar ‘buy and build’. Daarbij kan de financiering zowel van individuele alsook van professionele investeerders afkomstig zijn.

 

Op grond van mijn ervaringen en die van mijn relaties is een profiel samengesteld (zie beneden) dat ter goedkeuring is voorgelegd aan het bestuur. Dit is gedaan om nieuwe investeerders het nodige onderzoek- en beoordelingswerk te besparen alsmede om dit te toetsen aan de hand van eventuele zelf eerder opgedane praktijkervaringen.

 

Gezien de discrete manier waarop de onderhavige participatiemaatschappij opereert, ben ik niet gehouden naam en toenaam op voorhand vrij te geven maar pas nadat interesse is getoond om nader kennis te maken. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek komen alle facetten w.o. opzet, werkwijze, uitvoering, expertise, resultaten met alle benodigde toelichting aan de orde.

 

Om te kunnen deelnemen is een minimale deelnamesom  van 100.000 euro vereist (poelvorming toegestaan).Daarmee vervalt de prospectusplicht (AFM) maar anderzijds worden de richtlijnen van dit instituut nauwlettend opgevolgd. Bovendien vindt er altijd uitvoerige (schriftelijke) voorlichting plaats. Voor zover mij bekend is heeft zich nog nooit een incident of geschil voorgedaan.

 

Gezien de looptijd, opbrengsten en buitengewoon gunstige risico/opbrengstverhouding van dit project kan serieus (langjarige) pensioenvorming worden overwogen.

 

Zie verder onderstaand profiel.

 

PRIVATE EQUITY 2.0

 

< zeer hoog gekwalificeerd management

 

< langjarig bovengemiddeld track record

 

< investeren met degelijke dekking in hoogwaardige projecten

  < investeren op basis van controlerend belang

 

< preventief risicomanagement

 

< bescherming van het intellectuele eigendom (patenten)

 

< grote mate van transparantie

 

< zeer korte communicatielijnen

 

< regelmatige rapportages

 

< meer dan de helft van de investeerders herinvesteert de opbrengsten


EN VOORTS VERDER TOEGESPITST:
 

1)
 
het centrale thema van een investering is te allen tijde gericht op onderwaardering en waardecreatie in niet ter beurze genoteerde bedrijven
2) de investeerder/deelnemer is gevrijwaard van allerhande beurssentimenten en turbulenties
3)
 
de investeerder/deelnemer voelt zich gesterkt door de wetenschap dat door het bestuur bij aanvang van een nieuw project altijd een controlerend belang wordt genomen
4) de investeerder geniet altijd een financiële preferentie
5) op elk deelterrein is sprake van een hoge mate van in-house als ook externe expertise
6) eenmalige emissiekosten en geen andere fees
7)
 
vragenstellen en kennismaking met andere (eerdere) investeringspartijen altijd mogelijk na een presentatie
8) directe persoonlijke betrokkenheid van bestuurszijde

Voor nadere informatie dan wel concreet advies inzake het geselecteerde PE instituut gelieve contact op te nemen met
info@robertbroncel.com.
 
 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2017 © Robert Broncel