Header


Homepage | De Markt | Portefeuille | Quotes| Archives | Aanmelden | Contact
 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ANDERE TIJDEN XXXVII
(30 september 2020)

Met de jongste Fed ‘edicten’ dreigt het onwaarschijnlijke in de vorm van een “gouden” toekomst steeds waarschijnlijker te worden. Niet alleen dat het geld nu geheel gratis is maar het blijft gratis tot (minstens) 2024, wat er ook gebeurt! (Jerome Powell, Fed president).  De overheid waar ook ter wereld die steeds meer coronagaten moet dichten, zal opnieuw flink moeten bijlenen met als “toegift” een beetje gratis negatieve rente. Sprookje?

 

Met dit "goudgerande” vooruitzicht ligt de weg naar het financiële paradijs in extenso open. De recente ingrepen van de bullion banks met hulp van een stijgende dollar zullen dit vooruitzicht niet meer blijvend kunnen verstoren. Alleen, hoe langer dit uitstel van executie zich voortsleept des te sterker “dit drama” zich zal ontvouwen! Vanuit het verleden wisten we al dat “deze marsroute” nu eenmaal altijd gedoemd is te mislukken! De periode van uitsluitend marktverstorende  manipulaties zal te boek komen te staan als de eerste mondiale “monetaire staatsroof” ooit, met schier onvoorstelbare gevolgen voor met name de minst draagkrachtigen. Het vermaledijde Covid fenomeen vormt daarbij een factor van substantiële acceleratie.

 

Stijging dollar

De kans op verbetering van de economie alsmede een daling van de oplopende budgettaire tekorten intussen al oplopend tot 15% van het BBP (V.S.) is ver te zoeken. Vanwaar dan de stijging van de dollar? Deze was het gevolg van een nieuwe vlucht in volstrekt waardeloos Amerikaans staatspapier in samenhang met de nog altijd geringe koopkrachtperceptie ervan. Toegegeven: staatspapier is gemakkelijker verhandelbaar dan edelmetaal maar daarmee is dan ook wel alles gezegd.

Met een vraagteken achter Trump’s positie alsmede de vraag of hij de uitslag van de a.s. verkiezingen (bij een gering negatief resultaat) voetstoots zal accepteren, is de verwachting dat de onrust op de financiële markten voorlopig aanhoudt.

 

Daling edelmetaal

In deze context is de goudprijs ondanks de toenemende onrust opvallend genoeg juist gedaald. Met ruim 400 ton goud tussen maart en juli ingevlogen vanuit Zürich beschikten da boyz weer over meer armslag. Het is nu de vraag of het vrij weinig verhandelde oktober contract (goud) op de COMEX straks enige tastbare verduidelijking zal kunnen geven over de vraag of er opnieuw goud ter beschikking is gekomen. In augustus droogde dit aanbod op.

Niettemin is de rol van de centrale banken goeddeels uitgespeeld, anders dan “papier” spuien en ongetwijfeld nieuwe bailout operaties uitvoeren, mochten deze opnieuw spelen. Dit duidt op niets anders dan op het alternatief van een verder toenemende “socialisatie” uitmondend in een verrassend totalitair perspectief. Een model waarvan we bij de beëindiging van de Koude Oorlog en tegelijkertijd de implosie van de Sovjet-Unie 30 jaar geleden meenden een definitief afscheid te hebben genomen. Degenen die destijds een dergelijk perspectief  voor het hedendaagse kapitalistische model hadden geschilderd, zouden  nogmaals ongetwijfeld naar de mad house zijn verwezen.

 

Niettemin faciliteerde de Fed alleen dit jaar al een slordige $5,2 biljoen aan steunfondsen nodig om de Amerikaanse economie een steuntje in de rug te geven vanwege de corona impact. Voorts werd er nog op 16 september j.l. een operatie uitgevoerd van een half biljoen bestemd voor ‘overnight’ leningen aan de repomarkt. Een dag later ging er nog eens een biljoen richting de opkoop van bedrijfsleningen en twee dagen later werd gemeld dat er een lending facility beschikbaar werd gesteld om de zgn. ingevroren geldmarktfondsen “te ontdooien”. Toe maar!

 

Frappant is nog altijd dat Lenin 100 jaar geleden avant la lettre al uitriep dat het kapitalisme aan debauching the currency  ten onder zou gaan! Een oorlog hiertegen zou bijgevolg niet gevoerd behoeven te worden, hetgeen kompaan Trotzky  met “een ander” standpunt het land deed ontvluchten en later in Mexico door de Gepoe (geheime dienst –‘s lands wijs, ’s lands eer) – werd omgelegd. Lenin kon toen niet bevroeden dat ‘zijn’ Sovjet-Unie al binnen 70 jaar om dezelfde reden het loodje zou leggen. Die oorzaak moest het in de internationale pers afleggen tegen de scheefgegroeide machtsverhouding tussen de V.S. en de Sovjet-Unie.

 

Intussen is het begrotingstekort in de V.S. voor dit boekjaar opnieuw fors opgelopen met een gat van ruim $3 biljoen, gegeven de inkomsten ad $3,048 biljoen versus uitgaven van $6,054 biljoen. Ergo de uitgaven bleken in het afgelopen budgettaire jaar tweemaal hoger te zijn dan wat er binnenkwam. De specificatie staat hieronder weergegeven.

Perverse cijfers die zelfs tot voor kort never ever denkbaar waren. Thans kraait er (nog) geen haan naar. De rechte rode streep naar boven op onderstaande chart vormt de weergave hiervan.  De stichters van de United States of America zouden bij het aanzien van dergelijke uitkomsten zich blijvend in hun graf omdraaien.

De twin deficits wijzen op de publieke schuldontwikkeling opgeteld bij die van de centrale overheid in relatie tot het BBP.

 

Bijgevolg valt er voor het edelmetaal nog een lange weg omhoog af te leggen. Voor zilver zit er zelfs gezien de sterk opgedreven ratio met goud van ruim 80 nog aanzienlijk meer in het vat. Bij een relatie van de helft zou de prijs al met een factor twee stijgen. Er is da boyz evenwel alles aangelegen om dat perspectief  “nog even” af te wenden. Gezien de geringere marktomvang is dat gemakkelijker te verwezenlijken dan een stijging van de goudprijs in te dammen. Middels trucages inclusief hard gemaakt bedrog, waarvoor recent nog een penalty van een miljard bij JP Morgan op de mat rolde, blijft deze bank een hoofdrol op “dit thema” vervullen.

Uiterst belabberde positie centrale banken

Tot een jaar geleden was de Fed nog in staat om de droom van ‘extend and pretend’  enigszins levend te houden. Na de implosie van de repomarkten 12 maanden geleden hebben de banken in een permanente staat van reanimatie verkeerd die in vakkringen nog steeds wordt aangeduid als het voorportaal van de toekomstige implosie van het gehele monetaire systeem. De hieronder geschetste beweging kan nog slechts één kant uit! Dit “plaatje” betreft de vier grootste centrale banken ter wereld maar de kleinere doen er nauwelijks of niet voor onder.

Monetaire en/of fiscale stimulatie (Keynes en later Friedman) hebben in de afgelopen jaren genoegzaam aangetoond geen deuk meer in een pakje boter te kunnen schoppen, terwijl deze  tredmolen evenmin nog tot stilstand is te brengen. 

 

Het mondiale BBP is intussen al meer dan twee en een half maal beleend en dat betreft allesbehalve een status quo situatie. De gevolgen laten zich raden! Een voorproefje hiervan kennen we nog van de ondergang van het derde Duitse Rijk waarop Hitler boven kwam drijven.

Als gevolg van de herstelbetalingen opgelegd na WO I schrompelde de Duitse economie ineen met nogal “armoedige” gevolgen. Tenzij thans de corona lockdown wereldwijd in de ban wordt gedaan en er op korte termijn een puik vaccin bliksemsnel kan worden uitgerold, ontstaat er wellicht nog een beetje ademruimte maar ook niet meer dan dat. De financieel/ economische toekomst kon zich nog nooit zo onafwendbaar aandienen. Het laatste eindje hangt dan nog aan een vergelijking met het Japan scenario. Dit land laat al sinds de beurscrash in 1989 een zelfde economisch standstill beeld zien als gevolg van permanente monetaire financiering, waarbij de staatsschuld inmiddels is opgelopen tot bijna 240% van het BBP ofwel de hoogste ter wereld.

 

Geen vuiltje aan de lucht? Jawel maar de Japanse munt is geen wereldvaluta, de staatsschuld is nagenoeg geheel in Japanse handen en er moet ergens nog een beste berg (Chinees) goud liggen! Over dit laatste wordt in alle talen gezwegen. In dat kader vormt dit land onvoldoende directe leidraad tot Andere Tijden.

 

Robert Broncel


Copyright, 30 september 2020

 
 

PS. deze column wordt ook verzonden aan DNB president Klaas Knot.        

 
 

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2019 © Robert Broncel