Header

 
Noot: Nog nooit heb ik in mijn columns noch op mijn website mijn visie hoeven bij te stellen. Deze visie dateert van ver vóór Lehmans crash in 2008. Ondanks de relatieve “stilte” op de financiële markten dient men zich niet te laten verrassen en te zorgen optimaal ingedekt te zijn tegen een substantiële koopkrachtdaling als gevolg van decennia lang monetair wanbeheer. Langer (af)wachten wordt straks meer inleveren!


Als langjarig onafhankelijk analist, doorgewinterd kenner van de financiële markten en alom bekend van zijn vele columns vanaf begin deze eeuw voorspelde Robert Broncel reeds in 2001 een aanzienlijk hogere goudprijs vanwege oplopende overheidstekorten, een sterk verruimende geldmarkt in de V.S. alsmede een onvoldoende levenskrachtige euro.

Intussen heeft een en ander ruimschoots z’n beslag gekregen in de vorm van torenhoge schulden, in de orde van een monsterlijke omvang van drie maal het mondiale Bruto Product resulterend in $247 biljoen (12 nullen), terwijl daarmee geenszins een eind aan deze ontwikkeling is gekomen. Ergo de extreem lage rentestanden dragen nog steeds bij tot meer schuldvorming totdat deze bubbel op goed moment barst. Alleen het moment waarop is nog in nevelen gehuld. In elk geval heeft de ontstane bankencrisis als gevolg van Lehmans val in 2008 de facto niets opgelost. De zgn. systeembanken hebben intussen wel enige symptoombestrijding ondergaan maar “beneden de waterlijn” is er niets opgelost en is er sprake van steeds grotere onevenwichtigheden binnen het internationale financieel/monetaire systeem die de munitie vormen voor een nieuwe crisis, met een sterke transitie tot gevolg.

De volledig uit de hand gelopen schuldenhoogte laat zich kenmerken door:

  • “overspelige” overheden die de (fiduciaire) koopkracht ondergraven van het door de staat uitgegeven papiergeld en het vertrouwen onderhuids doen wankelen

  • om dat vertrouwen gaande te houden worden de financiële markten gemanipuleerd waarbij de rente op de nulstand is beland, aangevend dat ons geld bijgevolg niets meer waard is; tegelijkertijd werd en wordt de goud- en zilverprijs sinds september 2011 systematisch tot een veel lager niveau “bijgesteld” teneinde het vertrouwen in het fiatpapier gaande te gouden, terwijl de belangrijkste economische cijfers “een prettiger aanzien” wordt gegeven dan de realiteit laat zien (zie www.shadowstats.com)

  • spaarders en pensioenfondsen – statutair doorgaans klassiek belegd – worden op hun knieën gezet.

Deze in gang gezette negatieve spiraal is intussen volstrekt onomkeerbaar en zal tot een transitie leiden met geheel andere koopkrachtparameters die onze financiële toekomst sterk zullen beïnvloeden maar anderzijds nog nooit zoveel kansen zullen bieden!
 

Koopkrachtbehoud en toekomst bestendige waardegroei
 

Om zo goed mogelijk op de toekomst  te zijn voorbereid is het voor beleggers inclusief pensioenvormers van het grootste belang zo goed mogelijk op de naderende omslag voorbereid te zijn. Dat lukt niet meer middels sparen en (staats)obligaties, terwijl de beurs middels de lage rente zonder noemenswaardige schokken tot een ongekend hoog niveau is opgestuwd.
 

Voorts  “gloort” een almaar uitdijende bevolkingsgroei terwijl we tevens te maken krijgen met de gevolgen van toenemende klimaatproblemen, die een energietransitie afdwingen. Binnen dit spanningsveld van krachten en rekening houdend met optredende schaarsten zullen de waardebepalingen van onze basisbehoeften een geheel ander aanzien krijgen.
 

De Strategische ModelPortefeuille is hierop volledig afgestemd welke een evenwichtige blauwdruk vormt voor het veiligstellen van ieders financiële toekomst.

 

Eenmalige inschrijving 195 Euro. Aanmelding via info@robertbroncel.com
 

<Oorspronkelijk opgetekend eind 2008 dient deze tekst onverkort tot “monument” voor ons nageslacht!> 


Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2017 © Robert Broncel

 

Columns 2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004