Header

Columns 2011 Columns 2010 Columns 2009 Columns 2008 Columns 2007 2006 2005 2004

KRUITVAT IRAN
(18 augustus 2009)
 

Geen werelddeel ligt strategisch voor de V.S. zo gevoelig als het Midden-Oosten. De reden kent u en dat is nog steeds olie. Het verdedigen van de Amerikaanse welvaart is prioriteit nummer één, waartoe tot dus ver alle middelen geheiligd lijken te zijn. Iran eist in deze regio de hoofdrol op.

 

Intussen heeft Obama laten doorschemeren bereid te zijn de toevoer van geraffineerde olie en gasproducten naar Iran te blokkeren, indien het land niet bereid is om onderhandelingen aan te gaan over het atoomprogramma. Hieraan voorafgaande hebben Iran en de V.S. al uitgebreide voorbereidingen tot een oorlogsconfrontatie genomen.

 

Rapporten

Volgens een rapport in Times Online bezit Iran de kennis om een nucleaire bom te maken en tot ontploffing te brengen. Het wachten zou zijn op groenlicht van Ayatolla Ali Khamenei. Ook is bekend op welk wapen deze ‘warhead’ zou worden geplaatst, nl. de Shihab-3 raket. Deze raket wordt in Israël zeer gevreesd. Eveneens meldt de Times dat Iran niet meer dan zes maanden nodig heeft om ‘de bom’ gereed te hebben. Het zal een bom zijn gebaseerd op een zgn. multipoint initiation system, waarbij verrijkt uranium wordt verpakt in buitengewoon explosief materiaal. Het verrijkte uranium voor een bom van 30 kg ligt al gereed in de ‘onderaardse gewelven’ van Natanz en Arak in centraal Iran. Volgens rapporten van de Britse Inlichtingendienst behoeft er aan de juistheid van deze informatie niet te worden getwijfeld.

 

‘Tijd’bom

Intussen klikt de klok voort tot volgende maand wanneer de ‘deadline’ (toepasselijk woord) tot onderhandelingen afloopt. Indien Iran dan nog niet aan de onderhandelingstafel is te krijgen dan zullen Amerika, Engeland en Frankrijk aandringen op strengere sancties van de V.N. Die zullen alleen effectief kunnen zijn, indien Rusland en China hun veto niet inzetten.

Gezien hun belangen en gezien hun opstelling in de kwestie Irak moeten we hiervan geen al te grote verwachtingen koesteren.

 

Hoe heeft het zover kunnen komen? Een situatie die bij bits and pieces 'vanuit het ‘grijze verleden’ is voortgevloeid uit door Westers belang geïnstigeerde optredens en ingrepen.

 

Getekend door Westers geo/strategisch denken

Na de implosie van het Ottomaanse Rijk moest er invulling worden gegeven aan het geo/politieke vacuüm ontstaan in een groot deel van het Midden-Oosten dat zo lang onder de ‘hoede’ van dit Rijk had gestaan. ‘Bijkomstigheid’ was dat er olie in de bodem bleek te zitten. Na WO II werden een aantal van deze gebieden onder Brits en Frans mandaat gesteld, waarmee men hoopte tijd te winnen voor een definitieve invulling. Dit gold o.m. voor de gebieden die we  kennen als Syrië, Libanon (Frans) en Irak, Jordanië, Palestina (huidig Israël) en het Arabisch schiereiland (Brits). Aan de hand van de landsgrenzen kun je zien dat deze deels op de achterkant van een sigarendoosje zijn ingetekend, zodanig dat vooral de oliebelangen ingebed lagen. Veel minder werd rekening gehouden met de etnische relaties. Zo zie je bijvoorbeeld dat de Sjiïten in het latere Irak gescheiden werden van hun broeders in Iran en de Iraakse Koerden definitief werden gescheiden van hun Perzische en Turkse broeders, terwijl de gevolgen voor de Palestijnen het meest dramatisch zijn geworden.

 

Voedingsbodem voor confrontatie

Goed, deze historie mag als bekend worden verondersteld. De regio met Irak en Iran voorop geldt als de bakermat van onze beschaving die duizenden jaren teruggaat. Dat is goed om te weten, omdat van oudsher in deze regio een zeer sterke cultuur-historische identiteit ligt verankerd, waarvoor men vanuit het Westen te weinig respect en erkenning heeft teruggekregen. 

 

De Britten en daarop de Amerikanen bezagen het Midden-Oosten uitsluitend door een bijna magische geo/strategische (U.S.S.R.!) en tegelijk economische machtsbril (olie!). Daar ligt ook de basis voor de voedingsbodem van de confrontatie tussen de Moslim- en de Westerse (christen)wereld. Obama doet nu een poging deze ideologische tegenstelling te doorbreken dan wel te neutraliseren. Dit in tegenstelling tot zijn voorganger Bush die er liever kruid (‘as van het kwaad’!) onder legde.

 

Zo is Bush na de aanslag op 9/11 dit gebied zonder veel nadenken over de gevolgen krijgshaftig binnengestormd. De doelen zijn niet bereikt en Osama bin Laden is nog steeds niet gevonden. Laat staan dat er is nagedacht over de wijze waarop de culturele verschillen zouden kunnen worden overbrugd. Vooral de omissie van dit laatste zal niet anders dan tot het bankroet van ‘onze’ missie aldaar leiden! Obama kreeg een peperdure erfenis mee en moet nu puin ruimen, daarbij rekening houdend met de conservatieve achterban in z’n eigen land. Vanuit zijn ‘roots’ zou hij wellicht dé westerling kunnen zijn om deze relaties enigszins te saneren, maar veel verder dan een ‘lame duck’ (tamme eend) rol zal hij wel niet komen.

 

Fouten in het verleden….

De interventies gingen echter al veel verder terug met een door de Britten geïnstalleerd koningschap in Irak, dat maar een kort leven was beschoren. Voorts met de inauguratie van een de V.S. wel gezinde en veel te westers ingestelde sjah, na de bewuste liquidatie (CIA?) van de nationalistisch ingestelde olieminister Mossadeqh in Iran. Deze wenste nog in de jaren ’50 niet zonder meer de olie aan de Westerse oliemaatschappijen te verkwanselen.

 

Gevolgen

De sjah werd op zijn beurt in 1979 verjaagd door Khomeini, die een clericale dictatuur heeft nagelaten. Na de mislukte verkiezingsronde in juni j.l. is het openlijk beginnen te gisten in dit land, omdat de bevolking – vooral de jongere generatie – meer vrijheid wenst. Meestal komt die er op goed moment ook. Met argusogen wordt er thans naar Teheran gekeken. Vindt een nieuwe (fluwelen) revolutie van binnenuit plaats of moet deze toch van buitenaf worden aangezet?

 

Oorlogsdreiging

Ten tijde van George Bush lagen er al diverse scenario’s gereed. Een verwachte aanval op Iran vóórdat Bush zou aftreden bleef uit, omdat de V.S. vorig jaar in de financiële crisis belandde. Dat deze oorlog lang niet denkbeeldig was, bleek o.m. uit een boekwerk van de hand van redacteur/verslaggever en publicist Daan de Wit, met als titel ‘De volgende Oorlog’. Hierin kan men lezen dat er vergevorderde plannen voor een oorlog bestaan, met diverse scenario’s. Hij bestempelt zijn werk als ‘onmisbaar voor eenieder die de actuele verslaggeving rond de kwestie Iran in de juiste context wil plaatsen’. Hij putte uit een schat van ruim 1.500 bronnen, te uitvoerig om in zijn boek op te nemen. Hij heeft hiertoe een aparte website geopend onder de titel www.devolgendeoorlog.nl. Ook zijn hierin de voetnoten opgenomen.

 

Eveneens interessant is het boek van Iran expert Kenneth R. Timmerman (van Nederlandse komaf) met de evenmin iets aan de verbeelding overlatende titel ‘Six Days to War’, met een draaiboek op welke wijze de oorlog tussen de V.S. en Iran zich zal ontvouwen. Hij zegt dat deze oorlog sneller is te verwachten dan je zou denken. Hij baseert deze verwachting op basis van uitspraken van generaal David Patraeus, vorig commandant in Irak en nu hoofd van het Amerikaanse Central Command, aan het Congres en voorts op bevindingen van de Israëlische                           

geheime dienst en tenslotte wat wordt genoemd een ‘key planning document’ ontwikkeld door de Iraanse marine.

 

Aanleiding

Tot vóór de jongste verkiezingen bestond de indruk dat de huidige regering in Iran nog stevig in het zadel zat. Onder Bush zag men in Iran’s nucleaire plannen voldoende aanleiding om à la Irak van buitenaf een totale aanval uit te voeren met het tweeledig doel: de omverwerping van het regime te bewerkstelligen alsmede het onschadelijk maken van Iran’s nucleaire installaties. Let wel: tot dusver is niet vastgesteld dat Iran iets onoirbaars uitvoert dat een inbreuk zou maken op het zgn. anti-proliferatieverdrag dat het land mede heeft ondertekend. Juist uit hoofde hiervan is het gehouden nucleaire energie op te wekken, dit in tegenstelling tot niet-ondertekenaars als India en Pakistan die zonder oppositie van de V.S. een A-bom bezitten. 

 

Noot: Ondanks eerdere pogingen van Ahmadinejad om op een of andere wijze met de V.S. tot een vergelijk te komen, bleek de George Bush clan (Dick Cheney en Condoliza Rice) de dialoog met Iran nooit te hebben gezocht. Er bleek voorkeur voor een ander regime, waarin men meer vertrouwen kon hebben dan dat van het huidige anti-westerse en fanate ‘kalifaat’.

 

Motief

Dus een reële reden voor een militaire ‘oplossing’ was er aanvankelijk niet. Alleen Israël voelt zich aangesproken vanwege de uitspraken van Ahmadinejad dat Israël van de kaart zou moeten worden geveegd. Ook A’s ontkenning van de Holocaust zit ze niet lekker. Althans zo zijn A’s woorden vanuit het Farzi voor dit motief geïnterpreteerd. Daarop heeft Israël vorig jaar zomer reeds z’n tanden laten zien middels de grootste militaire oefening aller tijden met nagenoeg de gehele luchtmacht hangend boven de Middellandse Zee (het landterritoir is daarvoor te klein!). De aanval is zoals gezegd nadien uitgebleven.

 

Intussen blijkt premier Natanyahu in een vertrouwelijk onderhoud van president Obama  ‘carte blanche’ te hebben gekregen om een zgn. pre-emptive strike uit te voeren op de nucleaire installaties van Iran. Volgens het Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) zijn alle doelen al nauwkeurig in kaart gebracht. Het land wordt voortdurend bespioneerd door onbemande inspectievliegtuigen, zgn. drones. De Amerikanen kunnen een dergelijke aanval gemakkelijk vanuit het Iraakse luchtruim met AWACS toestellen begeleiden.

 

Obama zal deze ‘gunst’ met enige tegenzin hebben verleend. Maar een nucleaire aanval vanuit Iran is wel Israël’s grootste angst. Bovendien geldt Israël nog steeds als Amerika’s vooruitgeschoven post in het Midden-Oosten. In het kader van een Global Strike plan, waarbij de V.S. binnen een halve dag waar ook ter wereld kunnen toeslaan, verkeert de Amerikaanse marine ‘in alle stilte’ nog steeds op volle oorlogssterkte in de Perzische Golf en houdt Iran mede in een omsingeling (vanuit Irak en Afghanistan).

 

Moeilijk in te schatten gevolgen

De vraag is of zo’n aanval doeltreffend zal zijn, is nog onduidelijk. Iran beschikt intussen over een geavanceerd Russisch luchtafweersysteem, Tor M-1 geheten. Bovendien bevindt het ‘heilige der heiligen’ van Iran’s atoomproductie zich diep onder de grond en is daardoor wellicht niet gevoelig voor welke bunker buster dan ook. Vraag twee is wat er daarna moet/gaat gebeuren? Er zullen ongetwijfeld zowel mede- als tegenkrachten worden opgeroepen en hoe bied je die het hoofd? Wat is de rol van China en Rusland?

 

Saudi-Arabië met de ‘dwergstaatjes’ aan de ene zijde van de Rode Zee zullen weinig kabaal maken. Als Soennitische staten zitten ze niet te wachten op een nucleaire shiïtische buurman. Ook van de door de V.S. financieel aan banden gelegde staten als Egypte en Jordanië valt weinig te verwachten. Maar anders ligt dat met Syrië, Hezbollah in Libanon en mogelijk Hamas in Gaza. Voorts is ongewis hoe Iran zal omgaan met de olieleveranties. Zelfs ook al wordt hiermee slechts gedreigd dan heeft dat direct impact op de olieprijs. Tenzij er een regimewisseling kan worden afgedwongen zal een en ander niet veel meer dan inflatie opleveren. Met dit laatste zal de V.S. ook niet zijn ingenomen vanwege de reeds sterk verzwakte economie.

 

Afleiding

Of deze atoomsoep zo heet wordt gegeten als deze is opgediend, blijft de vraag. Voormalig wapeninspecteur en hoofd van de VN ontwapeningscommissie Scott Ritter meent dat een oorlog met Iran niet te vermijden zal zijn. Je moet daarbij ook nog denken aan een oorlog die wordt geïnitieerd als afleiding voor de schier onoplosbare schuldproblemen van de V.S. Duidelijk is wel dat er in dit opzicht nog maar twee scenario’s openstaan:

 

a)  debt default – het niet meer kunnen inlossen van de triljoenen schulden, zelfs niet meer door middel van de geldpers – geen optie!

b)  (hyper)inflatie, waarbij al een scenario klaar ligt voor een ‘gecontroleerde’ inflatie (in het gunstigste geval).

 

Om rekening mee te houden

Een in scène gezet toeval bijv. in de Perzische Golf (à la Tonkin in Vietnam in 1965) om een confrontatie met Iran uit te lokken vormt dan een mooi excuus voor een uit de hand lopende inflatie, aangezet door een sterk stijgende olieprijs met andere commodities in het kielzog.

Het wordt dan Risk en Stratego tegelijk!

 

Robert Broncel

copyright 18 augustus 2009

 

<< vorige

volgende >>

 

 
 

Disclaimer Portefeuille 

Hoewel alle berichtgeving alsmede de fondsprofielen met de grootste zorg worden samengesteld en uitgebracht, kunnen geen waterdichte garanties worden verstrekt. Wel wordt de berichtgeving vanuit eigen bron zowel als van externe professionele research pas na due diligence naar buiten gebracht. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opvolging alsmede de aan- en verkoopbeslissingen die hij/zij hieraan ontleent. 

Het portefeuillebeheer blijft onder het ressort van Robert Broncel, waarbij de deelnemer de vrijheid heeft al dan niet opvolging te geven aan de aanwijzingen ter zake. Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden berichten te laat worden opgenomen zonder dat hiervoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Voorts zal de waarde van de portefeuille fluctueren en kunnen er nooit garanties voor de toekomst aan worden ontleend. 

Het intellectueel eigendom van de portefeuille, analyses en copyrights liggen bij Robert Broncel. Verder mag er zonder toestemming NIETS van deze site worden gekopieerd of op de een of andere wijze elders worden weergegeven.

2011 © Robert Broncel